tin tức-sự kiện

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường học

Ngày 8/8/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ở các trường học trên địa bàn huyện Lý Nhân.

Điểm mới năm nay của lớp bồi dưỡng chính trị hè là được tổ chức dưới dạng Hội nghị trực tuyến ở 13 cụm trong huyện.

Các học viên được học tập, quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính Trị “ Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị  “Về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;
               Chuyên đề kết quả thực hiện nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa XI, và kết luận số 51-KL/TW ngày 30/05/2019 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN;
                Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
               Một số vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và địa phương 6 tháng đầu năm 2019;
               Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch vủa Bộ giáo dục và đào tạo.


Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 
Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019