Điểm báo

Khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu 'Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA                                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 137/QĐ-TH

Nhân Nghĩa, ngày 09 tháng 12 năm 2016

  

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện

trong Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện năm học 2016 - 2017 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NHÂN NGHĨA

                                               

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định số 39/NĐ- CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                                                      

Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 20439/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Lý Nhân;

Căn cứ Kế hoạch số 784/KH-GDĐT-GDTH ngày 31/10/2016 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2016-2017;

          Căn cứ kết quả “Hội thi giáo viên dạy giỏi” cấp huyện năm học 2016-2017 của trường tiểu học Nhân Nghĩa,

         

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Khen thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện năm học 2016-2017 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng được thực hiện theo chế độ hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ. Kinh phí được trích từ quỹ Khen thưởng của nhà trường.

Điều 3. Các thành viên trong Ban chỉ đạo, bộ phận tài vụ và các ông bà có tên ở Điều 1 thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Website trường;

- Lưu Văn phòng, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Cao Văn Giảng

       

DANH SÁCH

Giáo viên đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện

Năm học 2016 - 2017

 

(Kèm theo QĐ số      /QĐ-TH ngày 09 tháng 12 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường tiểu học Nhân Nghĩa)

 

 

TT

Họ và tên

Đạt danh hiệu

Số tiền

Chữ ký

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Toan

“Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện

 

 

 

2

Cao Thị Luyến

“Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện

 

 

 

3

Nguyễn Thị Nhu

“Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….…)

 

Nhân Nghĩa, ngày 09 tháng 12 năm 2016

        THỦ QUỸ                                KẾ TOÁN                                      HIỆU TRƯỞNG

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa