tin tức-sự kiện

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 135/KH-THPV

Phù Vân, ngày 30 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Năm học 2019-2020

I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 23/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" tại tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 1051/KH-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh;

Công văn số 1354/BGDĐT-ĐANN ngày 02/4/2019 về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) và đề xuất Kế hoach triển khai tại đơn vị;

Kế hoạch số 1102/KH-SGDĐT ngày 14/6/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ thực trạng đội ngũ, tình hình dạy và học ngoại ngữ ở nhà trường, cơ sở vật chất và thực tế nhu cầu của người học trong các năm qua,

Trường Tiểu học Phù Vân xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tổng quan về đơn vị

Số lớp, số học sinh:

STT

Khối

Số lớp

Số HS

TL HS/lớp

Dân

tộc

Khuyếttật

Ghi chú

1

1

4

154

38,5

1

2

2

5

169

33,8

3

3

3

103

34,3

1

4

4

3

113

37,6

5

5

4

125

31,2

1

Tổng

19

664

34,9

2

1

Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

TS

CÁN BỘ QUẢN LÝ

GIÁO VIÊN

TPT ĐỘI

NHÂN VIÊN

TS

Trình độ đào tạo

TS

BC

Trình độ

đào tạo

TS

Trình độ đào tạo

TS

Trình độ

đào tạo

ĐH

ĐH

TC

ĐH

ĐH

TC

31

2

2

0

25

23

02

6

19

0

1

1

0

3

1

1

1

- Trường có 02 GV dạy môn tiếng Anh (Trình độ B2: 2/2=100%).

2. Điều kiện cơ sở vật chất

- Những trang thiết bị hiện có còn sử dụng được: 1 máy chiếu vật thể, 2 máy chiếu, tranh ảnh, loa đài, 2 máy vi tính, 4 đài Cassette.

3. Thuận lợi

- Đội ngũ ổn định về số lượng được đào tạo chuẩn về chất lượng.

- Cơ sở vật chất ổn định, trường lớp khang trang xanh - sạch - đẹp đáp ứng yêu cầu trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ I. Có 01 phòng học tiếng Anh với đầy đủ trang thiết bị.

- Đã tiến hành dạy học chương trình Tiếng Anh với 4 tiết/tuần cho khối 3;4;5 và 2 tiết/tuần theo chương Tiếng Anh Phonics đối với khối 1,2.

- Trường có 02 GV đã được đào tạo và bồi dưỡng đạt chuẩn (B2).

  1. Khó khăn.

- Trường Tiểu học Phù Vân là trường thuộc vùng ngoại thành của thành phố, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn khó khăn. Trình độ dân trí chưa cao, công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế.

- Cơ sở vật chất:

+ Một số thiết bị sử dụng đã lâu (từ năm 2012) đã xuống cấp, phải sửa chữa nhiều như: máy chiếu, máy chiếu vật thể, robot teacher, máy tính...

- Về học sinh: trường thuộc vùng ngoại thành của thành phố, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn khó khăn, CMHS đi làm ăn xa nhiều nên việc học tiếng Anh của học sinh cũng còn gặp nhiều khó khăn.

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đề án NNQG trong năm học 2019-2020 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Cụ thể:

- Tiếp tục triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG theo kế hoạch 1338/KH-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh.

- Đổi mới chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường.

- Nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học ngoại ngữ.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ.

- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy và học ngoại ngữ.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG 2020 ở các cấp học; tăng cường rút kinh nghiệm, áp dụng các biện pháp tích cực đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường.

Tiếp tục thực hiện chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG đối với 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Thực hiện đúng quy định của Bộ GDĐT về phân phối nội dung chương chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở các cấp học.

Chú trọng rút kinh nghiệm, cải tiến công tác dạy học ngoại ngữ tại đơn vị, đảm bảo yêu cầu cơ bản về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và chất lượng dạy học đối với chương trình Tiếng Anh mới; đảm bảo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ cuối năm và cuối cấp học. Thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra, đánh giá đầy đủ cả 4 kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ trong quá trình dạy học Tiếng Anh ở các nhà trường, đáp ứng yêu cầu đầu ra ngoại ngữ của từng cấp học theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Xây dựng nguồn đề kiểm tra, đề thi tham khảo của chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG 2020.

2. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ của nhà trường.

- Cử giáo viên dạy ngoại ngữ đi học đầy đủ các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên cốt cán cấp tiểu học do Sở GD, Phòng GD tổ chức.

- Tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học ngoại ngữ cho giáo viên Tiếng Anh và cán bộ quản lý với những nội dung thiết thực đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ tại trong nhà trường.

- Tạo điều kiện để giáo viên dạy tiếng Anh tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ và năng lực sư phạm.

3. Tăng cường điều kiện dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ

Tích cực huy động các nguồn kinh phí hợp pháp đầu tư cho các hoạt động đổi mới dạy và học ngoại ngữ, bổ sung trang thiết bị dạy học hiện đại. Cán bộ quản lý nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát giáo viên ngoại ngữ tích cực ứng dụng CNTT và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học. Bố trí cho các lớp dạy học chương trình Tiếng Anh mới được sử dụng phòng học bộ môn tối đa.

4. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Anh

- Yêu cầu học sinh xem trước bài học trước khi đến lớp, khuyến khích các em mạnh dạn đặt câu hỏi đối với giáo viên với những vấn đề các em chưa hiểu, giúp học sinh nhớ bài tại lớp, nhắc nhở học sinh về nhà ôn lại từ, cấu trúc đã học trên lớp và đặt câu với ngôn ngữ đó.

- Thường xuyên sử dụng máy cassette để giúp học sinh nâng cao kĩ năng nghe, thiết kế bài giảng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết học, sử dụng tranh ảnh giúp học sinh nhớ bài tốt.

- Tiếp tục tổ chức hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh để học sinh có điều kiện luyện tập tiếng Anh ngoài giờ học. Tổ chức luyện tập, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu để các em tham gia các cuộc thi olympic tiếng Anh.

- Thường xuyên sử dụng phần mềm của giáo trình Tiếng Anh chương trình mới, cho các em nghe các bài hát, các video, câu chuyện giúp các em hứng thú hơn trong học tập. Tổ chức sử dụng các chương trình online để dạy học Tiếng Anh.

- Kiểm tra bằng các hình thức viết, nói trực tiếp để giúp học sinh phát triển cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

5. Thực hiện nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh

- Tạo điều kiện cho giáo viên Tiếng Anh bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đảm bảo các yêu cầu về kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học vànăng lực ngôn ngữ để tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn bộ môn tiếng Anh của trường: Nhà trường sẽ thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp các giáo viên tiếng Anh cũng như khuyến khích các giáo viên dự giờ đồng nghiệp. Mỗi đợt sinh hoạt chuyên môn, trường có 02 giáo viên tiếng Anh cùng với đội ngũ cốt cán và các giáo viên tham gia sinh hoạt, trao đổi để học tập, tiếp thu nâng cao trình độ ngôn ngữ. Hàng tháng các giáo viên tiếng Anh sinh hoạt tại tổ chuyên môn.

- Tham gia giao lưu sinh hoạt chuyên môn cụm: Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn – hội thảo liên trường, hội thảo cấp thành phố theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, thành phố, giáo viên thảo luận nội dung, phương pháp dạy học để phù hợp với đối tượng học sinh của trường, cách tổ chức, tiến hành các hoạt động dạy học tại lớp cũng như hương dẫn học sinh tự học tại nhà, giao lưu học hỏi chia sẻ rút kinh nghiệm trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu chung của dạy học ngoại ngữ hiện đại trên toàn quốc.

- Tổ chức CLB Tiếng Anh trong học sinh của trường: Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động của CLB Tiếng Anh cho học sinh các khối lớp.

- Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh: Hằng năm, nhà trường sẽ tổ chức ít nhất một hội thi Olympic Tiếng Anh. Nhà trường xây dựng hệ thống câu hỏi, tình huống Tiếng Anh, ngoài ra tham khảo thêm từ chuyên môn cụm, hội đồng bộ môn ngoại ngữ của Phòng GD&ĐT để chuẩn bị về mặt nội dung. Tổ chức lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa của CLB Tiếng Anh nhà trường. Ngoài ra còn tham gia các hội thi Olympic Tiếng Anh của cụm, phòng GD&ĐT.

- Tổ chức cho học sinh thi IOE (giải tiếng Anh qua internet): Việc tổ chức cho học sinh thi IOE của trường sẽ được tiến hành thường xuyên theo quy định của ban tổ chức. Nhà trường sẽ tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp với GV tiếng Anh để động viên học sinh đăng kí tham gia cũng như luyện thi trên mạng theo từng vòng. Khuyến khích các lớp có học sinh tham gia đạt giải cao trong các vòng thi cấp trường ….

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh đi học tập nâng cao năng lực: Nhà trường khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh đi học tập nâng cao trình độ; tạo điều kiện để GV tham gia dự giờ học tập đồng nghiệp ở các trường bạn. Tổ chức đăng kí các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn khi có chỉ tiêu của Phòng GD&ĐT hay Sở GD&ĐT tỉnh.

6. Cán bộ quản lí và giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch tự nâng cao trình độ tiếng Anh.

- Chỉ tiêu:

+ Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ môn tiếng Anh.

+ Đến cuối năm học 2019-2020: 15% cán bộ, giáo viên giao tiếp được bằng tiếng Anh với những nội dung đơn giản. Những cán bộ, giáo viên còn lại tiếp tục bồi dưỡng.

- Biện pháp:

+ Triển khai tốt các chương trình, nội dung bồi dưỡng của cấp trên, tham gia các khóa tập huấn, đào tạo của Phòng GD&ĐT. Khuyến khích GV đăng ký và bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua các khóa học online, đào tạo từ xa…

+ Quan tâm thúc đẩy việc tự học nâng cao trình độ của giáo viên: Động viên giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ đạt chuẩn Tiếng Anh trình độ A2 theo khung 6 bậc quốc tế.

+ Tổ chức hoạt động tốt CLB Tiếng Anh của trường, tạo môi trường học hỏi về ngoại ngữ, môi trường để giáo viên có giao tiếp bằng Tiếng Anh.

+ Tổ chức các đợt sinh hoạt để các giáo viên Tiếng Anh nhà trường giúp đỡ, hỗ trợ các CBQL, giáo viên trong việc bồi dưỡng nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, ngoài ra tham mưu mời cán bộ hội đồng bộ môn ngoại ngữ của Phòng GD&ĐT để hỗ trợ, giúp đỡ.

+ Khuyến khích đội ngũ giáo viên giao tiếp bằng Tiếng Anh với những câu đơn giản trong giao tiếp hàng ngày để tăng cường thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đổi mới dạy và học ngoại ngữ

Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tầm quan trọng của dạy và học ngoại ngữ, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tới cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và quần chúng nhân dân.

V. CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG MÔN HỌC

Năm học 2019-2020, 100% học sinh khối 3;4;5 học chương trình tiếng Anh theo đề án 10 năm của Bộ GD&ĐT với thời lượng 4 tiết/tuần; 100% học sinh lớp 1;2 học theo chương trình Phonics với thời lượng 2 tiết/tuần.

VI. TỔ CHỨC TH ỰC HIỆN

- Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch dựa trên tình hình thực tế để báo cáo Phòng GD&ĐT, UBND phường. Triển khai kế hoạch cho đội ngũ giáo viên nhà trường thực hiện theo kế hoạch.

- Các tổ chuyên môn, giáo viên tiếng Anh hỗ trợ xây dựng kế hoạch theo yêu cầu và thực hiện kế hoạch khi được triển khai.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT (để b/c)

- BLĐ, tổ CM và GV Tiếng Anh (để t/h)

- Lưu: VT

Lê Thị Mỹ Thủy

Tác giả: THphuvan

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường