Tin tức : Chi bộ Đảng trường Tiểu học Nhân Thịnh/

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh”

PHÒNG GD&ĐT  LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN THỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                               

                        Số: ..  /KH- TH                            Nhân Thịnh, ngày    tháng    năm 2017                     

                                                                  

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hô Chí Minh”

 

 
 

 

 

 

 

I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 19/Kh/HU ngày 03/10/2016 của Ban thường vụ huyện Ủy huyện Lý Nhân

Trường tiểu học xã Nhân Thịnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh” từ nay đến năm 2021 như sau:

II. Đặc điểm tình hình

  1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con gia

đình cận nghèo

Con TB, BB

1

5

159

68

32

 

1

9

7

 

2

4

124

61

31

 

1

7

7

 

3

4

132

68

33

 

1

6

5

 

4

4

128

68

32

 

1

12

1

 

5

4

120

63

30

 

 

2

4

 

Cộng

21

663

328

32

 

4

36

24

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

* Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 36

- Cán bộ quản lý: 3, trình độ: ĐHSP: 02, ĐHQL: 01

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 31

+ Trình độ đào tạo: Đại học: 16 GV = 51,6%, Cao đẳng: 15 GV = 48,4%                                                                                                                   + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH SP: 10, ĐHSP Tiếng Anh: 1, ĐH SP

Thể chất: 2,  Đại học Âm  nhạc: 01, Đại học Mỹ Thuật: 01, Đại học SP Toán: 01, CĐSP: 13, CĐSP Tiếng Anh: 2. Có 24 GV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường = 77,4%,  trong đó có 2 GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

- Nhân viên hành chính: 02

- Đảng viên: 15 ( CBQL: 03, GV: 11, NV: 01) = 41,6%

- Đoàn viên:  16 ( GV: 16) = 44,4%

           3. Cơ sở vật chất

- Diện tích: Tổng diện tích 3 khu là 10470 m2, trong đó 5010  m2   khu trung tâm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Số phòng học: 21, trong  đó có 6 phòng học cấp 4, 15 phòng học kiên cố, cao tầng, phòng chức năng 5 ( Kiên cố, cao tầng : 5 ).

- Thư viện: Đạt chuẩn.

- Bàn ghế : 357 bộ trong đó: đạt chuẩn: 314 bộ, chưa đạt chuẩn: 43 bộ.

- Thiết bị dạy học đủ 1 bộ/ lớp  có tủ đựng tại các lớp. Máy tính: 8, máy chiếu: 3, tăng âm loa đài 1 bộ, ti vi: 3, đàn Piano: 1, Organ: 1, đài cát sét:  6.

- Có phòng tin học với 29 máy tính 

- Công trình vệ sinh, nước sạch: Có đủ công trình vệ sinh: cho giáo viên: 01, cho học sinh: 03, trường có 3 giếng khoan,  1 bể chứa nước mưa, có nước máy ở 2 khu.

- Sân chơi, bãi tập:  Có 3 sân chơi có diện tích  3200m2, bãi tập 520m2.  

    4. Những thuận lợi, khó khăn

a. Thuận lợi:

- Trường được sự quan tâm của Phòng GD- ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 

- Đội ngũ giáo viên đạt tỷ lệ 1,5 GV/lớp, có GV dạy giỏi cấp tỉnh, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ. Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình trách nhiệm với công việc.

- Các đoàn thể chính trị của xã luôn là những đoàn thể vững mạnh là cơ sở để tạo ra môi trường giáo dục lành  mạnh  trong việc giáo dục học sinh.

- Việc  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh” đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm. Hằng năm, nhà trường đều có 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đăng kí và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh và đã tạo sự tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tu dưỡng rèn luyện của bản thân mỗi nhà giáo trong nhà trường cũng như đã góp phần nâng cao ý thức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; 100% HS đạt yêu cầu về phẩm chất và năng lực.

   b. Những khó khăn cơ bản

- Cơ sở vật chất còn 2 khu lẻ với 6 phòng học cấp 4, trường đang xây dựng , khó khăn khi triển khai các hoạt động

- Một số đồng chí  giáo viên mới ra trường còn bỡ ngỡ, trình độ chuyên môn năng lực sư phạm hạn chế, 9 GV hợp đồng, một số giáo viên cao tuổi ngại học tập, ngại phấn đấu.

III. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Làm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường nhận  thức rõ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đưa viêc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công từ việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị trong nhà trường, trước hết là người đứng đầu, của mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đơn vị

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị về tư tưởng tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cố năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, chú trọng chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ giáo viên trong nhà trường, khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng người cán bộ đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại của nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy trung thực và liêm chính; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”.”Tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2. Yêu cầu:

- Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, liên tục  có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh để cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập và làm theo

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá bình xét, phân loại đảng viên, giáo viên và nhân viên

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, hành động thực hiện nghị quyết Đâị hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động

IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền:    

        - Thông qua việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội,  nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới CNH-HĐH đất nước; thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn được tiến hành trong thời gian dài với nhiều nội dung.

* Ý nghĩa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước.

- Việc đẩy mạnh thưc hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  cần triển khai một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành. Có sự đánh giá sơ kết, tổng kết công tác chỉ đạo và thực hiện theo từng thời điểm của năm học.

        - Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGLĐ)  gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và khẩu hiệu hành động của Đại hội XIV CĐGD Việt Nam “Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn”,học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người qua những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, với việc thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa của CĐGD Việt Nam, Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn Giáo dục huyện và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo. Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do ngành phát động.

       2. Nhiệm vụ cụ thể.

Tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị, học tập các văn bản chỉ đạo của các cấp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học;

Tổ chức cho CB, GV, NV đăng ký thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tìm hiểu và nắm bắt sâu sắc hơn các biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy, học tập, tổ chức quản lý.

Xác định trách nhiệm của GV, học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị xã hội trong việc triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định các biện pháp ngăn chặn và đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong thi cử, kiểm tra và bệnh thành tích trong thi đua.

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”: nâng cao ý thức và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, ngăn chặn hiện tượng nhà giáo vi phạm pháp luật và đạo đức lối sống; phấn đấu để mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức tự học cho học sinh noi theo.

Rà soát chất lượng giáo dục, có kế hoạch cụ thể, phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, kiểm tra chất lượng trước khi kết thúc năm học.

V. Phương hướng, chỉ tiêu và biện pháp

1. Phương hướng chung:

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tuyên truyền rộng rãi để CB, GV, NV và các lực lượng xã hội hiểu sâu sắc được việc gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thực hiện tốt công tác phát triển, duy trì số lượng giữ vững kết quả phổ cập GD. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đổi mới việc đánh giá kết quả các lớp, phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy – học tập trong nhà trường. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND xã xây dựng cơ sở vật chất tạo cảnh quan trường lớp “xanh - sạch - đẹp”.

Thực hiện tốt công tác quản lý: Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của cán bộ quản lý và giáo viên. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Thực hiện tốt các quy chế dân chủ trong nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, duy btrif kỷ cương nề nếp.

2. Chỉ tiêu phấn đấu.

100% CB, GV, NV hiểu được mục đích và ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách  Hồ Chí Minh”.

100% CB, GV, NV nhà trường đăng ký thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”.

100% CBGVNV nhà trường thấy được gắn việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “Hai không” là cụ thể hóa yêu cầu của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đang được đội ngũ nhà giáo hưởng ứng mạnh mẽ.

100% CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc việc rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu để mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

100% HS Đạt yêu cầu về phẩm chất và năng lực, làm theo 5 điều bác Hồ dạy.

       3. Biện pháp  thực hiện

Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai việc “làm theo” và các cuộc vận động trong năm 2016, tiếp tục; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Tổ chức chỉ đạo và triển khai tốt việc đăng ký cam kết thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2021 bằng các việc làm cụ thể gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tới 100% CB, GV, NV trong nhà trường.

Tổ chức nghiêm túc việc thực hiện quy chế CM, đổi mới công tác đánh giá kết quả giáo dục và đánh giá học sinh theo các văn bản hiện hành; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý.

Xây dựng các tiêu chí thi đua và xác lập cách đánh giá thi đua có tính khoa học, khả thi, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, loại trừ bệnh thành tích. Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát phát hiện các vi phạm nhà giáo. Kiên quyết xử lý các hiện tượng vi phạm.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, minh bạch các vụ việc tiêu cực khi đã được phát hiện.

Kịp thời biểu dương các nhà giáo mẫu mực, làm tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Xây dựng quy tắc ứng xử trong giáo viên và học sinh, quy định những điều cán bộ, giáo viên không được làm như: Sử dụng điện thoại khi lên lớp, ăn mặc đúng quy định khi đến nơi công sở. Cần quan tâm đến trang phục, giao tiếp, hành xử của nhà giáo phù hợp, có văn hóa.

 GV thực hiện tốt chương trình giảng dạy môn đạo đức theo kế hoạch và giáo dục đạo đức học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng, lồng ghép nội dung giáo dục trong các môn học và các hoạt động giáo dục.

  GV thực hiện và vận dụng tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy, quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giờ học, phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học sinh, thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

      Chi đoàn giáo viên và Tổng phụ trách đội có kế hoạch hướng dẫn và tổ chức tốt hoạt động Đội và các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh, phát động thi đua nhân các đợt thi đua cao điểm nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục truyền thống, tạo không khí thi đua sôi nổi và môi trường thân thiện cho HS  khi tham gia các hoạt động.

Phổ biến cho học sinh học tập nội quy trường lớp, học sinh học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng, thực hiện tốt việc đánh giá thi đua, nêu gương người tốt việc tốt hàng tuần

      Khen thưởng động viên kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào.

Nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết đảm bảo dân chủ trường học.

Thực hiện tốt việc đánh giá thường xuyên hàng tháng. 

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên có liên quan phụ trách

1. Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền- Hiệu trưởng-  Bí thư chi bộ- Phụ trách chung

2. Đồng chí Trần Thị Oanh- Phó hiệu trưởng- CTCĐ- Phụ trách công tác tuyên truyền

3. Đồng chí Ngô Thùy Luận- Phó HT- Phụ trách công tác tổ chức

3. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan- Tổ trưởng tổ 1 phụ trách tổ 1

4. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung- Tổ trưởng tổ 2,3 phụ trách tổ 2,3

6. Đồng chí Nguyễn  Thị Lý - Tổ trưởng tổ 4,5 phụ trách tổ 4,5,

7. Đồng chí Nguyễn Thị  Xuân- TPT- Phụ trách các hoạt động tuyên truyền giáo dục học sinh

8. Đồng chí  Trần Thị Thanh Hoa - Bí thư đoàn thanh niên- Phụ trách đoàn thanh niên

VI.  Tổ chức thực hiện

Tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của nhà trường trên cơ sở quán triệt các nội dung văn bản hướng dẫn của cấp trên và định hướng cơ bản trong năm học 2016-2017.

Phát động và triển khai việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11  ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh hàng năm. Trong quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp tham gia của các đoàn thể trong nhà trường. Hiệu trưởng phân công cụ thể cho cán bộ, giáo viên chủ trì hoặc phối hợp trong các hoạt động của phong trào thi đua.

 

       Nơi nhận:

       - CBQL, TTCM

       - Lưu: VP.

 

 

 

 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch triển khai cụ thể trong từng năm

 Tháng 1, 2 /2017

- Học tập quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về mục đích, yêu cầu, nội dung của việc thực hiện

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Thành lập ban chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do hiệu trưởng làm trưởng ban.

  - Hội nghị ban chỉ đạo của nhà trường, Công đoàn bàn nội dung phối hợp thực hiện cuộc vận động.

Tháng 3, 4/2017:

  - Phát động thi đua, đăng ký làm theo  

  - CB, GV, NV xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện các nội dung đã đăng ký

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

          - Tổ chức các hoạt động chào mừng 8-3, 26-3                                                                   

          - GV lập kế hoạch và thực hiện chương trình ôn tập cuối năm học.

 Tháng 5 /2017:

          - Cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện nội dung  đã đăng kí.

- Phát động thi đua lập thành tích  chào mừng sinh nhật Bác (19.5)

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

- Tổ chức kiểm tra cuối học kì II và đánh giá học sinh cuối năm học, xét duyệt các danh hiệu thi đua của học sinh và bình xét thi đua cán bộ, giáo viên, NV

- Tổng kết năm học, tuyên dương nhà giáo và học sinh tiêu biểu trong việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đề ra phương hướng thời gian tới.

Tháng 6,7, 8/2017:

-  Đôn đốc cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện nội dung  đã đăng kí.

Tháng 9 năm 2017-

- Tổ chức cho học sinh học tập nội quy trường lớp

- Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học thực hiện tới toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  

 Tháng 10 năm 2017

- Tổ chức Lễ đón thư Bác nhân dịp 15- 10 và phát động phong trào Hội học- Hội giảng, thi Giáo viên dạy giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm, tự làm đồ dùng dạy học, phong trào “ Giữ vở sạch -Viết chữ đẹp” tới 100% cán bộ giáo viên và học sinh

  - Chỉ đạo lồng ghép nội dung giáo dục “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong các môn học và các hoạt động giáo dục.

  - Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức và lao động, phát huy tinh thần dân chủ trong đơn vị

Tháng 11- 2017 

          - Đôn đốc cán bộ giáo viên, NV tiếp tục thực hiện nội dung  “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  đã đăng kí.

          - Tiếp tục tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống

- Tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11.

 - Sơ kết thi đua giữa học kì I.

Tháng 12/2017:

 - Tổ chức tốt kỳ thi Chữ Việt đẹp cấp trường

           - Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

           - Cán bộ, giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

           - Đánh giá kết quả thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đăng kí.

 

 

thnhanthinh

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 57

Tổng lượng truy cập: 327661