Bạn cần biết

Tuyển sinh lớp 1 và học hè năm 2016

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT Lý Nhân

Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học xã Nhân Thịnh                                     

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

 

159

 

123

 

133

 

128

 

121

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

 

35 tuần thực học

 

35 tuần thực học

 

35 tuần thực học

 

35 tuần thực học

 

35 tuần thực học

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

- Họp phụ huynh HS 3 lần/ năm.

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy của trường.

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

 

- Đủ phòng học cho học sinh: 1 lớp/ phòng

- Các phòng học bộ môn được duy trì hoạt đồng thường xuyên (phòng Tiếng Anh, phòng Tin học)

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 

- Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách theo quy định

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

 

- Đội ngũ : Quản lý: 3; Giáo viên: 31, Hành chính: 2

- Phương pháp quản lý: Thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của các cấp; thể chế hóa văn bản hướng dẫn các cấp bằng kế hoạch, quyết định nội quy, quy chế.

 

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

 

- Đạt năng lực, phẩm chất

- Sức khỏe : tốt.

- Học tập: 100% HS hoàn thành môn học.

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

 

- 100% HS lên lớp đối với học sinh lớp 1,2,3,4.

- 100% học sinh lớp 5 HTCT tiểu học

                                        

                                             Nhân Thịnh, ngày 12 tháng 9 năm 2016

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 84

Tổng lượng truy cập: 276625