tin tức-sự kiện

Đơn xin tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN LÝ NHÂN                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

ĐƠN XIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

         NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học ………………………...……………

 

Tên tôi là :………………………………………………………………………………...………...

Nơi ở hiện nay:………………………………….………………………………………………...

Tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học……………………………

một việc như sau: 

Tôi có con (cháu) là:……………………………………………………………………………...

Sinh ngày: ……..…….tháng……..………..năm……..…..…….;  Dân tộc:……..………….…

Nơi sinh:……………………………………………..……..………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………

Họ và tên bố:……………………………………..….Nghề nghiệp:…….……………………...

Họ và tên mẹ:……………………………………..….Nghề nghiệp:…….……………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………….……

Hoàn cảnh gia đình (ghi rõ thuộc diện gia đình chính sách, nghèo, cận nghèo, mồ côi, lang thang cơ nhỡ,…)……………………………………………………………………….……

Tình trạng sức khỏe: ……………………………………………………………...…………

Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi tại trường mầm non………………………

   Căn cứ vào Luật giáo dục và điều kiện tuyển sinh năm học 2018 - 2019, tôi xét thấy con (cháu) tôi có đủ tiêu chuẩn để nhập học lớp 1.

   Vậy tôi làm đơn này kính mong Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học ………………..

xét cho con (cháu) tôi nhập học lớp 1 năm học 2019 - 2020 tại trường.

   Gia đình xin hứa phối hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em và chấp hành đầy đủ mọi quy định của nhà trường, của ngành giáo dục!

          Xin chân thành cám ơn !

                                                             ………………, ngày …….tháng……..năm 2019

 

     XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG  TIỂU HỌC……………………….

                   (Ký tên, đóng dấu)

                        NGƯỜI LÀM ĐƠN                                   

                                  (Ký ghi rõ họ tên)

 

                                                                             

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019