tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÚ PHÚC                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 31/KH-TH                                                                                                        Phú Phúc, ngày 09 tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC 2018-2019

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KÉ HOẠCH

          Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 939/SGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 539/PGDĐT-GDTH ngày 02/7/2018 về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được UBND huyện Lý Nhân phê duyệt;

             II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

             1. Mục đích, yêu cầu

                - Huy động 100% số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012) và vận động hết số trẻ 7 tuổi trở lên chưa đi học lóp 1 trên địa bàn ra lớp; nhằm đảm bảo quy mô phát triển trường lớp theo kế hoạch của nhà trường và toàn Ngành năm học 2018-2019, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập Giáo dục Tiểu học mức độ 3.

                - Việc xét tuyển học sinh vào lớp 1 đảm bảo công khai, đúng quy định theo các văn bản hướng dẫn hiện hành; tuyển sinh đúng đối tượng, đúng khu vực theo quy định. Tuyệt đối không đế trẻ trong độ tuối Tiếu học không được đến trường.

             2. Phương thức tuyển sinh, đối tượng dự tuyển

                2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

                2.2. Đối tượng, điêu kiện xét tuyển

             - Trẻ sinh năm 2012 trở về trước (tuyệt đối không tuyển trẻ sinh sau năm

2012) có hộ khâu thường trú (diện phải phổ cập) hoặc tạm trú (diện không phải phổ cập) trên địa bàn tuyển sinh.

             - Trường hợp trẻ ở vùng giáp ranh các xã, có thế học trường ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

             Lưu ý: Những trẻ học ngoài nơi cứ trú Hiệu trưởng các nhà trường thống nhất việc tiếp nhận để cập nhật hồ sơ phổ cập; nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ tới trường và không làm phát sinh số lớp theo kế hoạch đã duyệt.

                2.3. Hồ sơ xét tuyển

Mỗi học sinh tham gia xét tuyến có 01 túi hồ sơ, gồm:

             - Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên (theo mẫu quy định chung).

             - 2 Giấy khai sinh bản sao hợp lệ hoặc bản chính phô tô công chứng.

             3. Tổ chức thực hiện

                3.1.Việc tổ chức thực hiện

                Làm tốt công tác tham mưu với UBND xã trong việc tuyên truyền, thông báo kế hoạch tuyển sinh theo các văn bản hướng dẫn hiện hành

 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của đơn vị, huy động 100% số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012) và vận động hết số trẻ 7 tuối trở lên chưa đi học lớp 1 trên địa bàn vào học lớp 1 năm học 2018-2019;
 • Thực hiện xét tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng theo quy định và các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Báo cáo kịp thời, chính xác số liệu, kết quả tuyển sinh theo yêu cầu.

                3.2. Lịch thực hiện

- Ngày 05/7/2018 nhà trường lập tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh;

 • Từ ngày 09/7/2018 đến 13/7/2018: Xây dựng kế hoạch, thông báo kế hoạch tuyển sinh đến cha mẹ học sinh và trên Đài phát thanh xã;
 • Từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018: Tổ công tác tuyển sinh nhà trường thu hồ sơ tuyển sinh;
 • Ngày 23/7/2018 (Thứ Hai): Hội đồng tuyển sinh làm việc theo lịch:

+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến llh00: Kiểm tra hồ sơ, điều kiện dự tuyển và xét tuyển theo quy chế;

+ Buổi Chiều: Từ 14h00 đến 17h00: Xét tuyển theo quy chế, lập danh sách học sinh trúng tuyến; hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng tuyến sinh;

* Hồ sơ Hội đồng tuyến sinh gôm:

 • Quyêt định thành lập Hội đồng tuyên sinh;
 • Biên bản làm việc của Hội đồng tuyên sinh;
 • Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 (có thống kê độ tuổi kèm theo);
 • Hồ sơ của học sinh theo quy định;

4. Công tác thông tin báo cáo

 • Ngày 25/7/2018: Nộp báo cáo kết tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận tiểu học) gồm:

+ Báo cáo công tác triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả tuyển sinh;

+ Danh sách học sinh tuyển vào lóp 1 năm học 2018-2019 (theo mẫu STT; họ và tên; ngày tháng năm sinh; họ tên bo hoặc mẹ; nơi ở hiện nay; ghi chú: con TB, BB, khuyết tật, con hộ nghèo, cận nghèo...);

+ Thống kê kết quả tuyển sinh (theo mẫu đính kèm);

+ Danh sách học sinh học học ngoài nơi cư trú (nếu có).

       5. Một số lưu ý

 • Kinh phí chi phục vụ tại các Hội đồng tuyển sinh, trích từ kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị. Mức chi, theo văn bản hướng dẫn hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
 • Học sinh tham dự tuyển sinh không phải nộp bất cứ khoản tiền nào phục vụ công tác tuyển sinh tại các trường.
 • Mỗi học sinh có 1 túi đựng hồ sơ (do gia đình chuấn bị); mẫu đơn do phòng Giáo dục và Đào tạo gửi), nhà trường in phát miễn phí cho học sinh.
 • Sau tuyển sinh nhà trường tổ chức khảo sát, phân loại học sinh để xây dựng

kế hoạch ôn tập hè cho phù hợp.

Trên đây là Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019; Trường Tiểu học xã Phú Phúc yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên lớp 1, thanh tra nhân dân, thư ký hội đồng sư phạm tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh cần hỗ trợ, đề nghị các thành viên báo cáo về cán bộ quản lý nhà trường để được tư vấn, hướng dẫn.

Nơi nhận:

 • Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                                                   
 • Các tổ chuyên môn (để th/h);
 • Lưu: VT                                                                                                                        KT HIỆU TRƯỞNG
 •                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 •                                                                              
 •                                                                                                                                           TRẦN THỊ HUỀ
Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019