Điểm báo

Báo cáo công tác Xã hội hoá giáo dục năm học 2017- 2018

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA

 

Số: 74/BC-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Nhân Nghĩa, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2017 - 2018

 


  Thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ, Quyết định 1186/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam; Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 28/11/2006 của huyện ủy Lý Nhân về chủ trương xã hội hóa 5 lĩnh vực: Y tế, Văn hóa, Giáo dục, Thể dục thể thao và dạy nghề; Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục; các văn bản Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân; Kế hoạch thực hiện năm học 2017-2018, trường tiểu học Nhân Nghĩa báo cáo công tác Xã hội hoá giáo dục năm học 2017- 2018 tính đến thời điểm kiểm tra như sau:

I/ Kết quả đạt được

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXV đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ đối với giáo dục đào tạo là tiếp túc đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục. Quan tâm giáo dục Mầm non, giáo dục thường xuyên; duy trì và giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục-xóa mù chữ. Mở rộng quy mô và hình thức giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho giảng dạy và học tập. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng giáo dục đạo đức, văn hóa, chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, …. Nghị quyết trên đã được cấp ủy, chính quyền xã Nhân Nghĩa cụ thể hóa trong Nghị quyết chuyên đề về giáo dục của địa phương trên toàn địa bàn xã Nhân Nghĩa.

Nhà trường cùng với Hội đồng giáo dục tham mưu để cấp ủy Đảng, chính quyền có Nghị quyết sát hợp, kịp thời đối với sự nghiệp giáo dục của xã. Đồng thời, cùng với các đoàn thể nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về Giáo dục và Đào tạo theo quan điểm của Đảng: “Phát triển Giáo dục và Đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người; yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.

Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao nhận thức về giáo dục, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tốt Đại hội giáo dục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục các cấp. Thực hiện Quyết định 124/CP của Hội đồng Chính phủ,  Thông tư liên tịch số 35/TT-LT ngày 10/10/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và CĐGD Việt Nam về việc tham mưu mở Đại hội giáo dục cấp cơ sở; Hội đồng giáo dục huyện đã tham mưu với Huyện ủy ra Thông tri số 06-TT/HU; UBND huyện ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND để chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành Đại hội giáo dục cấp cơ sở. Các trường trong xã đã tham mưu và chuẩn bị tích cực tổ chức thành công Đại hội giáo dục cấp cơ sở lần thứ IV, nhiệm kì 2011-2016, kiện toàn Hội đồng giáo dục xã năm học 2017-2018.

Đại hội giáo dục ở cơ sở lấy phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đối với những nội dung, phương hướng, mục tiêu giáo dục trong nhiệm kỳ tới. Đại hội giáo dục cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016 với sự tham mưu tích cực của Hội đồng giáo dục cơ sở; cấp ủy, chính quyền đánh giá đúng kết quả đã đạt được, hạn chế và tồn tại về công tác giáo dục ở địa phương, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển giáo dục đến hết nhiệm kỳ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đạt tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Thông qua Đại hội, khẳng định các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quán triệt sâu sắc quan điểm cơ bản của Đảng ta: Giáo dục và Đào tạo gắn liền với phát triển kinh tế, phát triển khoa học, kỹ thuật, xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người mới. Trên cơ sở đó cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội giáo dục của xã Nhân Nghĩa đã kiện toàn được Hội đồng giáo dục cấp cơ sở. Thành phần của Hội đồng giáo dục xã gồm các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy Đảng, chính quyền, ban quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, đại diện các ban ngành, đoàn thể, đại diện các nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp, Hội khuyến học. Đó là những người nhiệt tình, am hiểu về giáo dục và được Đại hội tín nhiệm.

Đại hội giáo dục ở xã đã dấy lên phong trào sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân đối với sự nghiệp giáo dục; tạo nên những nhận thức mới về yêu cầu, nhiệm vụ của giáo dục trong thời kỳ đổi mới, đồng thời chỉ ra hạn chế tồn tại của giáo dục cần phải khắc phục giải quyết. Trách nhiệm đó ngoài sự cố gắng của ngành giáo dục còn rất cần sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng xã hội.

2. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị trường học và tăng cường các nguồn lực cho giáo dục

Việc đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học đã quán triệt tư tưởng: Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, Giáo dục và Đào tạo cùng với Khoa học và Công nghệ là động lực phát triển kinh tế, xã hội, là nền tảng và nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách tăng cường đầu tư cho Giáo dục và Đào tạo đúng với yêu cầu quốc sách hàng đầu. Đổi mới cơ chế chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực có thể huy động được để phát triển giáo dục.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo về Giáo dục và Đào tạo của Đảng, cùng với việc tham mưu tích cực của Hội đồng giáo dục, các cấp ủy và chính quyền đã tăng cường đầu tư cho giáo dục. Với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, kết quả đạt được rất đáng phấn khởi.

Công tác xã hội hoá giáo dục được triển khai và được sự ủng hộ tích cực của các lực lượng xã hội đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ 3 môi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình và xã hội. Cha mẹ học sinh thấy rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ cùng với nhà trường giáo dục con cái, không có học sinh bỏ học; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Ban đại diện CMHS trường phối kết hợp với nhà trường có nhiều biện pháp hữu hiệu như: xây dựng Quỹ Ban đại diện CMHS của lớp, của trường để động viên, khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi và sân chơi trí tuệ. Cho nên tỉ lệ học sinh đạt giải các cuộc thi tăng lên, tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành môn học giảm đi rõ rệt;

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Cụ thể Học kì I năm học 2017-2018 này, nhà trường có tổng số 359 HS/13 lớp; trong đó có 02 học sinh khuyết tật học hoà nhập; Kết quả cụ thể như sau:

- Giáo dục hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh, kết quả: 359/359 em = 100% học sinh đạt. Không có em nào vi phạm hành vi đạo đức, không mắc tai tệ tệ nạn xã hội.

          - Giáo dục hình thành và phát triển năng lực của học sinh:

Tỉ lệ hình thành và phát triển các năng lực của học sinh: 357/359 đạt 99,4%.

- Kết quả kiểm tra định kì cuối học kì I cụ thể như sau:

+ Môn Tiếng Việt: Điểm 9-10: 150/359 = 432; điểm 7-8: 158/359 = 44,3%; điểm 5-6: 42/359 = 11,8%; điểm dưới 5: 7/359 = 2,0%.

+ Môn Toán: Điểm 9-10: 149/346 = 4,7%; điểm 7-8: 116/359 = 32,5%; điểm 5-6: 79/359 = 22,3%; điểm dưới 5: 13/359 = 3,6%.

+ Môn Anh Văn: Điểm 9-10: 107/359 = 30%; điểm 7-8: 149/359 = 41,7%; điểm 5-6: 87/359 = 24,4%; điểm dưới 5: 14/59 = 3,9%.

          * Kết quả học sinh hoàn thành các môn học cuối học kì I

Kết quả đánh giá thường xuyên các môn học, các hoạt động giáo dục của nhà trường như sau (Tổng số HS toàn trường có 359, HSKT học hoà nhập: 02 HS):

          + Môn Tiếng Việt tỷ lệ hoàn thành môn học 350/357 =  98,0%.

          + Môn Toán tỷ lệ hoàn thành môn học 344/357 = 96,4%.

          + Môn Đạo đức tỷ lệ hoàn thành môn học 356/357 =  99,7%.

          + Môn TN-XH lớp 1;2;3 tỷ lệ hoàn thành môn học 216/217 = 99,5%.

          + Môn Khoa học lớp 4; 5 tỷ lệ hoàn thành môn học 140/140 = 100%

          + Môn Lịch sử và Địa lí lớp 4; 5, tỉ lệ hoàn thành môn học 140/140 = 100%.

          + Môn Âm nhạc tỷ lệ hoàn thành môn học 356/357 =  99,7%.

          + Môn Mỹ thuật tỷ lệ hoàn thành môn học 356/357 =  99,7%.

          + Môn Thủ công, Kĩ thuật tỷ lệ hoàn thành môn học 356/357 =  99,7%.

          + Môn Thể dục tỷ lệ hoàn thành môn học 356/357 =  99,7%.

          + Môn Ngoại ngữ  tỷ lệ hoàn thành môn học 343/357 = 96,1%.

          + Các môn học khác: Đạo đức; TN-XH lớp 1;2;3; Âm nhạc; Mỹ thuật; Thủ công, Kĩ thuật; Thể dục tỷ lệ hoàn thành môn học đạt 100%.

* Kết quả các cuộc thi, sân chơi trí tuệ tính đến thời điểm 15/5/2018:

- Nhà trường đã tổ chức, chỉ đạo và triển khai tốt Hội giảng và thao giảng cấp trường năm học 2017-2018 theo đúng quy định. Kết quả Tổng số giáo viên tham gia thi GVG và thao giảng cấp trường: 21/21 đ/c = 100%, trong đó:

          Có: 18/21 = 85,7% GV được công nhận GVG cấp trường năm học 2017-2018;

Loại Khá: 3/21 = 14,3%; Loại TB: không có.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện:

 Nhà trường đã chọn cử 02 giáo viên tiêu biểu đi tham gia thi GVG cấp huyện và tổ chức tốt cho giáo viên đi dự thi Hội thi GVG cấp huyện đảm bảo an toàn, nghiêm túc, kết quả cả hai giáo viên đều đạt danh hiệu giáo viên dạy Giỏi cấp huyện. Nhà trường xếp thứ 10/24 trường; so với chỉ tiêu đã đạt đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra (10-13/24).

- Liên hoan Văn nghệ mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất năm 2018, Nhà trường có 10 GV tham gia, kết quả đạt giải Khuyến khích.

- Thi GVCN lớp Giỏi cấp huyện: Nhà trường chọn cử 01 GV tham gia dự thi, kết quả giáo viên đạt danh hiệu GVCN lớp giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 và toàn đoàn đạt giải Ba.

- Thi GV làm TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện: Nhà trường có 01 GV tham gia dự thi, kết quả giáo viên đạt danh hiệu GV làm TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh Giỏi giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 và toàn đoàn đạt giải Nhì.

          - Kết quả học sinh tham gia các cuộc giao lưu và sân chơi trí tuệ do các cấp tổ chức:

+ Nhà trường tổ chức, triển khai tốt Hội thi “Chữ Việt đẹp" cấp trường năm học 2017-2018” đối với học sinh. Kết quả 100% các lớp mỗi lớp 5 em đã về dự thi đông đủ, nhà trường đã chọn ra mỗi khối 3 em tiêu biểu nhân rộng điển hình trong phong trào “Giữ VS-viết chữ đẹp”.

 + Giao lưu Trí tuệ tuổi thơ cấp trường: Có 20 HS lớp 4, 5 tham gia Giao lưu Trí tuệ tuổi thơ cấp trường đã chọn ra được 15 em đạt giải (Trong đó có: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích).

+ Giao lưu Trí tuệ tuổi thơ cấp huyện: Có 03 HS lớp 4, 5 tham gia, kết quả cả 03  em đạt giải (Trong đó có: 1 giải Ba và 02 giải Khuyến khích).

          + Thi HS năng khiếu TDTT cấp huyện, có đội bóng đá thiêu nhi tham gia lọt vào vòng trong và có 4 HS dự thi môn Cờ vua và Bóng bàn , kết quả có 1 HS môn Cờ vua Nữ xếp thứ 10, 01 HS xếp thứ 04/24 trường môn Bóng bàn nam, toàn đoàn xếp chung thứ 03/24 trường.

          + Thi giải Toán qua mạng Internet lớp 4; 5 cấp huyện có 08 HS dự thi, kết quả có 06 học sinh đạt giải (trong đó: 03 giải Nhì và 03 giải KK); cấp Quốc gia có 03 HS dự thi, kết quả có 01 HS đạt giải KK.

          + Kết quả Ngày Hội Tiếng Anh cấp huyện: có 02 HS tham gia, kết quả có 01 HS đạt giải Nhất

          + Thi Tiếng Anh (OSE) trên Internet cấp huyện, có 02 HS lớp 5 dự thi và được đi dự thi cấp tỉnh, kết quả 01 HS được 71điểm; 01 HS được 52 điểm.

+ 100% HS tham gia BHYT; Kiểm tra chéo Hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác GDTC, Y tế trường học và phong trào giữ VS-viết chữ đẹp của Phòng GD-ĐT Lý nhân xếp loại Tốt.

          Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường. Trong 5 năm qua đã đầu tư hơn 06 tỉ đồng cho việc xây dựng CSVC trường học, dần từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại có 02 đơn nguyên cao tầng với tổng số phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng kiên cố là 21 phòng. Các điểu kiện cơ sở vật chất khác: có 03 phòng chức năng là nhà cấp 4 hàng năm luôn được sửa chữa thường xuyên đảm bảo phục vụ các hoạt động của nhà trường, cảnh quan khuôn viên nhà trường có tường rào bao quanh, bố trí vườn hoa cây cảnh hài hòa, hợp lí, cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Trong năm học 2017-2018,; Số tiền chi cho từng việc cụ thể như sau: tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã huy động từ XHH giáo dục số tiền khoảng 33 triệu đồng, đã sử dụng vào các việc: tu sửa, cải tạo cảnh quan trường lớp, bồn hoa cây cảnh; bổ sung và làm mới hệ thống bảng biểu trong lớp học, hành lang, từ cổng trường vào đến sân trường

          + Tu sửa, cải tạo cảnh quan trường lớp, bồn hoa cây cảnh với tổng số tiền khoảng 15 triệu đồng.

          + Bổ sung và làm mới hệ thống bảng biểu trong lớp học, hành lang, từ cổng trường vào đến sân trường với kinh phí 18 triệu đồng;

          Ngoài ra, nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động Ban đại diện CMHS hỗ trợ xây dựng Quỹ Ban đại diện CMHS trường khen thưởng, động viên, phục vụ các hoạt động giáo dục học sinh với số tiền khoảng 21 triệu đồng.

Nhà trường còn trích một phần kinh phí trong ngân sách để tu sửa nhà xe của giáo viên và học sinh với kinh phí 15 triệu đồng; trồng bổ sung bồn hoa, cây cảnh các loại với tổng số tiền 5 triệu đồng. 

  Hiện nay, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước và đóng góp của nhân dân địa phương, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường đã được chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa. Hiện nay, nhà trường giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn của trường Chuẩn quốc gia mức độ II, thư viện Tiên tiến, Kiểm định chất lượng giáo dục là cơ sở giáo dục đạt cấp độ III.

Với sự tham mưu của Hội đồng giáo dục xã, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể: Ủy ban MTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học xã Nhân Nghĩa đã tổ chức, vận động xây dựng quỹ “Vì trẻ thơ”, quỹ “Khuyến học”, chăm lo việc học tập của thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh nghèo, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi, sân chơi trí tuệ, học sinh năng khiếu các môn học, thể dục thể thao từ cấp huyện trở lên; tạo điều kiện để thế hệ trẻ vươn lên trong học tập, tu dưỡng rèn luyện trở thành những công dân tốt và có ích cho xã hội. Trước mắt là huy động và duy trì sĩ số học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100%, không có học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

Với sự quan tâm phối hợp của các cơ quan ban ngành, đoàn thể và nhân dân, quỹ Vì trẻ thơ, quỹ Khuyến học, quỹ Tết Vì người nghèo, quỹ ủng hộ đồng bào miền - Đồng thời nhà trường đã làm tốt công tác Chữ thập đỏ, quyên góp, ủng hộ và bình xét hỗ trợ quà Tết cho GV và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 (2 CB, GV, NV và 16HS) vi tổng số tiền quà Tết 2.230.000đồng. Liên đội nhà trường xây dựng quỹ Chiếc xe đạp 1000đồng,... đã quyên góp được khoảng 12 triệu đồng, dự kiến trong buổi Lễ tổng kết cuối năm học sẽ trao quà 03 Chiếc xe đạp 1000đồng cho 03 học sinh con nhà nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

3. Đa dạng hoá các loại hình, tạo ra phong trào học tập sâu rộng trong toàn xã hội

- Sự tham gia đóng góp của nhân dân đã góp phần quan trọng vào phát triển quy mô, số lượng các cấp học, ngành học. Các cấp uỷ Đảng và chính quyền xác định rõ đây là mục tiêu, là nội dung quan trọng của công tác xã hội hoá giáo dục. Do làm tốt công tác tuyên truyền, toàn huyện đã hình thành phong trào học tập sôi nổi của cán bộ, nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động tới Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể trong xã nên công tác Xã hội hóa giáo dục được triển khai với những nội dung cụ thể thiết thực, hiệu quả, thể hiện những biện pháp sáng tạo. Kinh phí xã hội hóa của nhà trường đã được triển khai thực hiện một cách sáng tạo và hiệu quả trong việc xây dựng, tu sửa tường bảo vệ hệ thống bồn hoa, cây cảnh trên sân trường; trang trí lớp học, tu sửa mắc lại hệ thống đường điện, đường mạng, xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước; đóng mới bàn ghế đúng quy cách (bàn đôi ghế đơn), ... Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh dùng để khen thưởng, động viên, giáo dục học sinh có thành tích xuất sắc, hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn,...

- Do làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền nên nhà trường đã huy động được nhiều lực lượng xã hội tham gia hoạt động XHHGD đông đảo và đạt được kết quả thiết thực. Trong quá trình thực hiện luôn nhận được sự quan tâm của Phòng GD-ĐT Lý Nhân, Đảng ủy, UBND xã Nhân Nghĩa, các bậc CMHS và chi bộ nhà trường. Nhà trường đã biết gắn kết được việc thực hiện Chỉ thị của các cấp, Nghị quyết của Đảng ủy với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.

4. Huy động các lực lượng xã hội, tập thể và cá nhân tham gia làm công tác giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội giáo dục xã Nhân Nghĩa lần thứ IV, Nhiệm kì 2011-2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giáo dục xã năm học 2017-2018, cấp ủy Đảng, Chính quyền đã ban hành các văn bản chỉ đạo phát triển giáo dục với mục tiêu, biện pháp cụ thể thiết thực. Sự lãnh đạo của các cấp ủy được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, có chương trình hành động cụ thể, nội dung biện pháp phong phú để phát triển giáo dục. Các đoàn thể có chương trình công tác để phối hợp, cụ thể:

Hội Phụ nữ đã phối kết hợp với chi hội phụ nữ nhà trường thông qua phong trào xóa đói giảm nghèo, sinh đẻ có kế hoạch, phòng chống suy dinh dưỡng, chống bỏ học, nuôi dạy con theo phương pháp khoa học, phối hợp với nhà trường phát huy tác dụng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Hội Nông dân phối hợp Ban lãnh đạo, Ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua của nhà trường trong việc tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động, như phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào gia đình nông dân phát triển bền vững, gia đình nông dân văn hóa, tích cực vận động hội viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội, xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của xã đã phối kết hợp với Chi đoàn nhà trường có nhiều hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, hoạt động ngoại khóa, hoạt động theo chủ điểm, theo chuyên đề nhằm thu hút thanh thiếu niên và học sinh nhân dịp kỷ niệm: 3/2; 26/3; 19/5 ... và những hoạt động chuyên đề khác: Nét đẹp Đội viên, thi Nghi thức Đội, phụ trách sao giỏi, Liên hoan Tiếng hát hoa phượng đỏ, giao lưu Tiếng hát dân ca ... và tổ chức các hoạt động hè bổ ích, tết Trung thu vui tươi phấn khởi cho thanh thiếu niên.

Hội Cựu chiến binh và xã đội đã phối kết hợp với Ban giám hiệu, Chi đoàn nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động nói chuyện chuyên đề, hoạt động VH, VN về truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ nhân dịp kỉ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân” nhân dịp 22/12/2017; kỉ niệm 64 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; giáo dục truyền thống cho thanh niên và các cháu thiếu nhi, gương mẫu trong việc giữ gìn nếp sống văn hóa, thuần phong mỹ tục, bản sắc dân tộc, truyền thống gia đình, dòng họ để con cháu noi theo. Tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng tổ chức hội, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để động viên con em hội viên đạt thành tích cao trong học tập, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Công an xã và Tư pháp đã phối kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường để triển khai Giáo dục Pháp luật, An toàn giao thông cho học sinh và ký cam kết trách nhiệm thực hiện tốt Luật lệ ATGT, Pháp luật đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, ngăn ngừa tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường và phòng chống đốt pháo nổ vào dịp tết Nguyên đán.

Địa chính xã đã phối kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường tham mưu quy hoạch diện tích đảm bảo tiêu chuẩn trường Chuẩn quốc gia và đề án xây dựng khuôn viên, sân chơi bãi tập và phòng học chức năng.

Mặt trận Tổ quốc đã phối kết hợp với Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường phát huy vai trò là tổ chức tập hợp các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phong trào xây dựng Nông thôn mới, các quy định của địa phương. Lồng ghép các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước. Vận động nhân dân tham gia các hoạt động giáo dục, đặc biệt giữ gìn kỷ cương nền nếp, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hội Người cao tuổi, HTX nông nghiệp, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ủy ban dân số gia đình và trẻ em, Y tế, Văn hóa, Đài truyền thanh xã đã phối kết hợp với nhà trường; mỗi ngành, đoàn thể đều có những nhiệm vụ phối hợp chăm lo giáo dục thế hệ trẻ một cách thường xuyên thông qua các hoạt động của ngành, đoàn thể mình phụ trách.

Hội Khuyến học xã đã phối kết hợp với nhà trường trong việc tổ chức các Hội nghị khen thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc hàng năm, Hội Khuyến học xã là một tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ khuyến khích, hỗ trợ giáo dục phát triển, tích cực phối hợp với nhà trường phát triển hội viên xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở các thôn xóm, dòng họ, góp phần tích cực, chăm lo động viên giáo viên giỏi, học sinh giỏi và các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

II/ Những hạn chế tồn tại

          1. Cơ sở vật chất trường học:

          - Có ba phòng chức năng là nhà cấp 4 chưa đảm bảo yêu cầu giáo dục hiện nay, còn thiếu 01 phòng học tiếng Anh phải ghép với phòng đọc của học sinh.

          - Khu nhà vệ sinh dành cho học sinh đã được tu sửa, bắn lợp mái tôn song chưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.

        2. Việc triển khai xây dựng trường chuẩn Quốc gia: Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động tới Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong xã trong việc xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan trường lớp, mua sắm trang thiết trường học, tuy nhiên đến nay ba phòng chức năng là nhà cấp 4 chưa đảm bảo yêu cầu giáo dục hiện nay phải sửa thường xuyên.

        3. Về đội ngũ giáo viên: Nhà trường có một số giáo viên trẻ mới ra trường, năng lực cũng như kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục còn hạn chế; Có bốn giáo viên trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, có 01 GV dạy Tiếng Anh nên phải có 02 GV trường khác biệt phái về dạy 8 tiết; 01 GV Tin đi biệt phái dạy trường TH Nhân Hưng môn Tin học 8 tiết.

4. Nền nếp kỷ cương trong nhà trường: Một số đồng chí chưa thực sự tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động XHH giáo dục, còn ỷ nại, coi hoạt động XHH giáo dục là của cấp ủy chi bộ và lãnh đạo nhà trường. Hình thức tổ chức hoạt động XHH giáo dục có lúc chưa phong phú và chưa có chiều sâu. Một số đồng chí muốn bày tỏ ý kiến nhưng trong cuộc họp còn e dè, nể nang. 

5. Việc huy động tiềm năng của toàn dân về nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục còn hạn chế.

6. Mối liên kết giữa nhà trường, gia đình, xã hội có lúc còn mang tính nhất thời, chưa thường xuyên, chưa sâu rộng ở mọi lúc, mọi nơi.

 

Trên đây là báo cáo công tác Xã hội hoá giáo dục năm học 2017- 2018 tính đến thời điểm kiểm tra của trường tiểu học Nhân Nghĩa.

                                                                               

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT;

- Hội đồng giáo dục xã;

- Lưu VT, Hồ sơ XHH GD.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Cao Văn Giảng

 

 

Tác giả:

Xem thêm

Hướng dẫn phòng dịch cho học sinh khi đi học trở lại
Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Trường Tiểu học Nhân Nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa