Điểm báo

Kế hoạch thực hiện 3 công khai 2018 - 2019

PHềNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN NGHĨA

 

Số: 50/KH - TH

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

                        Nhân Nghĩa, ngày      tháng 9 năm 2018

 

K HOẠCH

Thực hiện 3 công khai  năm học 2018 - 2019

 

          I.  Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

          Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

           Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu gọp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo;

           Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

           Căn cứ công văn số 1029/BGDĐT-KHTC ngày 19/03/2018 của Bộ GD&ĐT về việc chỉ đạo thùc hiÖn c¸c kho¶n thu trong lĩnh vực gi¸o dôc đào tạo n¨m häc 2018-2019;

           Căn cứ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019;

          Căn cứ Quyết định số 23/2018/Q§-UBND ngày 01/08/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục Mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam n¨m häc 2018-2019;

            Căn cứ Kế hoạch của Phũng GD&ĐT Lý Nhân về thực hiện quy định về công khai trong hoạt động của đơn vị;

 Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường;

           Trường TH xó Nhân Nghĩa xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế công khai trong năm học 2018-2019 như sau:    

          II.  Mục tiêu thực hiện công khai

          Công khai  của cơ sở giáo dục theo định hướng nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong  quản lý nguồn lực và nõng cao hiệu quả giỏo dục.

         Điều chỉnh và tác động đến các hoạt động của các cơ sở giáo dục về công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo cho chất lượng giáo dục và thu chi tài chính để các thành viên của cơ sở giáo dục và xó hội tham gia giỏm sỏt, đánh giá cơ sở giáo dục theo qui định của pháp luật. 

Thực hiện Thông tư số Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

          III.  Nội dung thực hiện công khai:

          1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục, chương trỡnh giỏo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đỡnh, yờu cầu thỏi độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cỏn bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh (Biểu mẫu 05 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT) .

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tỡnh hỡnh sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp của nhà trường (Biểu mẫu 06 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phũng học, phũng chức năng, tớnh bỡnh quõn trờn một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tớnh bỡnh quõn trờn một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường...của nhà trường (Biểu mẫu 07 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhõn viờn:

Số lượng giỏo viờn, cỏn bộ quản lý và nhõn viờn được chia theo hạng chức  danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trỡnh độ đào tạo (Biểu mẫu 08 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT).

Số lượng giáo viên, cỏn bộ quản lý và nhõn viờn được đào tạo, bồi dưỡng; hỡnh thức, nội dung, trỡnh độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

       a. Tỡnh hỡnh tài chớnh của nhà trường:  

          - Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

-  Các khoản chi theo từng năm học như: chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước; mức thu nhập hàng thỏng của giỏo viờn và cỏn bộ quản lý (mức cao nhất, bỡnh quõn và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh, chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

b. Mức thu các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (Học phí, BHYT, học thêm, học nghề…).

- Kết quả thực hiện chính sách về trợ cấp miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách (đính kèm bảng thống kê, báo cáo chi tiết)

          IV.   Hỡnh thức và thời điểm công khai

          1.  Hỡnh thức

-  Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, công khai trước toàn thể phụ huynh.

- Công khai kế hoạch tại cuộc họp và hội nghị đầu năm, sơ kết, tổng kết, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9)  và khi có thông tin mới hoặc thay đổi, trong hội nghị công nhân viên chức vào tháng 10.

- Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rừ và phối hợp thực hiện.

- Niêm yết công khai tại bảng thông báo, văn phũng nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh, CB-GV-CNV nhà trường xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan (tháng 9). Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

- Báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học (tháng 9) hoặc khi có thông tin mới hoặc thay đổi nội dung liên quan.

- Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

- Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rừ và phối hợp thực hiện.

          2.  Thời điểm công khai:

          a.  Công khai chất lượng giáo dục (Biểu 05 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT):

     Công khai chất lượng học lực, hạnh kiểm khi kết thúc học kỳ 1 và kết thúc năm học tại các cuộc họp phụ huynh học sinh.

          b. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

             *  Đội ngũ: Biểu 08 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT công khai vào thời điểm đầu năm học và niêm yết tại văn phũng nhà trường. 

             *  Cơ sở vật chất: Biểu 07 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT công khai vào thời điểm đầu năm học và niêm yết tại văn phũng nhà trường.   

          c.  Công khai thu chi tài chính:

          +  Đối với Ngân sách nhà nước cấp:

          *  Nội dung công khai:     

          - Công khai dự toán vào đầu năm tài chính (Biểu 02 Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài Chính).

          - Cụng khai quyết toỏn cỏc quý vào giữa thỏng quý sau (Biểu 03 Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài Chính)

          - Công khai quyết toán năm vào tháng 2 của năm sau (Biểu 03 Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài Chính).

          *   Hỡnh thức công khai:  Niêm yết tại văn phũng nhà trường.

          +  Đối với các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước (Học thêm, học nghề, lệ phí thi nghề, BHYT...):                                                 

           -  Các quỹ khác:

           *  Nội dung công khai:

           - Công khai mức thu; kế hoạch, dự toán thu vào đầu năm học;

           - Công khai quyết toán vào cuối năm học (Từ ngày 10 đến 15/06) hằng năm.

            *  Hỡnh thức công khai:  Niêm yết tại văn phũng nhà trường, tại bảng thông báo, trên trang thông tin điện tử, tại các cuộc họp phụ huynh học sinh.                                                         

          V.  Tổ chức thực hiện:

           1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường:

             -  Tổ chức triển khai qui chế công khai theo Thông tư 36/2017-TT-BGD&ĐT đến hội đồng sư phạm, phụ huynh học sinh…

          - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện qui chế công khai, phân công trách nhiệm phụ trách đối với các thành viên.  

           - Xõy dựng qui chế với cỏc nội dung, thời gian và hỡnh thức cụng khai của đơn vị theo Thông tư 36/2017-TT-BGDĐT. Căn cứ thực tế của đơn vị xây dựng phần kế hoạch cụ thể của năm học 2018-2019.

           - Chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Phũng GD-ĐT; báo cáo kịp thời về Phũng GD-ĐT vào đầu mỗi học kỳ.

           2. Thực hiện quy chế công khai:

          - Tổ chức thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu;  báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính theo biểu mẫu  đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lónh đạo Phũng Giỏo dục- Đào tạo đúng lộ trỡnh để ra trong kế hoạch.

 - Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2017-2018 và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học 2018-2019 cho phũng Giỏo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

- Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trỡ tổ chức kiểm tra và bằng cỏc hỡnh thức sau đây:

+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

- Trên đây là kế hoạch Thực hiện công khai về chất lượng giáo dục thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2018-2019 của trường TH Nhân Nghĩa./.

                                                                         HIỆU TRƯỞNG           

                                                    

 

 

                                                                                     Cao Văn Giảng  

 

 


Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa