Điểm báo

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018-2019

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2018-2019

 Biểu mẫu 05

 Phòng giáo dục đào tạo Lý Nhân

  Trường tiểu học Phú Phúc

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 

Biểu mẫu 05

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

100%

100%

100%

100%

100%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

 

 

 

Phú Phúc, ngày 03 tháng 9 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

  

Ngô Đức Hải

 


Tác giả:

Xem thêm

BÀI MÚA TẬP THỂ CỦA HS NĂM HỌC 2018-2019
SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG KG NĂM HỌC 2018-2019
Tiết mục đơn ca 'Cò lả'-dân ca Đồng bằng Bắc Bộ
TIẾT MỤC MÚA 'VUI ĐẾN TRƯỜNG' - KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
HOẠT ĐỘNG NGLL NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÚ PHÚC