tin tức-sự kiện

Tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÚ PHÚC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số: 35/TTr-TTH                               Phú Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

 

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1

Năm học 2019-2020

 

 
 
 

 

 

          Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân.

         

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1133/SGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè 2019 và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 938/PGDĐT-GDTH ngày 24 tháng 6 năm 2019 về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã được UBND huyện Lý Nhân phê duyệt;

Trường Tiểu học xã Phú Phúc kính trình và trân trọng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 cho nhà trường (theo danh sách đính kèm).

Trường Tiểu học xã Phú Phúc xin trân trọng kính trình!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để trình);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Đức Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN     TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÚ PHÚC                    

 

DANH SÁCH

(Kèm theo Tờ trình số 35/TTr-TTH ngày 25/6/2019 của trường Tiểu học xã Phú Phúc.

về việc đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020)

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ CM

Chức vụ

Chức vụ HĐ tuyển sinh

1

Ngô Đức Hải

11/10/1973

ĐHSP

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

2

Trần Thị Huề

15/05/1975

ĐHSP

P. Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Trần Thị Kim Dung

20/03/1972

CĐSP

Thư ký HĐSP

Thư ký

4

Trần Thị Minh Thu

10/11/1979

ĐHSP

Thanh tra ND

Thanh tra

5

Trần Thị Thanh Thúy

11/05/1970

CĐSP

Tổ trưởng Tổ 1

Ủy viên

6

Trần Thị Thúy Ngân

19/11/1974

CĐSP

Tổ trưởng Tổ 2,3

Ủy viên

7

Trần Thị Loan

07/03/1972

CĐSP

Tổ trưởng Tổ 4,5

Ủy viên

8

Trần Thị Thu Hà

08/01/1975

CĐSP

Giáo viên lớp 1

Ủy viên

9

Đặng Thị Thanh Hào

27/08/1978

ĐHSP

Giáo viên lớp 1

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Xim

10/08/1971

CĐSP

Giáo viên lớp 1

Ủy viên

11

Trần Thị Bích

14/04/1967

CĐSP

Giáo viên lớp 1

Ủy viên

 

(Danh sách này có 11 người)

Tác giả: TH Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019