tin tức-sự kiện

BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC TIỂU HỌC Đơn vị báo cáo:
Kỳ đầu năm học: 2019-2020 Trường Tiểu học Phù Vân
(Có đến 30 tháng 9 năm báo cáo) Đơn vị nhận báo cáo:
Phòng GD - ĐT Phủ Lý
Chỉ tiêu Đơn vị tính Mã Số Tổng số Công lập Tư thục
A B C 1 2 3
Trường
Tổng số trường trường 01 1 1
Chia ra theo vùng:
- Trung du, đồng bằng, thành phố trường 02 1 1
+ Trường có từ 28 lớp trở lên trường 03
+ Trường có từ 27 lớp trở xuống trường 04 1 1
- Miền núi, vùng sâu, hải đảo trường 05
+ Trường có từ 19 lớp trở lên trường 06
+ Trường có từ 18 lớp trở xuống trường 07
Trong đó:
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 08
- Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trường 09 1 1
- Trường dạy học 2 buổi trong ngày trường 10 1 1
- Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học trường 11
- Trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật trường 12
- Trường có dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập trường 13 1 1
- Trường có từ 20 học sinh khuyết tật trở lên học hòa nhập trường 14
- Trường có 5 điểm trường trở lên ngoài điểm trường chính trường 15
- Trường có sử dụng máy tính cho dạy học trường 16 1 1
- Trường có khai thác Intternet cho dạy học trường 17 1 1
- Trường có điện (điện lưới) trường 18 1 1
- Trường có nguồn nước sạch trường 19 1 1
- Trường có công trình vệ sinh trường 20 1 1
- Trường có chương trình giáo dục vệ sinh đôi tay trường 21 1 1
- Trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV. trường 22 1 1
- Trường có cơ sở hạ tầng, tài liệu học tập, môi trường học tập phù hợp và tiếp cận với học sinh khuyết tật trường 23 1 1
- Trường có bộ phận làm công tác tư vấn học đường trường 24 1 1
- Trường có kế hoạch giáo dục phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trường 25
Số điểm trường điểm 26
Lớp lớp 27 19 19
Chia ra :
- Lớp 1 lớp 28 4 4
- Lớp 2 lớp 29 5 5
- Lớp 3 lớp 30 3 3
- Lớp 4 lớp 31 3 3
- Lớp 5 lớp 32 4 4
Trong đó
- Lớp học 2 buổi/ngày lớp 33 19 19
- Lớp học bán trú trong trường PTDT bán trú lớp 34
- Lớp học trong trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật lớp 35
- Lớp ghép lớp 36
Tác giả: THPHUVAN

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường