Điểm báo

Quy chế chi tiêu nội bộ trường học năm 2015

            Căn cứ vào nguồn kinh phí được Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân giao theo dự toán năm 2015;

Căn cứ các Thông tư hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;

            Căn cứ Nghị quyết Hội nghị công chức trường Tiểu học Nhân Nghĩa ngày 07 tháng 10 năm 2014;

Tác giả:

Xem thêm

Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018
Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Nhân Nghĩa
Tiết mục văn nghệ 'Tổ quốc gọi tên mình' của trường Tiểu học Nhân Nghĩa năm học 2016 - 2017
Thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2013-2104