Năm học:  
Kỳ:  
Mã học sinh:  
Mã xác nhận:  
Đổi mã khác
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường