Thông báo

Thông báo Về việc Triển khai Kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp 1, Năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN NGHĨA


Số: 01/TB-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nhân Nghĩa, ngày tháng 7 năm 2017


THÔNG BÁO

Về việc Triển khai Kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp 1

Năm học 2017 - 2018

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Các em học sinh thân mến!

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của UBND huyện Lý Nhân về Kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2017 và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2017-2018; Công văn số 578/PGDĐT-GDTH ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 và ôn tập hẻ 2017 cho học sinh tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh học sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018 của nhà trường;

Được sự nhất trí của Đảng uỷ, UBND xã Nhân Nghĩa; trường tiểu học Nhân Nghĩa xin thông báo tới toàn thể cha mẹ học sinh và các em học sinh vào lớp 1 (năm học 2017-2018) các nội dung sau đây:

1, Từ ngày 18 đến ngày 20/7/2017: Các trường căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2017-2018 đã duyệt với Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành nhận hồ sơ học sinh xin học trái tuyến và học sinh nơi khác mới chuyến về xin tuyến sinh tại trường.

2, Đúng 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 năm 2017 (Sáng thứ sáu), các bậc cha mẹ học sinh (Bố hoặc mẹ) đưa con em mình đến trường tập trung làm hồ sơ tuyển sinh cho các em học sinh vào học lớp 1 năm học 2017-2018;

Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 01 túi hồ sơ, gồm:

- Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên (theo mẫu quy định chung).

- 02 Giấy khai sinh bản sao hợp lệ (có bản chính để đối chiếu) hoặc bản chính phô tô có công chứng.

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi (do Hiệu trưởng trường Mầm non cấp).

3, Khi đi, các bậc cha mẹ học sinh mang theo giấy khai sinh bản chính để đối chiếu và bút viết để làm đơn đăng ký vào học lớp 1 năm học 2017-2018.

Vậy nhà trường xin thông báo để toàn thể cha mẹ học sinh biết được kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và đến trường đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:


- PGD;

- Đảng ủy, UBND xã;

- Lưu VT, Hồ sơ tuyển sinh.

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

Cao Văn Giảng