Bạn cần biết

Công khai quyết toán thu - chi khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân năm học 2016 - 2017

Biểu số 9

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           

 Đơn vị: Trường Tiểu học Nhân Thịnh

 Ch­ương: 622

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Năm 2016 - 2017

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

                                                                                                           ĐV tính: đồng

Số

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

 

 

1

Của các tổ chức

 

 

 

 XHH của cha mẹ học sinh

59.200.000

 

2

Của các cá nhân

 

 

 

 

 

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

59.200.000

 

1

Chi làm nhà xe học sinh

58.659.000

 

2

Chi sửa chữa điện

541.000

 

II

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

              0

 

                                                           

                                                            Ngày  26 tháng 5 năm 2017

                                                                  Thủ trư­ởng đơn vị

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 15

Tổng lượng truy cập: 328042