Điểm báo

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2019-2020

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2019-2020

 Biểu mẫu 05

 Phòng giáo dục đào tạo Lý Nhân

  Trường tiểu học Phú Phúc

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Biểu mẫu 05

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

100%

100%

100%

100%

100%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

 

 

 

Phú Phúc, ngày 03 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

  

Ngô Đức Hải

Tác giả:

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019