tin tức-sự kiện

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1- Năm học 2018 - 2019

       UBND HUYỆN LÝ NHÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:        /QĐ - PGDĐT                                                                          Lý Nhân, ngày       tháng 7 năm 2018

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1

Năm học 2018 - 2019

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HUYỆN LÝ NHÂN

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 939/SGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2018-2019;

Thực hiện Kế hoạch số 539/PGDĐT-GDTH ngày 02/7/2018 về việc tuyển sinh lớp 1 cấp tiểu học năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được UBND huyện Lý Nhân phê duyệt;

Xét Tờ trình số 30/TTr-TTH ngày 4 tháng 7 năm 2018 của trường Tiểu học xã Phú Phúc về việc đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1, năm học 2018 - 2019

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng phụ trách cấp Tiểu học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 trường Tiểu học xã Phú Phúc gồm các ông (bà) có tên sau:

   1. Bà Trần Thị Huề - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

   2. Bà Trần Thị Thoa - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng;

   3. Bà Trần Thị Kim Dung - Thư ký Hội đồng SP - Thư ký;

   4. Bà Trần Thị Thanh Thúy - Tổ trưởng Tổ 1 - Ủy viên;

   5. Bà Trần Thị Thúy Ngân - Tổ trưởng Tổ 2, 3 - Ủy viên;

   6. Bà Trần Thị Loan - Tổ trưởng Tổ 4, 5 - Ủy viên;

   7. Bà Trần Thị Thu Hà - Giáo viên lớp 1 - Ủy viên;

   8. Bà Đặng Thị Thanh Hào - Giáo viên lớp 1 - Ủy viên;

   9. Bà Nguyễn Thị Xim - Giáo viên lớp 1 - Ủy viên;

   10. Bà Trần Thị Nga - Giáo viên lớp 1 - Ủy viên;

   11. Bà Trần Thị Bích - Giáo viên lớp 1 - Ủy viên;

   12. Bà Trần Thị Minh Thu - Thanh tra nhân dân - Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học xã Phú Phúc có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh lớp 1 theo đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

- Thời gian làm việc: Từ ngày 09/7/2018 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Chế độ của các thành viên trong Hội đồng thực hiện theo văn bản hướng dẫn hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Tiểu học, trưởng các bộ phận liên quan thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Phú Phúc và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 3;                                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: VT, GDTH.

 

 

                                                                                                               Nguyễn Thị Thu

Tác giả: thphuphuc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019