tin tức-sự kiện

Báo cáo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910- 08/3/2017), 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh Phúc (20/3)

CĐGD HUYỆN LÝ NHÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TIỂU HỌC NHÂN THỊNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                             

 Số: 15 /BCCĐ                                          Nhân Thịnh, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ

(08/3/1910- 08/3/2017), 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

và Ngày Quốc tế Hạnh Phúc (20/3)

 

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-CĐGD ngày 02/03/2017 của Công đoàn Giáo dục huyện Lý Nhân về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3);

Được sự nhất trí của chi bộ Đảng, Công đoàn trường Tiểu học Nhân Thịnh tiến hành tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) tới 100% cán bộ giáo viên, công nhân viên lao động trong nhà trường với nội dung sau:

1. Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm khơi dậy lòng tự hào truyền thống của phụ nữ Việt Nam, vận động đội ngũ nữ CBNGLĐ phát huy sức sáng tạo và phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương đổi mới của Ngành, trong đó thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của Ngành Giáo dục, góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai các chính sách liên quan đến lao động nữ, trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị định 85/2015/CP; Kế hoạch Bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020. Tuyên truyền về Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, về vai trò của nữ CBNGLĐ trong sự nghiệp giáo dục và đổi mới đất nước, về gương phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực quản lý, giảng dạy và công tác.

2. Ban nữ công CĐCS tham mưu, phối hợp phát động thi đua, tổ chức các hoạt động và vận động chị em tham gia, trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; phối hợp triển khai Kế hoạch Bình đẳng giới tăng cường các hoạt động gắn với nâng cao năng lực cho nữ CBNGLĐ, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm vận động nữ CBNGLĐ nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo tự học và sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy, công tác và quản lý, không để xảy ra hiện tượng vi phạm chính sách pháp luật, vi phạm đạo đức và bạo hành trong các nhà trường.

3. Tổ chức họp mặt kỷ niệm, tọa đàm, trao đổi mang tính chuyên đề về lồng ghép giới, công tác nữ công, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, chuyên đề về hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức các hoạt động nữ công gia chánh, hội thi khéo tay hay làm, hội giảng, thi viết sáng kiến kinh nghiệm,... Tổng kết thi đua và hoạt động nữ công, qua đó biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân nữ CBNGLĐ đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực.

          Kết quả: 100% cán bộ giáo viên, công nhân viên lao động trong nhà trường tích cực hưởng ứng và thu được kết quả tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

 

 

- CĐGD huyện;

 

- Lưu: VT.

TM. BAN CHCĐ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Trần Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

 

 
 
 

 

 

Số: 03/HD-CĐGD

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

              Lý Nhân, ngày 02 tháng 03  năm 2017

 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ

(08/3/1910- 08/3/2017), 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

và Ngày Quốc tế Hạnh Phúc (20/3)

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-CĐN ngày 16/2/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, năm 2017, Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai các nội dung, cụ thể sau:

I/ Mục đích yêu cầu

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng như trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế; về sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ ngành Giáo dục trong sự nghiệp đổi mới Giáo dục và Đào tạo.

2.  Nâng cao vai trò của Ban nữ công Công đoàn cơ sở; phối hợp hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ; tham mưu, đề xuất chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống, tạo điều kiện hỗ trợ để nữ CBNGLĐ nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức nhà giáo.

3. Phát động, triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động, tổ chức các hoạt động lồng ghép với các phong trào và hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương phát động đảm bảo phù hợp; tạo không khí phấn khởi để nữ cán bộ, nhà giáo, lao động (CBNGLĐ) tích cực hưởng ứng tham gia.  

4. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, có sức lan tỏa, thu hút nhiều chị em tham gia; đảm bảo tiết kiệm, phù hợp, hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực.

II/ Nội dung và hình thức

1. Tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhằm khơi dậy lòng tự hào truyền thống của phụ nữ Việt Nam, vận động đội ngũ nữ CBNGLĐ phát huy sức sáng tạo và phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương đổi mới của Ngành, trong đó thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của Ngành Giáo dục, góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai các chính sách liên quan đến lao động nữ, trong đó, tiếp tục thực hiện Nghị định 85/2015/CP; Kế hoạch Bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020. Tuyên truyền về Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, về vai trò của nữ CBNGLĐ trong sự nghiệp giáo dục và đổi mới đất nước, về gương phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực quản lý, giảng dạy và công tác.

2. Ban nữ công CĐCS tích cực tham mưu, phối hợp phát động thi đua, tổ chức các hoạt động và vận động chị em tham gia, trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; lựa chọn hình thức, phương pháp tổ chức cho phù hợp, phối hợp triển khai Kế hoạch Bình đẳng giới tăng cường các hoạt động gắn với nâng cao năng lực cho nữ CBNGLĐ, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm vận động nữ CBNGLĐ nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo tự học và sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy, công tác và quản lý, không để xảy ra hiện tượng vi phạm chính sách pháp luật, vi phạm đạo đức và bạo hành trong các nhà trường.

3. Tổ chức diễn đàn, họp mặt kỷ niệm, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi mang tính chuyên đề về lồng ghép giới, công tác nữ công, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, chuyên đề về hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nữ công gia chánh, hội thi, hội giảng, thi viết sáng kiến kinh nghiệm, trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học,... Tổng kết thi đua và hoạt động nữ công, qua đó biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân nữ CBNGLĐ đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực.

4. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong nữ CBNGLĐ; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn và các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nữ CBNGLĐ; Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ nữ CBNGLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

III/ Tổ chức thực hiện

          Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, các CĐCS báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3 với nội dung và hình thức phù hợp; báo cáo kết quả hoạt động khi kết thúc đợt kỷ niệm trước ngày 15/03/2017 về Công đoàn Giáo dục huyện để theo dõi, đánh giá kế hoạch hoạt động và bình xét thi đua vào cuối năm học 2016-2017./.

 

Nơi nhận:

 

(để báo cáo)

- LĐLĐ huyện; CĐGD tỉnh;

 

- Cấp uỷ chi bộ PGDĐT;

- CĐCS trường MN, TH, THCS, CQ PGDĐT (để t/hiện);

- Lư­u: VT, CĐGD huyện.

TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Lê Quốc Định

 

Tác giả: thnhanthinh

Xem thêm

Trích cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những bài hát hay và xúc động về thầy cô giáo
Những ca khúc hay nhất về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường