Điểm báo

Kế hoạch về việc thực hiện Quy chế công khai nhà trường theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

                  Số: 39/KH-TH                                                       Nhân Thịnh, ngày 12 tháng 09 năm 2016                                              

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện Quy chế công khai nhà trường

theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT

 

Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT, ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ công văn số 645/GDĐT-KHTV ngày 08/9/2016 của phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác kế hoạch - tài chính, thiết bị, thư viện năm học 2016-2017;

   Trường Tiểu học Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch công khai tài chính, cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

Mục đích: Thực hiện công khai cơ sở giáo dục trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng giáo dục, để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu: Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.

II. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai.

- Ban chỉ đạo của trường do Hiệu trưởng làm trưởng ban. Phó hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn là các Phó trưởng ban. Trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn thể là các ủy viên của Ban chỉ đạo.

- Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ quy chế công khai ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu, kê khai các biểu mẫu: 05, 06, 07, 08 báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai thu - chi tài chính; Đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo đúng lộ trình đề ra trong kế hoạch.

- Phó ban trực, trưởng ban TTND và các ủy viên giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. Các nội dung thực hiện công khai.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

- Cam kết chất lượng: Điều kiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp; thực hiện chương trình giảng dạy; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh; điều kiện CSVC nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (phòng học tập, thiết bị, tin học,…); các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh; tình hình đội ngũ cán bộ công chức và phương pháp quản lý nhà trường; kết quả học lực, hạnh kiểm; sức khỏe học sinh trong khả năng tiếp tục học tập của học sinh (đính kèm các biểu mẫu)

- Chất lượng giáo dục thực tế: Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp; số học sinh đạt giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh; tỉ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Cơ sở vật chất: Về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường (đính kèm các biểu mẫu)

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (tính đến 5/9/2016), tổng số CBCC, các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68, HĐNH; trình độ đào tạo (đính kèm biểu mẫu).

3. Công khai thu - chi tài chính:

- Tình hình tài chính của nhà trường: Công khai tài chính theo QĐ số 192/2004/QĐ-TTg (16/11/2004) của Thủ tướng Chính phủ về ngân sách và có sự đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC (22/3/2005) của Bộ tài chính về ngân sách nhà nước hỗ trợ.

IV. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin.

1. Bà: Phạm Thị Thu Hiền - Trưởng ban: Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD - ĐT và hướng dẫn chỉ đạo của Phòng GD - ĐT Lý Nhân về việc triển khai Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT năm học 2016 - 2017 và “3 công khai” của trường đến tất cả toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, PHHS.

2. Bà Trần Thị Oanh - Phó Trưởng ban trực: Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành điều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 05, 06, 07, 08 và điều hành kê khai báo cáo thu chi tài chính; tổ chức kiểm tra và thu thập thông tin trên máy vi tính.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng ban thanh tra nhân dân: Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông tin trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, quy chế làm việc của nhà trường; quy chế dân chủ cơ sở; bản tổng hợp chất lượng giáo dục; bảng phân công lao động; quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016; Kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo trưởng ban về tình hình triển khai quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.

4. Bà Trần Thị Thanh Phượng - Thư ký: Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo.

5. Báo cáo thu - chi tài chính: Trần Thị Phương Hà.

6. Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, chọn địa điểm để niêm yết công khai các nội dung quy định theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Quy chế công khai.

V. Tổ chức thực hiện:

 1. Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học tháng 9 và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

 Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học trong tháng 9 hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

Bất cứ lúc nào khi cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

         2. Tổng hợp kết quả công khai của nhà trường báo cáo lên phòng GD&ĐT Lý Nhân.

 

                                                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Tác giả:

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường