tin tức-sự kiện

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ công tác thư viện - Năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65 /QĐ-THPV

Phù Vân, ngày 09 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập tổ công tác thư viện - Năm học 2016 - 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÙ VÂN

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ công văn số 1341/SGD ĐT-GDTH ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 652/PGDĐT-TH ngày 22 tháng 9 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Phù Vân;

Căn cứ năng lực công tác của cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Phù Vân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ công tác thư viện năm học 2016 - 2017 của Trường Tiểu học Phù Vân gồm 30 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ công tác thư viện có nhiệm vụ tổ chức phân công cho mỗi tổ viên chủ động thực hiện những nhiệm vụ của thư viện theo đúng các Quy định của các cấp quản lý giáo dục và Kế hoạch công tác thư viện của nhà trường năm học 2016 -2017.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Phù Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TP Phủ Lý (để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Kim Phụng

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Quyết định số: 65 /QĐ-THPV, ngày 9 tháng 10 năm 2016)

1.

Bà:

Trần Thị Thoa

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ trưởng

2.

Bà:

Trần Thị Lý

- Nhân viên thư viện

- Tổ phó

3.

Bà:

Nguyễn Thị Hồng

- Tổ trưởng tổ 1

- Uỷ viên

4.

Bà:

Nguyễn Thị Thu Huyền

- Tổ trưởng tổ 2,3

- Uỷ viên

5.

Bà:

Mai Thị Hồng Phúc

- Tổ trưởng tổ 4,5

- Uỷ viên

6.

Bà:

Hoàng Thị Thúy Hằng

- Tổ phó tổ 2,3-CTCĐ

- Uỷ viên

7.

Bà:

Trần Thị Thương Huyền

- Tổ phó tổ 4,5

- Uỷ viên

8.

Bà:

Lại Thị Kim Hoa

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

9.

Bà:

Đoàn Thị Châm

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

10.

Bà:

Phạm Thị Thu Hà

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

11.

Bà:

Phạm Thị Lê Chung

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

12.

Bà:

Trần Thị Thu Hồng

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

13.

Bà:

Nguyễn Thị Thúy Nhàn

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

14.

Bà:

Lê Thị Hoa Phượng

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

15.

Bà:

Nguyễn Thị Hạnh

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

16.

Bà:

Nguyễn Thị Nga

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

17.

Bà:

Đỗ Thị Lành

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

18.

Bà:

Đinh Thị Tươi

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

19.

Bà:

Lương Thị Vân

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

20.

Bà:

Trương Thị Thu Nam

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

21.

Bà:

Trịnh Thị Phương

- Giáo viên chủ nhiệm

- Uỷ viên

22.

Bà:

Khổng Thị Minh Hoạt

- Bí thư chi Đoàn TNCS

- Uỷ viên

23.

Bà:

Lại Thị Thu Hoài

- Tổng phụ trách Đội

- Uỷ viên

24.

Bà:

Nguyễn Thị Luyến

- Nhân viên

- Uỷ viên

25.

Bà:

Trần Thị Nhâm

-Đại diện CMHS toàn trường

- Uỷ viên

26.

Em:

Nguyễn Xuân Bắc

- Học sinh lớp 5A

- Uỷ viên

27.

Em:

Phạm Ngọc Đăng

- Học sinh lớp 5B

- Uỷ viên

28.

Em:

Mai Thị Cẩm Ly

- Học sinh lớp 5C

- Uỷ viên

29.

Em:

Chu Phương Lan

- Học sinh lớp 4A

- Uỷ viên

30.

Em:

Lại Thị Linh Chi

- Học sinh lớp 4B

- Uỷ viên

(Danh sách này gồm 30 người)

Tác giả: thphuvan

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường