tin tức-sự kiện

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM NĂM 2018

       Đã trở thành thường lệ, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm luôn được bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Nhằm hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 thiết thực, hiệu quả, ngày 30/7/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2787/BTP-PBGDPL. Theo đó, chủ đề của Ngày pháp luật năm nay là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

       Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Lý Nhân tại Kế hoạch 104/KH-UBND ngày 30/10/2018 và Kế hoạch số 931/KH-PGDĐT ngày 15/10/2018 của Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân, ngày 3/11/2018, Trường Tiểu học Nhân Nghĩa đã họp quán triệt, truyền thông, phổ biến mục đích yêu cầu và nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 theo các văn bản chỉ đạo các cấp. Đó là:

      Tiếp tục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

      Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

      Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học trong việc chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật

      Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, các văn bản tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động do đơn vị ban hành nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù họp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đế kịp thời đề nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế.

      Góp ý có chất lượng để xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đảm bảo tiến độ theo quy định; tổ chức lấy ý kiến đối tượng thi hành thông qua các hình thức phù hợp.

      Quán triệt, truyền thông, phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị của Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học, các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành; tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV; tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện các biện pháp phố biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, nhà giáo, người học, cha mẹ học sinh...trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

      Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện gháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành.

      Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018. Nhà trường lựa chọn một trong các khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật do Bộ Tư pháp gợi ý để tuyên truyền trực quan ở tại cổng trường: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”:

Tác giả: thnhannghia

Xem thêm

Trường TH Nhân Nghĩa kỷ niệm 20-11- 2019
Hội thi tiếng hát dân ca chào mừng ngày 20/11/2019
Phát Thanh Măng Non Trường Tiểu Học Nhân Nghĩa
Giao luu văn nghệ với đoàn nghệ thuật tình thương
Tổng kết năm học 2017-2018