tin tức-sự kiện

Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 và kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2019-2020.
Thực hiện Hướng dẫn số 1012/PGDĐT-TH ngày 27 tháng 9 năm 2018 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
năm học 2019-2020 cấp Tiểu học;
Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-THPV ngày 28 tháng 9 năm 2019 về thực
hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;
Trường Tiểu học Phù Vân xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy
giỏi cấp trường năm học 2019-2020 và kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ
nhiệm lớp giỏi năm học 2019-2020. Với mục đích - Đẩy mạnh phong trào thi đua
dạy tốt, học tốt. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV trong việc nắm bắt
nội dung chương trình, thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn
học, dạy học Tiếng Việt lớp Một CGD, đổi mới phương pháp dạy học, phương
pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học và Tự nhiên-Xã hội; áp dụng
thành tố tích cực của mô hình trường tiểu học mới (VNEN) vào dạy học chương
trình SGK hiện hành, thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học
sinh tiểu học; thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.
Tạo cơ hội để CBGV trao đổi kinh nghiệm về áp dụng phương pháp dạy học, cách
tổ chức lớp học đạt hiệu quả.
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy
giỏi cấp trường năm học 2019-2020.
- Lựa chọn những giáo viên có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi giáo
viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020.
Hội thi giảng diễn ra vào ngày 12/10/2019 với 11 giáo viên dự thi.

PHÒNG GD-ĐT TP PHỦ LÝ

TR­­ƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Số: 127/KH-THPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Vân, ngày 28 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường

Năm học: 2019-2020

Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGD ĐT về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Hướng dẫn số 1012/PGDĐT-TH ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-THPV ngày 28/9/2019 của trường Tiểu học Phù Vân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trong nhà trường;

Trường Tiểu học Phù Vân lập kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2019-2020 như sau:

I.Mục đích, yêu cầu:

1.Mục đích:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV trong việc nắm bắt nội dung chương trình, thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học, dạy học Tiếng Việt lớp Một CGD, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học và Tự nhiên-Xã hội; áp dụng thành tố tích cực của mô hình trường tiểu học mới (VNEN) vào dạy học chương trình SGK hiện hành, thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học; thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Tạo cơ hội để CBGV trao đổi kinh nghiệm về áp dụng phương pháp dạy học, cách tổ chức lớp học đạt hiệu quả.

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020.

- Lựa chọn những giáo viên có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020.

2.Yêu cầu:

- Hội thi được tổ chức với môn học Tự nhiên-Xã hội, Khoa học, Đạo đức, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh được quy định trong chương trình giáo dục của cấp học .

- Việc tổ chức Hội thi phải gọn nhẹ, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi chuyên môn.

II. Tổ chức hội thi:

1. Đối tượng tham dự:

- Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

2. Số lượng: + Môn chuyên ngành: Môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh 01 đ/c

+ Mỗi tổ chuyên môn: 03 đ/c (tổ CM 1: 2 đ/c)

3. Điều kiện:

Thực hiện theo Thông tư 21/2010/TT-BGD ĐT về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên tham gia dự thi phải có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục 3 năm, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận, xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVTH đạt Khá trở lên.

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có 1 sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh.

- Mỗi tổ thành lập đội tuyển tham gia Hội thi cấp trường với số lượng thành viên theo quy định.

4. Nội dung, hình thức:

4.1. Nội dung: GV dự thi phải tham gia 3 nội dung

a. Nội dung 1: Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian năm học gần nhất năm tổ chức hội thi.

b. Nội dung 2: Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về:

+ Những chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành;

+ Cách xử lý các tình huống sư phạm.

c. Nội dung 3: Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình dạy tại thời điểm diễn ra hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết bắt buộc do ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

* Tiết dạy tự chọn:

- Giáo viên được tự chọn 1 môn dạy, bài dạy, khối dạy (nếu dạy VNEN, phát triển năng lực, giáo án điện tử phải ghi rõ trong phiếu đăng ký).

- Môn Âm nhạc, Mỹ thuật: Được tự chọn bài dạy, khối dạy.

* Tiết dạy bắt buộc:

- Giáo viên bốc thăm để xác định môn dạy còn lại, bài dạy, khối dạy .

- Môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh: Bốc thăm để xác định bài dạy, khối dạy.

* Tên bài dạy của tiết dạy tự chọn và tiết dạy bắt buộc đều phải căn cứ vào thời điểm tổ chức thi, phân phối chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

4.2. Hình thức thi:

a. Nội dung 1: Giáo viên nộp cho ban tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

b. Nội dung 2: Bài kiểm tra năng lực và sự hiểu biết của giáo viên, thời gian làm bài từ 60 đến 90 phút ( làm bài viết trên giấy ).

c. Nội dung 3: Thực hành tiết dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó

Tuần thi giảng: Chương trình tuần 6.

Ban giám khảo hội thi: Chia làm 4 cặp chấm song song.

Cặp 1: Đ/c Đ/c Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Hoa Phượng

Cặp 2: Đ/c Hoàng Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thương Huyền

Cặp 3: Đ/c Mai Thị Hồng Phúc, Phạm Thị Lê Chung

Cặp 4: Đ/c Trần Thị Thoa, Lại Thị Thuyết

4.3. Chấm thi, đánh giá kết quả thi, cơ cấu giải thưởng:

4.3.1 Chấm thi:

Hội đồng giám khảo được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng nhà trường và có nhiệm vụ chấm thi chính xác, công bằng, khách quan.

4.3.2 Đánh giá kết quả và cơ cấu giải thưởng.

* Cá nhân: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

+ Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên (thang điểm 10).

+ Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên ( thang điểm 10).

+ Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi. Giờ dạy được đánh giá theo thang điểm 20 và các tiêu chí về kiến thức và kĩ năng được ghi trong phiếu đánh giá tiết dạy xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

Ban tổ chức chỉ cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường và trao thưởng cho những giáo viên có kết quả đạt được như trên.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi của các tổ chuyên môn:

- Danh sách trưởng đoàn và các giáo viên đăng ký dự thi theo mẫu quy định.

- Bản đăng kí các tiết tự chọn, tiết dạy theo giáo án điện tử.

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của các giáo viên tham dự Hội thi.

6. Thời gian tổ chức:

- Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi: 16 giờ 15 phút ngày 04/10/2019

- Ngày 03/10/2019: Các tổ đăng kí môn, bài, tiết dạy tự chọn

6.1. Thi năng lực:

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 05/10/2019

- Thời gian chấm:

6.2.Chấm sáng kiến kinh nghiệm:

- Thời gian: Nộp SKKN: 14 giờ ngày 04/10/2019

- Thời gian chấm: 14 giờ30 phút ngày 05/10/2019

6.3.Thi thực hành giảng:

+ Thứ bảy ngày 12/10/2019

Sáng: Mỗi cặp 4 tiết x 3 cặp = 12 tiết. Cặp TA 1 tiết

Chiều: Cặp 1,2: 3 tiết x 2 cặp = 6 tiết; cặp 3: 2 tiết, Cặp TA 1 tiết.

+ Ngày 14/10/2019: 6 giờ 15 phút: Các cặp Giám khảo đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên, nộp báo cáo tổng hợp về Ban tổ chức Hội thi

- Tổng kết Hội thi: 16 giờ 15 phút ngày 17/10/2019.

III. Công tác chuẩn bị hội thi:

1. Lãnh đạo nhà trường: Có trách nhiệm ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi.

- Báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức Hội thi.

- Chuẩn bị các nội dung thi năng lực, bài thi bắt buộc và các văn bản: Phiếu đánh giá tiết dạy, Giấy chứng nhận công nhận GV dạy giỏi.

- Kế toán chuẩn bị kinh phí để tổ chức hội thi.

- Thư viên, thiết bị chuẩn bị các phòng máy, tài liệu dạy học khi cần.

2. Các tổ chuyên môn:

- Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm triển khai, đôn đốc, thực hiện các yêu cầu công việc của tổ mình dựa trên kế hoạch của nhà trường:

- Lập danh sách giáo viên dự thi.

- Chọn bài và làm thăm bài dạy thực hành của các tiết dạy bắt buộc đối với tất cả các môn nộp về Phòng GDĐT(các tiết dạy, yêu cầu phải chọn toàn diện, không tập trung vào một loại hình bài).

- Lên thời khóa biểu thi giảng, danh sách học sinh các lớp hội giảng và các mốc thời gian thực hiện của cụm mình vv…

- Họp các trường trong cụm đề bàn bạc thống nhất và chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức hội thi vv…

3. Giáo viên tham gia:

- Chuẩn bị chu đáo các nội dung thi theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội thi.

- Bốc thăm bài, soạn giáo án trên máy, chuẩn bị đồ dùng dạy học (Tìm đồ dùng sẵn có hoặc tự làm đồ dùng dạy học)

- Nộp kế hoạch bài dạy

4. Giáo viên dự:

- Trong quá trình dự ghi chép đầy đủ tiến trình của người dạy, người học, nắm chắc các tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy để nhận xét, đánh giá giờ dạy.

- Không bàn tán, nói chuyện, trao đổi trong khi dự giờ làm ảnh hưởng đến tâm lí của người dạy.

5. Ban Giám khảo

- Ban giám khảo phải đánh giá chính xác kết quả giảng dạy của từng tiết, cho điểm vào phiếu nộp về Ban tổ chức.

- Khi đã có kết quả nhà trường sẽ xét công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường và chọn giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học thành phố.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy Giỏi cấp trường của trường Tiểu học Phù Vân yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ về Ban lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận :

- Phó HT

- Các tổ CM

- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Mỹ Thủy

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 133/KH-THPV

Phù Vân, ngày 30 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Bình chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

Năm học 2019 – 2020

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGD-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Hướng dẫn số 1012/PGDĐT-TH ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Tiểu học;

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-THPV ngày 28/9/2019 của trường Tiểu học Phù Vân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Thực hiện Quyết định số 132/QĐ-THPV ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phù Vân về việc thành lập ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường,

Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi trường Tiểu học Phù Vân xây dựng Kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1.Mục đích

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi ở cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến; khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của mỗi trường.

- Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

2.Yêu cầu

- Việc tổ chức bình chọn phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm hay, góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp cho các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

II. Đối tượng, điều kiện tham gia bình chọn

1. Đối tượng

Là giáo viên đang đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

2. Điều kiện tham gia bình chọn

Được xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức.

Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên (từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020.

Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.

- Có hồ sơ đăng ký dự bình chọn gồm: + Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp năm học trước (có kèm theo minh chứng);

+ Sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKH đã triển khai trong công tác chủ nhiệm.

III. Nội dung và cách thức bình chọn, điều kiện công nhận 1. Nội dung bình bầu a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp thể hiện ở thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;

b) SKKN hoặc NCKH đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh và giáo dục học sinh cá biệt;

d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh; e) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh, tập thể nhà trường.

2. Quy trình và cách thức bình bầu a) Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm:

+ Số chủ nhiệm của năm học 2018-2019.

+ Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng;

+ Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

+ Các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp. Nhà trường nhận xét, đánh giá hồ sơ cho những giáo viên được tham dự hội thi cấp huyện, tỉnh;

b) Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công cố kết quả.

c) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

d) Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

3. Công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi Giáo viên có đầy đủ hồ sơ tham gia bình bầu và đạt yêu cầu về điểm đánh giá các nội dung theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 5 của điều lệ này thì được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi và được cấp giấy chứng nhận của nhà trường.

(Tổng điểm của 5 nội dung từ 40 điểm trở lên trong đó không có nội dung nào đạt dưới điểm 8.)

IV. Tổ chức thực hiện 1. Thành lập Ban bình chọn cấp trường - Gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và toàn thể giáo viên trong trường

2. Thời gian thực hiện

- Ngày 18/10/2019:

+ 7 giờ 30: nộp hồ sơ đăng ký bình chọn về bộ phận chuyên môn.

+ 16 giờ 15 phút: Họp Ban bình bầu

- Ngày 19/10/2019:

+ 7 giờ 30: Chấm nội dung a, b tại văn phòng nhà trường

+ 9 giờ: Ban bình bầu nghe giáo viên báo cáo thành tích, thảo luận và xem xét minh chứng

+ 10giờ : Tổng hợp và công bố kết quả

3. Tổng kết và công bố kết quả hội thi

Kết quả bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường được thông báo công khai tại trường và báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Kết quả của bình bầu là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của giáo viên. Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏicủa trường Tiểu học Phù Vân yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ về Ban lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG -

- Ban bình bầu;

- Lưu VP

Lê Thị Mỹ Thủy

Tác giả: THPHUVAN

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường