tin tức-sự kiện

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 Năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61 /BC-THPV Phù Vân, ngày 15 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

Năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 429/PGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc thông báo điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Phù Vân;

Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Phù Vân xin được trân trọng báo cáo kết quả tuyển sinh đến thời điểm cụ thể như sau:

Theo kế hoạch của trường : Phải tuyển vào lớp 1 : 172 (có 2 HS khuyết tật)

Tổng số học sinh trong danh sách phòng GD&ĐT thành phố duyệt: 168

+ Số học sinh trong danh sách phòng giao đã tuyển: 154 học sinh (có danh sách kèm theo)

+ Số học sinh phát sinh trong tuyến: 10 học sinh ( Có danh sách kèm theo)

+ Số học sinh đăng kí xin học trái tuyến có nguyện vọng học tại trường: 04 học sinh (Lí do: 2 HS từ Lê Hồng Phong là con và cháu nội của giáo viên dạy tại trường, 01 HS từ Hoàng Tây- Kim Bảng con của giáo viên dạy trường THCS Phù Vân, 01 HS hộ khẩu Kim Bình theo xuống ở với bác tại thôn 6 Phù Vân)

+ Số học sinh trong danh sách phòng duyệt chưa ra: 01 học sinh (lí do: Đang chờ xin đi TH Lương Khánh Thiện); K.Tật không ra lớp: 02 HS.

+ Số HS trong danh sách xin học nơi khác: 11 học sinh, trong đó: 01 HS theo mẹ chuyển đi Duy Tiên; 01 HS chuyển về TH Châu Sơn; 01 HS xin học TH Minh Khai; 02 HS xin học TH Quang Trung; 01 HS xin học TH Lam Hạ; 01 HS chuyển Miền Nam; 04 HS xin học TH Lương Khánh Thiện.

Như vậy tổng số học sinh đã tuyển đến thời điểm hiện tại: 168 học sinh/5 lớp=33,6 HS.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo)

- Lưu VP

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thoa

Tác giả: thphuvan

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường