tin tức-sự kiện

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

Số: 116/KH-THPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Phù Vân, ngày 25 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Công văn số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 1701/SGDĐT-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020;

Căn cứ công văn số 996/HD-PGDĐT ngày 19/9/2019 của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020;

Căn cứ kết quả kiểm tra nội bộ năm học 2018 -2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường,

Trường Tiểu học Phù Vân xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Tổng quan về đơn vị :

* Quy mô phát triển:

Số lớp, số học sinh:

STT

Khối

Số lớp

Số HS

TL HS/lớp

Dân

tộc

Khuyết tật

Ghi chú

1

1

4

154

38,5

1

2

2

5

169

33,8

3

3

3

103

34,3

1

4

4

3

113

37,6

5

5

4

125

31,2

1

Tổng

19

664

34,9

2

1

Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

TS

CÁN BỘ QUẢN LÝ

GIÁO VIÊN

TPT ĐỘI

NHÂN VIÊN

TS

Trình độ đào tạo

TS

BC

Trình độ

đào tạo

TS

Trình độ đào tạo

TS

Trình độ

đào tạo

ĐH

ĐH

TC

ĐH

ĐH

TC

31

2

2

0

25

23

02

6

19

0

1

1

0

3

1

1

1

Kết quả đánh giá phân loại CB-GV-CNV năm học 2018-2019:

Xếp loại cán bộ công chức,

viên chức (31 đ/c)

Xếp loại

giáo viên tiểu học (26 đ/c)

Ghi chú

HTXSNV

HTTNV

HTNV

Tốt

Khá

Đạt

14

16

01

10

13

03

* Kết quả kiểm tra năm học 2018-2019:

+ Hoạt động sư phạm nhà giáo:

- Tổng số: 06/29 đ/c = 20,69%. Trong đó: Loại tốt: 04/6 đ/c = 66,67%, loại Khá: 02/6 đ/c= 33,33%

+ Kết quả kiểm tra chuyên đề:

- 100% CB giáo viên được kiểm tra chuyên đề theo đúng kế hoạch đều thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm tra.

* Đánh giá chung:

- Trong năm học vừa qua trường Tiểu học Phù Vân đã bám sát nhiệm vụ năm học của các cấp đề ra và đã triển khai tốt công tác kiểm tra tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm học cụ thể theo từng mốc thời gian và nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc.

- Tổ chức đánh giá công tác kiểm tra đạt kết quả tốt.

* Những điểm còn tồn tại cần khắc phục:

- Việc bố trí thời gian cho các thành viên trong Ban kiểm tra đôi lúc chưa đúng theo kế hoạch đã xây dựng, lí do: Thành viên ban kiểm tra còn phải đứng lớp.

2. Thuận lợi:

- Đảng bộ và chính quyền địa phương chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường, nhà trường có đủ các phòng học và phòng chức năng, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đầy đủ, khang trang.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý quan tâm chỉ đạo sát sao các hoạt động giáo dục. Có văn bản Hướng dẫn chi tiết cụ thể công tác kiểm tra nội bộ trường học ngay từ đầu năm học.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, nội bộ đoàn kết 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và đạt trên chuẩn, chấp hành tốt đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của ngành đề ra.

- Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, đơn vị văn hoá cấp tỉnh, thư viện đạt Thư viện Xuất sắc. Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

3. Khó khăn:

- Các thành viên của Ban kiểm tra phải đứng lớp giảng dạy nên việc bố trí sắp xếp công việc kiểm tra đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn.

- Nghiệp vụ kiểm tra của 1 số thành viên còn hạn chế.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của hiệu trưởng nhà trường là chức năng thiết yếu của công tác quản lý. Công tác kiểm tra nội bộ nhằm giúp hiệu trưởng đánh giá tiến đô thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với giáo viên, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để hiệu trưởng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy các cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng tự kiểm tra và tự điều chỉnh kế hoạch, quá trình công tác, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

3. Công tác kiểm tra nội bộ tại trường phải được thực hiện trên nguyên tắc: thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hoá các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để ban kiểm tra nội bộ kiểm tra, để ban thanh tra nhân dân giám sát).

4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo quy định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân, tổ chức mình.

5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định của điều lệ, quy chế.

6. Những người tham gia ban kiểm tra phải am hiểu, nắm vững các văn bản quy định; có kinh nghiệm trong công tác kiểm tra; có kỹ năng tổng hợp, phân tích, nhận định, đánh giá; tuân thủ pháp luật, có ý thức trách nhiệm về công tác được giao.

III. NỘI DUNG

1. Kiểm tra việc thành lập, tổ chức, xây dựng kế hoạch, xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng tổ chức bộ máy (công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, sử dụng, đội ngũ nhà giáo)

- Ban hành các văn bản quản lý nội bộ và phổ biến giáo dục pháp luật (quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, qui chế chuyên môn, qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động., .của cơ quan đom vị, trường học)

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và biện pháp tổ chức thực hiện.

- Thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục.

2. Kiểm tra viêc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ trọng tâm của ngành

- Xây dựng kế hoạch dạy học; triển khai thực hiện kế hoạch dạy học đã được phê duyệt; kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học (hồ sơ chuyên môn của giáo viên, tổ trưởng...);

- Thực hiện đổi mới giáo dục, quy chế chuyên môn; công tác kiểm tra, đánh giá học sinh;

- Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, xã hội hóa giáo dục;

- Công tác tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và học sinh.

- Công tác quản lý dạy thêm, học thêm;

- Công tác phối hợp xây dựng môi trường giáo dục.

3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Đội ngũ: kiểm tra công tác sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng đội ngũ; thực hiện các chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ.

- Về kinh phí: kiểm tra việc thực hiện qui chế chi tiêu nội bộ; quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện qui định về thu, chi, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác;

- Về cơ sở vật chất: Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất nhà trường, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị giáo dục, đồ dùng, đồ chơi;

- Về các vấn đề liên quan: Việc thực hiện các qui định về thông tin, thống kê, báo cáo theo các văn bản chỉ đạo.

4. Kiểm tra trách nhiệm quản lý của ngưòi đứng đầu

- Việc phân công nhiệm vụ, điều hành các hoạt động của nhà trường;

- Việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ;

- Việc phối họp công tác giữa nhà trường với các tổ chức, đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Công tác tham mưu thực hiện xã hội hóa giáo dục;

- Công tác quản lý tài chính, tài sản được giao;

- Công tác kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Công tác cải cách hành chính, thực hiện qui chế dân chủ, quy chế làm việc, văn hóa công sở ở cơ sở....

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

  1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra vào đầu năm học; thông báo công khai kế hoạch kiểm tra đến các tổ, cá nhân trong nhà trường.

  1. Ban hành quyết định kiểm tra

Căn cứ kế hoạch, Hiệu trưởng ban hành quyết định kiểm tra. Quyết định kiểm tra gồm các nội dung: căn cứ pháp lý, phạm vi, đối tưọng kiểm tra; nội dung kiểm tra, thòi hạn kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra.

3. Thực hiện kiểm tra

3.1. Chuẩn bị kiểm tra:

- Căn cứ vào Kế hoạch kiểm tra và Quyết định kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra trình người ra quyết định phê duyệt;

- Thông báo lịch kiểm tra, đề cương yêu cầu báo cáo và hồ sơ, tài liệu minh chứng cần cung cấp để đối tượng được kiểm tra chuẩn bị theo quy định (trừ trường họp kiểm tra đột xuất);

- Họp Đoàn kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

- Các thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu nội dung được phân công, chuẩn bị các văn bản phục vụ cho nội dung kiểm tra; lập kế hoạch kiểm tra của cá nhân, báo cáo với Trưởng đoàn để thống nhất thực hiện.

3.2. Tiến hành kiểm tra

- Công bố Quyết định kiểm tra;

- Nghe báo cáo, thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung kiểm tra;

- Xem xét, xác minh tính xác thực của các thông tin, tài liệu thu thập được;

- Xem xét, đối chiếu các thông tin, tài liệu thu thập được với quy định của pháp luật để đưa ra nhận xét, đánh giá đối với từng nội dụng kiểm tra. Trong qụá trình kiểm tra nếu thấy có những vấn đề chưa rõ, Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị, cá nhân được kiểm tra cung cấp thêm thông tin tài liệu hoặc báo cáo giải trình bổ sung bằng văn bản.

3.3. Kết thúc kiểm tra

- Thành viên Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra kèm theo hồ sơ từng phần theo nội dung kiểm tra được phân công.

- Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra gửi người ra Quyết định kiểm tra, gồm các nội dung: Khái quát đặc điểm tình hình; kết quả kiểm tra, xác minh; nhận xét, đánh giá từng nội dung kiểm tra; kiến nghị biện pháp xử lý. Tham mưu xây dựng thông báo kết quả hoặc kết luận kiểm tra.

- Người ra quyết định kiểm tra ban hành thông báo kết quả kiểm tra hoặc kết luận kiểm tra gửi cho đối tượng được kiểm tra, các cá nhân, tổ chức có liên quan. Thực hiện công khai bằng một trong các hình thức: Niêm yết tại Văn phòng nhà trường hoặc website của trường hoặc tổ chức công bố tại đơn vị hoặc thông báo trong cuộc họp.

3.4. Thực hiện xử lý sau kiểm tra

- Tổ chức, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện thông báo hoặc kết luận kết quả kiểm tra. Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản.

- Người ra quyết định kiểm tra phân công người theo dõi, đôn đôc, đảm bảo thông báo hoặc kết luận kết qua kiểm tra được thực hiện nghiêm túc.

- Lập, quản lý và sử dụng hồ sơ kiểm tra.

Hồ sơ kiểm tra gồm có: Kế hoạch kiểm tra năm học; Quyết định kiểm tra; Kế hoạch tiến hành kiểm tra; biên bản kiểm tra, biên bản xử lý vi phạm (nếu có); báo cáo kết quả kiểm tra; thông báo hoặc kết luận kết quả kiểm tra; hồ sơ, tài liệu có liên quan.

V. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020.

2. Tổ chức phổ biến công khai kế hoạch kiểm tra trước toàn bộ CBGV trong Hội đồng nhà trường.

- Xây dựng quy trình kiểm tra, tổ chức triển khai cụ thể tới từng thành viên có liên quan, có kế hoạch thời gian rõ ràng.

- Thành viên ban kiểm tra tùy thuộc vào khối lượng, nội dung công việc từng thời điểm để Hiệu trưởng điều động tham gia công tác kiểm tra.

- Nhà trường, các thành viên thường xuyên cập nhật thông tin, ghi chép,

lưu giữ văn bản, hồ sơ kiểm tra theo đúng quy định.

- Các thành viên nắm chắc văn bản để đánh giá trung thực, khách quan, giúp cho người được thanh tra, kiểm tra có hướng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Có kế hoạch, kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra.

4. Quy định về hồ sơ và nền nếp hoạt động của các thành viên trong ban kiểm tra:

a. Hồ sơ:

+ Hiệu trưởng có đầy đủ hồ sơ theo quy định, hồ sơ được cập nhật đầy đủ, bổ sung thường xuyên và lưu giữ trong hồ sơ kiểm tra của nhà trường.

+ Các thành viên trong đoàn kiểm tra được trang bị đầy đủ các văn bản quy định để làm tốt nhiệm vụ được giao.

b. Nền nếp hoạt động của các thành viên:

+ Các thành viên trong ban kiểm tra làm nhiệm vụ kiểm tra cấp trường theo đúng Quyết định của Hiệu trưởng.

+ Lịch sinh hoạt của các thành viên kiểm tra trong tháng, tuần được Hiệu trưởng thông báo công khai trước hội đồng và trên lịch công tác (trừ các trường hợp kiểm tra đột xuất sẽ không báo trước).

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường Tiểu học Phù Vân năm học 2019-2020, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Các tổ CM, tổ văn phòng (Để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Mỹ Thủy

MỐC THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC CHÍNH

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng KT

Người KT

Tháng 9

- Kiểm tra công tác tuyển sinh.

- Đ/c Hiệu trưởng

- Đoàn KT

Tháng 10/2019

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1gv

- Kiểm tra công tác xây dựng bộ máy - công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tổ văn phòng.

- Đ/c Nam

- Đ/c Hiệu trưởng

- Đoàn KT

- Đoàn KT

Tháng 11/2019

- Kiểm tra công tác phổ cập, xóa mù chữ trên địa bàn.

- Kiểm tra chuyên đề (dự giờ): 1 GV

- Đ/c P.Hiệu trưởng

- Đ/c Thanh Hoa

- Đoàn KT

- Đoàn KT

Tháng 12/2019

- Kiểm tra vệ sinh, Y tế trường học

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1gv

- Đ/c Luyến

- Đ/c N. Huyền

- Đoàn KT

- Đoàn KT

Tháng 1/2020

- Kiểm tra việc đánh giá học sinh

- Kiểm tra việc thực hiện QC dân chủ

- GV toàn trường

- Đ/c Hiệu trưởng

- Đoàn KT

- Đoàn KT

Tháng 2/2020

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1gv

- Kiểm tra hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

- Đ/c Thơm

- Đ/c TPT

- Đoàn KT

- Đoàn KT

Tháng 3/2020

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1gv

- Kiểm tra chuyên đề : HĐ tổ chuyên môn (KH, NQ, dự giờ tiết dạy SHCM)

- Đ/c Lê Hồng

- 3 Tổ trưởng CM.

- Đoàn KT

- Đoàn KT

Tháng 4/2020

- Kiểm tra chuyên đề: Đổi mới PP dạy học

- Kiểm tra công tác TV

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 1gv

- GV khối 4

- NV Thư viện

- Đc Phúc

- Đoàn KT

- Đoàn KT

- Đoàn KT

Tháng 5/2020

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên : Học bạ, đánh giá học sinh

- Kiểm tra thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ

- GV toàn trường

- Đ/c Hiệu trưởng

- Đoàn KT

- Đoàn KT

- Đoàn KT

Tháng 6,7/2020

- Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm

- GV toàn trường

- Đoàn KT

Tháng

8/2020

- Kiểm tra cơ sở vật chất trong nhà trường

- Toàn trường

- Đoàn KT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ VÂN

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2019 - 2020

Phù Vân, tháng 9 năm 2019

Tác giả: THPHUVAN

Xem thêm

https://www.youtube.com/watch?v=Zbt0zGvvITc

Tiếng Ve Gọi Hè
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường