tin tức-sự kiện

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

     TRƯỜNG TH XÃ PHÚ PHÚC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Số: 36/KH-TTH                     Phú Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

 

                                                                            KẾ HOẠCH

                                                      Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KÉ HOẠCH

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 50/2012/ TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1133/SGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè 2019 và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 938/PGDĐT-GDTH ngày 24/6/2019 về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được UBND huyện Lý Nhân phê duyệt, Trường Tiểu học xã Phú Phúc xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

          II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020

          1. Mục đích, yêu cầu

          1.1.Mục đích

 Huy động 100% số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) và vận động hết số trẻ 7 tuổi trở lên chưa đi học lớp 1 trên địa bàn ra lớp, nhằm đảm bảo quy mô phát triển trường lớp theo kế hoạch của đơn vị và toàn ngành năm học 2019-2020; góp phần duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập Giáo dục Tiểu học.

          1.2.Yêu cầu

 - Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo công khai, chính xác, công bằng thuận lợi cho học sinh vào học lớp 1; đặc biệt quan tâm đến trẻ thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ.

- Tuyệt đối không để trẻ trong độ tuổi Tiểu học không được đến trường. Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc tuyển sinh để mọi học sinh đều được quan tâm, chăm sóc, đảm bảo quyền học tập của các em.

          2. Phương thức tuyển sinh, đối tượng dự tuyển

          2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

          2.2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

          - Trẻ sinh năm 2013 trở về trước đang cư trú trên địa bàn tuyển sinh (tuyệt đối không tuyển trẻ sinh sau năm 2013).

          - Trường hợp trẻ ở vùng giáp ranh các xã, có thể học trường ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

          - Lưu ý: Những trẻ học ngoài nơi cứ trú Hiệu trưởng các trường (trường nơi học sinh cư trú và trường nhận học sinh) thống nhất việc tiếp nhận để cập nhật hồ sơ phổ cập, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ tới trường và không làm phát sinh số lớp theo kế hoạch đã duyệt.

          2.3. Hồ sơ xét tuyển

          Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 01 túi hồ sơ, gồm:

          - Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên (theo mẫu quy định chung).

- 02 Giấy khai sinh bản sao hợp lệ hoặc bản chính phô tô công chứng.

          3. Tổ chức thực hiện

          3.1. Việc tổ chức thực hiện

          - Làm tốt công tác tham mưu với UBND xã trong việc tuyên truyền, thông báo kế hoạch tuyển sinh theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

          - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của đơn vị, huy động 100% số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) và vận động hết số trẻ 7 tuổi trở lên chưa đi học lớp 1 trên địa bàn vào học lớp 1 năm học 2019-2020;

          - Thực hiện xét tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng theo văn bản hướng dẫn hiện hành và kế hoạch của Sở, Phòng GD-ĐT.

          - Báo cáo kịp thời, chính xác số liệu, kết quả tuyển sinh theo yêu cầu.

          3.2. Lịch thực hiện

- Ngày 27/6/2019 (7h30): Nhà trường nộp Kế hoạch tuyển sinh, lập tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh.

- Từ ngày 28/6/2019 đến 30/6/2019: Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên Đài phát thanh xã;

          - Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 04/7/2019: Tổ công tác tuyển sinh nhà trường thu hồ sơ tuyển sinh;

          - Ngày 05/7/2019 Hội đồng tuyển sinh nhà trường làm việc theo lịch:

          + Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h00: Kiểm tra hồ sơ, điều kiện dự tuyển và xét tuyển theo quy chế;

          + Buổi Chiều: Từ 14h00 đến 17h00: Xét tuyển theo quy chế, lập danh sách học sinh trúng tuyến; hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh;

* Hồ sơ Hội đồng tuyển sinh gồm:

- Kế hoạch tuyển sinh;

          - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh;

          - Biên bản làm việc của Hội đồng tuyển sinh;

          - Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2019 - 2020 (có thống kê độ tuổi kèm theo);

          - Hồ sơ của học sinh theo quy định;

          4. Công tác thông tin báo cáo

- Ngày 08/7/2019 (8h00): Nộp báo cáo kết tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận tiểu học) gồm:

          + Báo cáo công tác triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả tuyển sinh;

          + Danh sách học sinh tuyển vào lớp 1 năm học 2019-2020 (theo mẫu STT; họ và tên; ngày tháng năm sinh; họ tên bố hoặc mẹ; nơi ở hiện nay; ghi chú: con TB, BB, khuyết tật, con hộ nghèo, cận nghèo...);

+ Thống kê kết quả tuyển sinh (theo mẫu đính kèm);

+ Danh sách học sinh diện phải phổ cập học ngoài nơi cư trú (nếu có);

+ Danh sách học sinh diện không phải phổ cập nhập học tại trường (nếu có).

          5. Một số lưu ý

          - Kinh phí chi phục vụ tại các Hội đồng tuyển sinh, trích từ kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị. Mức chi, theo văn bản hướng dẫn hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

          - Học sinh tham dự tuyển sinh không phải nộp bất cứ khoản tiền nào phục vụ công tác tuyển sinh tại nhà trường.

          - Mỗi học sinh có 1 túi đựng hồ sơ (do gia đình chuẩn bị); mẫu đơn do Phòng GD-ĐT gửi, nhà trường in phát miễn phí cho học sinh.

          - Sau tuyển sinh nhà trường tổ chức khảo sát, phân loại học sinh để xây dựng kế hoạch ôn tập hè cho phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020; Trường Tiểu học xã Phú Phúc yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên lớp 1, thanh tra nhân dân, thư ký hội đồng sư phạm tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh cần hỗ trợ, đề nghị các thành viên báo cáo về cán bộ quản lý nhà trường để được tư vấn, hướng dẫn.

Nơi nhận:                                                                    

- Phòng GD&ĐT (để phê duyệt)                                                                

- LĐ trường (để ph/h chi đạo);         

- Các thành viên (để th/h);

- Lưu: VT                                                                                      

                                                                                                          `

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                          Ngô Đức Hải

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019