Điểm báo

Công khai quyết toán thu - chi khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân năm học 2016 - 2017

Biểu số 9

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           

 Đơn vị: Trường Tiểu học Nhân Thịnh

 Ch­ương: 622

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Năm 2016 - 2017

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

                                                                                                           ĐV tính: đồng

Số

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền huy động đư­ợc

 

 

1

Của các tổ chức

 

 

 

 XHH của cha mẹ học sinh

59.200.000

 

2

Của các cá nhân

 

 

 

 

 

 

II

Sử dụng số tiền huy động đ­ược

59.200.000

 

1

Chi làm nhà xe học sinh

58.659.000

 

2

Chi sửa chữa điện

541.000

 

II

Số tiền huy động đ­ược còn d­ư

              0

 

                                                           

                                                            Ngày  26 tháng 5 năm 2017

                                                                  Thủ trư­ởng đơn vị

Tác giả:

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường