Tin tức : Công nghệ thông tin/

Kế hoạch triển khai cuộc thi GVST trên nền tảng CNTT năm học 2015 - 2016

       UBND HUYỆN LÝ NHÂN

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

             Số:         /GDĐT-CNTT

 

                       Lý Nhân, ngày      tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH

Triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”

   Căn cứ Quyết định số 5707/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”;

   Thực hiện Công văn số 1531/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 30/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân triển khai kế hoạch tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016” đối với các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

          1. Mục đích cuộc thi:

- Cuộc thi nhằm khuyến khích các giáo viên trong các trường phổ thông vận dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, dạy học; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển nghề nghiệp;

- Tạo cơ hội để giáo viên công bố sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin của bản thân.

2. Nội dung dự thi:

Những sáng tạo của giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,  giáo dục học sinh phổ thông và phát triển nghề nghiệp, cụ thể:

a. Những sáng tạo được thể hiện trong hoạt động nghề nghiệp hàng ngày như: dạy học, giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội; làm việc với cha mẹ học sinh, cộng đồng, …

b. Những sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của bản thân và đồng nghiệp như: mạng lưới phát triển nghề nghiệp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, …

3. Đối tượng tham gia:

Giáo viên các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

4. Hồ sơ và sản phẩm dự thi:

a. Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi theo mẫu được hướng dẫn trên mạng;

- Phiếu thuyết trình sản phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt (bao gồm: mục đích, phương pháp/phương tiện nghiên cứu, thời gian nghiên cứu/áp dụng thử nghiệm, nội dung tóm tắt, kết quả áp dụng), viết không quá 10 trang giấy A4;

- Video trình bày về sản phẩm dự thi không quá 10 phút;

- Bản scan xác nhận của thủ trưởng đơn vị về thông tin và sản phẩm của giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi.

b. Các sản phẩm dự thi chưa tham dự bất kì Hội thi liên quan và chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào (các sản phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm).

c. Mỗi sản phẩm dự thi chỉ được 01 người đứng tên tác giả.

d. Mỗi giáo viên chỉ được nộp sản phẩm duy nhất để dự thi.

5. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”, các trường tuyên truyền đến tất cả cán bộ, giáo viên về nội dung thể lệ (tệp đính kèm) và khuyến khích giáo viên tình nguyện tham gia cuộc thi một cách tích cực và hiệu quả.

- Thời gian tiến hành từ tháng 12/2015 đến hết ngày 25/4/2016.

- Ngày 21/3/2016, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS cử người nộp bài dự thi (bằng văn bản và cop USB) về Phòng GD&ĐT để chấm sơ khảo cấp huyện và tư vấn trước khi dự thi cấp quốc gia (Đ/c Tuấn nhận – Có công văn hướng dẫn chấm cụ thể sau).

- Địa chỉ nộp bài dự thi về Ban tổ chức Quốc gia: Sau ngày 21/3/2016, các trường tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung theo nội dung đã được tư vấn, góp ý và nộp bài dự thi về Ban tổ chức theo địa chỉ website: http://giaoducphothong.edu.vn/register.aspx trước ngày 25/4/2016.

       Ghi chú: Kết quả cuộc thi là một chỉ số để xét thi đua trong năm học 2015 - 2016. Nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xin liên hệ với đồng chí Tuấn để được hỗ trợ, tư vấn.

     Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2016”.  Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc ./.

 

  Nơi nhận:                                                                   

 - Trưởng phòng (để báo cáo);                                           

 - Lãnh đạo PGD, CĐN (để p/hợp chỉ đạo);

 - CV: Tiểu học, THCS, CNTT                       

- Các trường Tiểu học, THCS (để t/hiện); 

 - Lưu: CNTT, VT.

 

      KT.TRƯỞNG PHÒNG

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

      Nguyễn Trọng Dương

 

 

 

 

 

 

 

thnhanthinh

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 27

Tổng lượng truy cập: 327949