tin tức-sự kiện

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 Năm học 2019-2020

UBND HUYỆN LÝ NHÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

     Số:        /QĐ - PGDĐT                                           Lý Nhân, ngày       tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1

Năm học 2019 - 2020

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HUYỆN LÝ NHÂN

 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1133/SGDĐT-GDTH ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Lý Nhân về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt động hè 2019 và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 938/PGDĐT-GDTH ngày 24 tháng 6 năm 2019 về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã được UBND huyện Lý Nhân phê duyệt;

Xét Tờ trình số 35/TTr-TTH ngày 25 tháng 6 năm 2019 của trường Tiểu học xã Phú Phúc về việc đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1, năm học 2019 - 2020;

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng phụ trách cấp Tiểu học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 trường Tiểu học xã Phú Phúc gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Ngô Đức Hải

- Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Trần Thị Huề

- P. Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Trần Thị Kim Dung

- Thư ký Hội đồng SP - Thư ký;

4. Bà Trần Thị Minh Thu

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân - Ủy viên;

5. Bà Trần Thị Thanh Thúy

- Tổ trưởng Tổ 1 - Ủy viên;

6. Bà Trần Thị Thúy Ngân

- Tổ trưởng Tổ 2,3 - Ủy viên;

7. Bà Trần Thị Loan

- Tổ trưởng Tổ 4,5 - Ủy viên;

8. Bà Trần Thị Thu Hà

- Giáo viên lớp 1 - Ủy viên;

9. Bà Đặng Thị Thanh Hào

- Giáo viên lớp 1 - Ủy viên;

10. Bà Nguyễn Thị Xim

- Giáo viên lớp 1 - Ủy viên;

11. Bà Trần Thị Bích

- Giáo viên lớp 1 - Ủy viên;

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học xã Phú Phúc có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh lớp 1 theo đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

- Thời gian làm việc: Từ ngày 01/7/2019 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Chế độ của các thành viên trong Hội đồng thực hiện theo văn bản hướng dẫn hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Tiểu học, trưởng các bộ phận liên quan thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Phú Phúc và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, GDTH.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

Tác giả: TH xã Phú Phúc

Xem thêm

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG_KG NĂM HỌC 2019-2020
BÀI MÚA CỦA GV NHÀ TRƯỜNG KG NĂM HỌC 2019-2020
Liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2020
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2019-2020
THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM MĨ THUẬT (NGÀY HỘI MĨ THUẬT) NĂM HỌC 2018-2019