Tin tức : Chi bộ Đảng trường Tiểu học Nhân Thịnh/

Báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10- CT- TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và hướng dẫn số 09- HD- BTCTW, ngày 02/3/2012 của ban tổ chức trung ương về “ Nội dung sinh hoạt chi bộ”

 ĐẢNG BỘ XÃ NHÂN THỊNH

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Số:     /BC- TH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM      

     

   Nhân Thịnh, ngày    tháng    năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10- CT- TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và hướng dẫn số 09- HD- BTCTW, ngày 02/3/2012 của ban tổ chức trung ương về

“ Nội dung sinh hoạt chi bộ”

 Thực hiện Công văn số 54 /CV- ĐU ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy xã Nhân Thịnh

Chi bộ Trường Tiểu học Nhân Thịnh báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 10- CT- TW và hướng dẫn số 09- HD- BTCTW như sau:  

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.  Tình hình chi bộ

Tổng số đảng viên của chi bộ: 15, trong đó đảng viên chính thức 15,  nam: 01, nữ 14

Ban chi ủy gồm 3 ĐC: nữ 03

Đảng viên là CBQL: 03, là GV: 11, là NV: 01

Trình độ Trung cấp chính trị: có 04 đ/c, nữ 04

Trình độ chuyên  môn  của đảng viên  khá cao so với mặt bằng chung của Đảng bộ: 100% có trình độ trên chuẩn, 100% đảng viên tham gia công tác trực tiếp tại nhà trường.

2. Tình hình quán triệt, triển khai

Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10- CT- TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và hướng dẫn số 09- HD- BTCTW, ngày 02/3/2012 của ban tổ chức trung ương về “ Nội dung sinh hoạt chi bộ”

 Chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt hằng tháng, Chi bộ tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đảng viên. Chi bộ thường xuyên đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ; mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thảo luận, quyết định những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên; tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên thể hiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong Chi bộ.

Nội dung sinh hoạt Chi bộ thực hiện theo hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

3. Kết quả thực hiện

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên có vai trò tác dụng to lớn đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tiến hành công tác xây dựng nội bộ của Đảng ở cơ sở, bảo đảm cho tổ chức đảng và mỗi đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên và là một trong những biện pháp cơ bản nhằm xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Sinh hoạt chi bộ giữ vị trí quan trọng để tiến hành xây dựng nội bộ Đảng và là diễn đàn dân chủ nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của đảng viên, xây dựng chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Do vậy, chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển của Đảng. Không tổ chức sinh hoạt chi bộ hoặc tổ chức sinh hoạt chi bộ nhưng chất lượng sinh hoạt thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp ủy đã chủ động chuẩn bị nội dung để nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, hấp dẫn, tránh sơ cứng, đơn điệu và góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên. Việc chọn ND sát thực, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và trình độ nhận thức của đảng viên; đồng thời, phân công những đảng viên có khả năng, điều kiện nghiên cứu, tập hợp tư liệu để chuẩn bị và trình bày trước chi bộ, nhằm góp phần rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao khả năng diễn đạt, thuyết trình trước tập thể cho đảng viên.

Chi bộ thực hiện nghiêm túc quy định của cấp ủy cấp trên về thời gian tổ chức sinh hoạt định kỳ chả chi bộ vào ngày 3 hàng tháng.

Về nội dung sinh hoạt chi bộ: Chi bộ đã đảm bảo các nội dung cơ bản trong sinh hoạt chi bộ: Thông tin kịp thời tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng và nhà nước, và sự chỉ đạo của cấp trên,  tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được cấp trên và chi bộ phân công. Đánh giá tình hình tư tưởng và những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được phân công

Chi bộ đã đánh giá việc  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm theo hướng dẫn, mỗi cán bộ đảng viên đều chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình:

Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, các cá nhân được phân công phụ trách công việc có trách nhiệm đánh giá hiệu quả công tác của mình theo nhiệm vụ được phân công, giải thích nguyên nhân nếu công việc chưa hoàn thành hoặc không đạt hiệu quả. Chi bộ trao đổi, góp ý cho đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đảng viên trong Chi bộ góp ý, xây dựng cho nhau về lối sống, tác phong, cách ứng xử với học sinh, cha mẹ học sinh; góp ý về việc thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định  đảng viên không được làm, quy định của nhà trường,…để mỗi đảng viên tự rút kinh nghiệm trong quá trình công tác, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chi bộ xác định nhiệm vụ của chi bộ trong tháng tới tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cụ thể, bức xúc trước mắt, đồng thời phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của đảng viên để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Phương pháp, cách thức, tiến hành sinh hoạt chi bộ:

Cấp ủy chuẩn bị nội dung; căn cứ vào các văn bản hướng dẫn và công tác chuyên môn của nhà trường để xác định các nội dung trọng tâm

Cấp ủy chi bộ, đứng đầu là Đc Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị và quyết định các nội dung  sinh hoạt chi bộ

Tất cả các đảng viên là quản lý đều gương mẫu chấp hành về giờ giấc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ

Công việc của Chi bộ, của Nhà trường sau khi bàn bạc kĩ đi đến ra nghị quyết hoặc quyết định thì được phân công cho từng người phụ trách thi hành. Mỗi đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, Nhà trường đều căn cứ nghị quyết hoặc quyết định để chủ động triển khai thực hiện công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước tập thể về hiệu quả công việc và chịu sự kiểm tra, giám sát của tập thể.

Trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ chú trọng đến tính dân chủ, cởi mở, thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên, luôn tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên, quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định. Các đồng chí trong Chi bộ mạnh dạn trình bày ý kiến riêng, tranh luận để đi đến thống nhất. Người chủ trì hội nghị tiếp thu các ý kiến khác với dự thảo nghị quyết một cách trân trọng, tạo cơ hội để có nhiều ý kiến đóng góp. Chi bộ kiên quyết chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, kiêu căng, thiếu khiêm tốn hoặc e dè nê nang, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.

Công việc của Chi bộ, của Nhà trường sau khi bàn bạc kĩ đi đến ra nghị quyết hoặc quyết định thì được phân công cho từng người phụ trách thi hành. Mỗi đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, Nhà trường đều căn cứ nghị quyết hoặc quyết định để chủ động triển khai thực hiện công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước tập thể về hiệu quả công việc và chịu sự kiểm tra, giám sát của tập thể.

Mỗi đảng viên trong Chi bộ đều nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm, tuân thủ pháp luật của Nhà nước, nói và làm theo Hiến pháp.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều tự giác nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị; xây dựng ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, tự giác thực hiện kỉ luật lao động, tự giác thực hiện các quy định của cơ quan đơn vị.

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm và nguyên nhân

Duy trì được nề nếp sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt Chi bộ. Nội dung sinh hoạt được quan tâm cải tiến, nâng cao, tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thể hiện được vai trò hạt nhân, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Chi ủy nên đã phát huy được tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của từng đồng chí được phân công.

Trong sinh hoạt, nội dung được chuẩn bị khá chu đáo, có sự tham gia ý kiến, thống nhất trong Chi ủy trước khi triển khai trong Chi bộ; gắn nội dung sinh hoạt với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nguyên tắc tập trung dân chủ được chú trọng hàng đầu trong sinh hoạt Chi bộ, nghị quyết của Chi bộ được ban hành dựa trên ý kiến thống nhất của đa số đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. 

Ý thức trách nhiệm của đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố.

Mỗi cán bộ đảng viên đều thực hiện kỉ luật nghiêm minh, có ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Chi bộ, Nhà trường.

Nguyên nhân: Công tác tuyên truyền, giáo dục, thường xuyên, có hiệu quả

 Đảng viên có ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, có  niềm tin với quần chúng.

Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực.

2. Khuyết điểm và nguyên nhân

Việc quán triệt, triển khai một số văn bản của cấp trên đôi khi còn chậm, chế độ báo cáo đôi khi chưa kịp thời. Nguyên nhân là do Bí thư và các đồng chí trong Chi ủy làm công tác kiêm nhiệm cho nên thời gian đôi lúc chồng chéo với hoạt động chuyên môn.

Nhận thức của một số đảng viên còn hạn chế, trong sinh hoạt chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nề nếp sinh hoạt chi bộ đôi khi còn bị thay đổi do liên quan đến công việc chuyên môn, nội dung sinh hoạt còn tập trung nhiều vào triển khai các nhiệm vụ CM, việc triển khai các văn bản hướng dẫn còn chưa sâu sắc do hạn chế về thời gian

Trong đánh giá, phê bình đôi khi chỉ nêu ưu điểm, thành tích, lướt qua hoặc biện hộ cho những yếu kém, khuyết điểm. Nguyên nhân là do tinh thần, ý chí đảng viên tự phê bình và phê bình chưa cao; tình trạng né tránh dĩ hoà vi quý, dễ người dễ ta vẫn còn.

Công tác kiểm tra, quản lý cán bộ có lúc chưa chặt chẽ. Nguyên nhân là do Nhà trường quản lý 02  khu lẻ cho nên công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ có lúc gặp khó khăn.

Việc ghi chép biên bản, nghị quyết sinh hoạt Chi bộ đôi khi chưa được thực hiện nghiêm túc, nội dung ghi chép, biên bản chưa thể hiện đầy đủ các ý kiến đóng góp của đảng viên. Ý kiến của chủ tọa sau khi thảo luận từng nhóm vấn đề hoặc kết luận tất cả các nội dung ở cuối buổi họp, chưa được ghi chép đầy đủ, tổng hợp kịp thời…

3. Bài học kinh nghiệm

Cấp ủy phải duy trì và thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt Chi bộ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, phải nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ,

Ban Chi ủy và trước hết là Bí thư Chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt Chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biển. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết thiết liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn có mặt hạn chế, khuyết điểm.

Trong sinh hoạt Chi bộ cần phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo, linh hoạt. Các vấn đề của Chi bộ, Chi ủy được đưa ra dân chủ thảo luận, mọi đảng viên đều được phát biểu ý kiến, tỏ rõ chính kiến của mình. Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nói,  dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những vấn đề sau khi được bàn bạc dân chủ, biểu quyết theo đa số trở thành nghị quyết của Chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết.

Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức năng lực công tác, làm công tác phát triển đảng viên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát để giúp cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, chấp hành điều lệ Đảng; kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên (ngay từ khi bắt đầu có dấu hiệu vi phạm). Xử lý nghiêm khắc những cá nhân có sai phạm trong công tác, trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới

          Phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng hiện nay.

        Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng là nội dung quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Coi trọng việc bồi dưỡng năng lực quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành nghị quyết của chi bộ. Chi bộ cần nắm vững và thực hiện đúng quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ, trong đó có khâu rất quan trọng là thảo luận ra Nghị quyết. Để làm tốt yêu cầu trên, bí thư chi bộ cần lựa chọn nội dung sinh hoạt sát, đúng, phù hợp với đặc điểm, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; chi bộ thảo luận xây dựng nghị quyết cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến tình hình của cơ quan. Những mục tiêu, nhiệm vụ chưa đạt được hoặc chất lượng thấp, những tồn tại, yếu kém của đơn vị cần được làm rõ nguyên nhân, kịp thời rút kinh nghiệm, tìm biện pháp khả thi để giải quyết dứt điểm.
        Chi bộ cần đề cao trách nhiệm, nghiên cứu cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, nhất là những vấn đề cần tập trung lãnh đạo nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ ở cơ quan, đơn vị.

        Khắc phục những hạn chế khuyết điểm và đề ra nhiệm vụ công tác thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong thời gian tới như sau:

        Hằng tháng, chi bộ chỉ nên chọn một đến hai nội dung để tập trung lãnh đạo; kết hợp sinh hoạt tự phê bình và phê bình, sinh hoạt học tập, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Đi đôi với việc giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ và nguyên tắc tập trung dân chủ, bí thư chi bộ cần chuẩn bị chu đáo nội dung các lần sinh hoạt, mở rộng dân chủ, khuyến khích đảng viên thảo luận thẳng thắn, phát huy trí tuệ tập thể bổ sung vào dự thảo trước khi chi bộ quyết định, hết sức tránh áp đặt ý kiến cá nhân trong sinh hoạt.

         Trong sinh hoạt đánh giá tình hình thực hiện trong tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; khơi gợi những vấn đề cần tập trung thảo luận; phân công nhiệm vụ đảng viên và tự phê bình, phê bình đảng viên… Trong đó, việc thảo luận để ra Nghị quyết của chi bộ là rất quan trọng, cần phát huy dân chủ để tập trung trí tuệ của tập thể. Các đảng viên phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia ý kiến xây dựng Nghị quyết, có ý kiến về những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với chi bộ. Để thực hiện tốt những nội dung trên, người chủ trì phải điều hành cuộc sinh hoạt một cách khoa học, linh hoạt nhưng phải bảo đảm nguyên tắc. Một yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, thực hiện có nền nếp chế độ tự phê bình và phê bình, nhất là bí thư và người chủ trì phải gương mẫu thực hiện. Đồng thời, thực hiện tốt việc lấy ý kiến của quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên.

IV. Kiến nghị, đề xuất

             Không

 

 Nơi nhận:

- Đảng ủy xã  (để báo cáo);

- Tổ khảo sát (để báo cáo);

- Lưu VT

T.M CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

          Phạm Thị Thu Hiền      

 

thnhanthinh

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 59

Tổng lượng truy cập: 327663