Bạn cần biết

Công khai tài chính năm 2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH                                             Biểu 03_ TT21BTC

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2014

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Chương 622 loại 490 khoản 492                                                        ĐVT: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu quyết toán báo cáo

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

   2,910,341,000

  2,910,341,000

1

Ngân sách nhà nước

   2,910,341,000

  2,910,341,000

2

 Thu phí, lệ phí

 

                      -  

3

Thu sự nghiệp khác

 

                      -  

4

Số thu nộp NSNN

 

                      -  

5

Số được để lại chi theo chế độ

 

                      -  

B

Quyết toán chi

   2,910,341,000

  2,910,341,000

I

Chi thanh toán cho cá nhân

    2,588,948,300

  2,588,948,300

6000

 

    1,322,431,700

  1,322,431,700

 

6001

     1,247,083,700

  1,247,083,700

 

6002

 

                      -  

 

6003

          75,348,000

       75,348,000

 

6004

 

                      -  

 

6049

 

                      -  

6050

 

       176,019,000

     176,019,000

 

6051

        176,019,000

     176,019,000

 

6099

 

                      -  

6100

 

       690,749,300

     690,749,300

 

6101

          28,290,000

       28,290,000

 

6106

          17,240,000

       17,240,000

 

6112

        460,238,300

     460,238,300

 

6113

            2,760,000

         2,760,000

 

6115

        182,221,000

     182,221,000

 

6116

 

                      -  

 

6117

 

                      -  

 

6118

 

                      -  

 

6149

 

                      -  

6200

 

         14,385,000

       14,385,000

 

6201

          12,385,000

       12,385,000

 

6203

            2,000,000

         2,000,000

 

6249

 

                      -  

6250

 

           3,367,000

         3,367,000

 

6251

 

                      -  

 

6257

           3,367,000

         3,367,000

 

6299

 

                      -  

6300

 

       367,830,800

     367,830,800

 

6301

        275,320,900

     275,320,900

 

6302

          47,278,900

       47,278,900

 

6303

          30,448,400

       30,448,400

 

6304

          14,782,600

       14,782,600

 

6349

 

                      -  

6400

 

         14,165,500

       14,165,500

 

6401

 

                      -  

 

6449

          14,165,500

       14,165,500

II

Chi về nghiệp vụ chuyên môn

       280,912,700

     280,912,700

6500

 

         13,299,200

       13,299,200

 

6501

          13,299,200

       13,299,200

 

6502

 

                      -  

 

6503

 

                      -  

 

6504

 

                      -  

 

6505

 

                      -  

 

6549

 

                      -  

6550

 

       135,155,000

     135,155,000

 

6551

            3,079,000

         3,079,000

 

6552

        127,356,000

     127,356,000

 

6553

            4,350,000

         4,350,000

 

6599

               370,000

            370,000

6600

 

           9,126,600

         9,126,600

 

6601

              400,400

            400,400

 

6602

 

                      -  

 

6603

 

                      -  

 

6604

 

                      -  

 

6606

 

                      -  

 

6607

 

                      -  

 

6611

 

                      -  

 

6612

            6,089,100

         6,089,100

 

6616

 

                      -  

 

6617

            2,637,100

         2,637,100

 

6618

 

                      -  

 

6649

 

                      -  

6650

 

           4,178,000

         4,178,000

 

6651

 

                      -  

 

6652

 

                      -  

 

6655

 

                      -  

 

6699

            4,178,000

         4,178,000

6700

 

         18,600,000

       18,600,000

 

6701

 

                      -  

 

6702

            5,450,000

         5,450,000

 

6703

 

                      -  

 

6704

          13,150,000

       13,150,000

 

6749

 

                      -  

6750

 

           5,460,000

         5,460,000

 

6751

 

                      -  

 

6754

 

                      -  

 

6756

 

                      -  

 

6757

            5,460,000

         5,460,000

 

6758

 

                      -  

 

6799

 

                      -  

6900

 

         38,595,000

       38,595,000

 

6905

 

                      -  

 

6907

 

                      -  

 

6912

          18,697,000

       18,697,000

 

6913

 

                      -  

 

6921

 

                      -  

 

6949

          19,898,000

       19,898,000

7000

 

         56,498,900

       56,498,900

 

7001

 

                      -  

 

7002

 

                      -   

 

7003

            3,724,900

         3,724,900

 

7004

            3,700,000

         3,700,000

 

7005

 

                      -  

 

7006

            7,320,000

         7,320,000

 

7049

          41,754,000

       41,754,000

III

Các khoản chi khác

           5,980,000

         5,980,000

7750

 

           5,980,000

         5,980,000

 

7752

 

                      -  

 

7756

                 50,000

              50,000

 

7758

            3,200,000

         3,200,000

 

7761

            2,050,000

         2,050,000

 

7799

               680,000

            680,000

7850

 

                        -  

                      -  

 

7851

 

                      -  

 

7852

 

                      -  

 

7853

 

                      -  

 

7854

 

                      -  

 

7899

 

                      -  

IV

Chi mua sắm sửa chữa

         34,500,000

       34,500,000

9000

 

         18,000,000

       18,000,000

 

9003

          18,000,000

       18,000,000

 

9049

 

                      -  

9050

 

         16,500,000

       16,500,000

 

9055

 

                      -  

 

9056

 

                      -  

 

9057

 

                      -  

 

9058

 

                      -  

 

9061

 

                      -  

 

9062

          16,500,000

       16,500,000

9100

 

                        -  

                      -  

 

9105

 

                      -  

 

 

 

 

Nhân Thịnh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Trần Thị Phương Hà                                                            Phạm Thị Thu Hiền

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 41

Tổng lượng truy cập: 328303