Điểm báo

Công khai tài chính năm 2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH                                             Biểu 03_ TT21BTC

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2014

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Chương 622 loại 490 khoản 492                                                        ĐVT: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu quyết toán báo cáo

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

   2,910,341,000

  2,910,341,000

1

Ngân sách nhà nước

   2,910,341,000

  2,910,341,000

2

 Thu phí, lệ phí

 

                      -  

3

Thu sự nghiệp khác

 

                      -  

4

Số thu nộp NSNN

 

                      -  

5

Số được để lại chi theo chế độ

 

                      -  

B

Quyết toán chi

   2,910,341,000

  2,910,341,000

I

Chi thanh toán cho cá nhân

    2,588,948,300

  2,588,948,300

6000

 

    1,322,431,700

  1,322,431,700

 

6001

     1,247,083,700

  1,247,083,700

 

6002

 

                      -  

 

6003

          75,348,000

       75,348,000

 

6004

 

                      -  

 

6049

 

                      -  

6050

 

       176,019,000

     176,019,000

 

6051

        176,019,000

     176,019,000

 

6099

 

                      -  

6100

 

       690,749,300

     690,749,300

 

6101

          28,290,000

       28,290,000

 

6106

          17,240,000

       17,240,000

 

6112

        460,238,300

     460,238,300

 

6113

            2,760,000

         2,760,000

 

6115

        182,221,000

     182,221,000

 

6116

 

                      -  

 

6117

 

                      -  

 

6118

 

                      -  

 

6149

 

                      -  

6200

 

         14,385,000

       14,385,000

 

6201

          12,385,000

       12,385,000

 

6203

            2,000,000

         2,000,000

 

6249

 

                      -  

6250

 

           3,367,000

         3,367,000

 

6251

 

                      -  

 

6257

           3,367,000

         3,367,000

 

6299

 

                      -  

6300

 

       367,830,800

     367,830,800

 

6301

        275,320,900

     275,320,900

 

6302

          47,278,900

       47,278,900

 

6303

          30,448,400

       30,448,400

 

6304

          14,782,600

       14,782,600

 

6349

 

                      -  

6400

 

         14,165,500

       14,165,500

 

6401

 

                      -  

 

6449

          14,165,500

       14,165,500

II

Chi về nghiệp vụ chuyên môn

       280,912,700

     280,912,700

6500

 

         13,299,200

       13,299,200

 

6501

          13,299,200

       13,299,200

 

6502

 

                      -  

 

6503

 

                      -  

 

6504

 

                      -  

 

6505

 

                      -  

 

6549

 

                      -  

6550

 

       135,155,000

     135,155,000

 

6551

            3,079,000

         3,079,000

 

6552

        127,356,000

     127,356,000

 

6553

            4,350,000

         4,350,000

 

6599

               370,000

            370,000

6600

 

           9,126,600

         9,126,600

 

6601

              400,400

            400,400

 

6602

 

                      -  

 

6603

 

                      -  

 

6604

 

                      -  

 

6606

 

                      -  

 

6607

 

                      -  

 

6611

 

                      -  

 

6612

            6,089,100

         6,089,100

 

6616

 

                      -  

 

6617

            2,637,100

         2,637,100

 

6618

 

                      -  

 

6649

 

                      -  

6650

 

           4,178,000

         4,178,000

 

6651

 

                      -  

 

6652

 

                      -  

 

6655

 

                      -  

 

6699

            4,178,000

         4,178,000

6700

 

         18,600,000

       18,600,000

 

6701

 

                      -  

 

6702

            5,450,000

         5,450,000

 

6703

 

                      -  

 

6704

          13,150,000

       13,150,000

 

6749

 

                      -  

6750

 

           5,460,000

         5,460,000

 

6751

 

                      -  

 

6754

 

                      -  

 

6756

 

                      -  

 

6757

            5,460,000

         5,460,000

 

6758

 

                      -  

 

6799

 

                      -  

6900

 

         38,595,000

       38,595,000

 

6905

 

                      -  

 

6907

 

                      -  

 

6912

          18,697,000

       18,697,000

 

6913

 

                      -  

 

6921

 

                      -  

 

6949

          19,898,000

       19,898,000

7000

 

         56,498,900

       56,498,900

 

7001

 

                      -  

 

7002

 

                      -   

 

7003

            3,724,900

         3,724,900

 

7004

            3,700,000

         3,700,000

 

7005

 

                      -  

 

7006

            7,320,000

         7,320,000

 

7049

          41,754,000

       41,754,000

III

Các khoản chi khác

           5,980,000

         5,980,000

7750

 

           5,980,000

         5,980,000

 

7752

 

                      -  

 

7756

                 50,000

              50,000

 

7758

            3,200,000

         3,200,000

 

7761

            2,050,000

         2,050,000

 

7799

               680,000

            680,000

7850

 

                        -  

                      -  

 

7851

 

                      -  

 

7852

 

                      -  

 

7853

 

                      -  

 

7854

 

                      -  

 

7899

 

                      -  

IV

Chi mua sắm sửa chữa

         34,500,000

       34,500,000

9000

 

         18,000,000

       18,000,000

 

9003

          18,000,000

       18,000,000

 

9049

 

                      -  

9050

 

         16,500,000

       16,500,000

 

9055

 

                      -  

 

9056

 

                      -  

 

9057

 

                      -  

 

9058

 

                      -  

 

9061

 

                      -  

 

9062

          16,500,000

       16,500,000

9100

 

                        -  

                      -  

 

9105

 

                      -  

 

 

 

 

Nhân Thịnh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

Trần Thị Phương Hà                                                            Phạm Thị Thu Hiền





Tác giả:

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường