Tin tức/(Trường THCS Đạo Lý)/HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/
BÁO CÁO SƠ KẾT HĐCĐ HKI- NĂM HỌC 2016-2017

C«ng ®oµn gi¸o dôc lý nh©n

      C§CS Tr­êng tHcs §¹O

Céng hoµ x· héi chñ NghÜa ViÖt Nam

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 10 /BC- CĐCS                                                      §¹o Lý, ngày 04 tháng 1 năm 2016

 

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN HỌC KÌ I

Năm học 2016 – 2017

 

Kính gửi: Công Đoàn Giáo dục huyện Lý Nhân

 

Căn cứ công văn số 149/LĐLĐ ngày 28/10/2015 của Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016; Hướng dẫn số 55/ CĐGD ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Công Đoàn Giáo dục huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn sơ kết Công Đoàn học kì I năm học 2016 – 2017;

Căn cứ việc thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2016 – 2017 của trường THCS Đạo Lý.

Công đoàn cơ sở trường THCS Đạo Lý báo cáo sơ kết hoạt động công tác Công đoàn học kì I năm học 2016 – 2017 của Công Đoàn trường như sau:

I. Ðánh giá tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên trong học kì I.

    1. Đặc điểm tình hình của đơn vị.

- Tổng số CNVC và lao động (đến 15/12/2016): 32 đ/c; Nữ: 19 đ/c

- Tổng số đoàn viên công đoàn: 32 đồng chí (trong đó kết nạp đoàn viên trong học kì I là 04 đồng chí). Tăng 02 đoàn viên công đoàn so với năm học trước. Trong đó kết nạp đoàn viên công đoàn trong học kì I là 04 đồng chí.Có 02 đ/c biệt phái đi trường khác 09 tiết/ người/ tuần. 01 đ/c biệt phái đến 18 tiết/tuần. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : Đại học :16; Cao đẳng :14; Trung cấp : 02. Trình độ lý luận chính trị: 02 trung cấp; 14 sơ cấp.

- Tổng số đoàn viên là đảng viên: 16 đồng chí (trong đó kết nạp đảng viên trong HKI là 0 đồng chí).

 

    2. Tình hình cán bộ, công chức

- Đời sống ổn định, các chế độ chính sách như lương, phụ cấp lương, phụ cấp ưu đãi đứng lớp được đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng hướng dẫn.

- Tư tưởng chính trị vững vàng trước công cuộc đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuy nhiên cũng băn khoăn trước giá cả tăng bất thường ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người lao động, nhất là giáo viên có thu nhập thấp và hợp đồng lao động nhiều năm liền.

II. Kết quả đạt được

    1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động

- Công đoàn trường tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhà giáo, người lao động như giao lưu tiếng hát dân ca cho giáo viên và học sinh toạ đàm, thăm hỏi nhà giáo nghỉ hưu, gặp mặt gia đình giáo viên nhân ngày 20 - 11.

- Gặp mặt và trao thưởng cho con nhà giáo, người lao động trong trường có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động; tặng quà nhân dịp Tết trung thu và ngày 1- 6.

- Công đoàn tham mưu với chính quyền đồng cấp quan tâm chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, người lao động trong nhà trường.Tổ chức thăm hỏi công đoàn viên khi có ốm đau hay tứ thân phụ mẫu ốm đau, qua đời một cách kịp thời, ý nghĩa.

- Thưởng cho giáo viên dạy giỏi như các giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, giáo viên tham gia thi giáo viên thư viện giỏi, hỗ trợ, động viên nhà giáo, người lao động theo điều kiện cụ thể của đơn vị mình, nhằm tạo điều kiện để nhà giáo yên tâm công tác.

- Tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo từ thiện.

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho nhà giáo, người lao động; làm tốt công tác phổ biến pháp luật, tiếp tục tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 góp phần tăng cường nhận thức, hiểu biết và trách nhiệm thực thi pháp luật, từng bước đưa văn bản pháp luật vào cuộc sống.

- Xác định rõ các nội dung để tham mưu với cấp trên trong thực hiện các chế độ liên quan, hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Tham gia vào việc xây dựng, triển khai các quy định, quy chế, nội quy hoạt động của nhà trường, chế độ chính sách đối với lao động nữ...

  • Phối hợp với chuyên môn phân công lao động hợp lý, tham mưu đề xuất với chính quyền thực hiên đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên, an toàn vệ sinh lao động trong trường học, chế độ khen thưởng, chế độ đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với nhà giáo, người lao động.

     * Kết quả:

+ Phân công lao động được dân chủ bàn bạc từ tổ đến trường và CĐCS, đảm bảo công bằng công khai tạo sự đoàn kết nhất trí.

+ Đóng BHXH, BHYT, cho 100% CB, GV, lao động.

- Kiến nghị với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo, người lao động đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Công đoàn trường  phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị viên chức và lao động; mở rộng các hình thức dân chủ, thực hiện nghiêm túc “3 công khai”,“4 kiểm tra” theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ; tích cực tham gia công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ trong cơ quan, đơn vị trong dịp sơ kết học kì I. 

- Coi trọng công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động trong  trường học, vì mục tiêu an toàn cho nhà giáo, người lao động. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động (BHLĐ), thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên dạy các bộ môn thể dục. Đồng thời lồng ghép với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với tiêu chuẩn xây dựng trường Chuẩn quốc gia và tiêu chí an toàn học đường.

  

  2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NG, NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các chương trình, kế hoạch, chủ trương của ngành; tuyên truyền thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học; nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống. Các nội dung tập trung vào Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Viên chức, Nghị quyết 20/NQ-TW về “Xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; phối hợp với chuyên môn và cơ quan truyền thông địa phương tích cực đưa tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng quy chế văn hóa công sở đơn vị trường học. Tuyên truyền vận động nhà giáo, người lao động thực hiện thi và chấm thi giữa và cuối học kì I  nghiêm túc, hiệu quả theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT.

- Công đoàn trường tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, phối hợp với chuyên môn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Nghị quyết 44/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo, Quyết định 1215/2013/QĐ-BGDĐT về Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020.

* Kết quả: Số buổi tổ chức quán triệt nghị quyết: 02 buổi, số công nhân viên chức tham dự: 32 đ/c.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc xây dựng, thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan, tham mưu với cơ quan quản lý các cấp hỗ trợ, giúp đỡ đến từng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong việc xác định nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu. Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ theo các chuẩn quy định.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức thành công các ngày lễ lớn như: Khai giảng, Hội nghị cán bộ viên chức và lao động, kỷ niệm 20 – 11...

          3. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nhân viên góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

- Công đoàn trường  phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí, đánh giá thi đua, từng bước cụ thể hóa và đưa dần các nội dung thi đua trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi nhà giáo, người lao động trong trường.

- Phối hợp, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua “Hai tốt”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và  học ”,  tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ nhà giáo, người lao động trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục sửa đổi lề lối, phong cách làm việc.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khoa học công nghệ vào giảng dạy, thi đua, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, tạo cơ chế khuyến khích giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, tích cực sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, hướng dẫn học sinh tham gia thi KHKT...

       -Trong học kì I của năm học này, CĐCS đã tích tham mưu với cùng nhà trường để tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương để huy động các nguồn xã hội hóa từ trong các bậc phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân giúp tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của thầy và trò nhà trường.

* Kết quả cụ thể:

- Công đoàn nhà trường vận động nhà giáo và lao động thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn; thực hiện ngày công, giờ công lao động; đẩy mạnh dân chủ hóa trong trường học, xây dựng nội quy, quy chế đảm bảo dân chủ, công khai, chống các biểu hiện tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời làm tốt công tác thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chuyên chuyên môn có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

- Thực hiện đúng quy định công tác xã hội hóa giáo dục trong học kì I.

      * Kết quả cụ thể như sau:

           - Tu sửa dãy nhà cấp 4

           - San sân thể dục

           - Sửa chữa hệ thống điện cho các phòng học

 - Thực hiện tốt hoạt động nhân đạo, từ thiện.

     * Kết quả:

           Giáo viên:  

                        +Ủng hộ quỹ vì người nghèo: 3.300.000 đồng

                        + Ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam: 3.300.000 đồng

                       + Ủng hộ công tác khuyến học: 3.300.000 đồng

                        + Ủng hộ quỹ trẻ thơ: 3.300.000 đồng.

                        + Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa : 3.300.000 đồng.

 

 4. Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

- Đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch,vững mạnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn trường.

- Tổ chức hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và người lao động trong trường  tham gia phổ biến, triển khai thực hiện Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Tham gia đầy đủ có hiệu quả các buổi học tập, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 – 2020, các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn. 

- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân thường xuyên, đúng quy chế trường học.

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp ( đã hoàn thành hồ sơ kết nạp Đảng cho 01 đoàn viên ưu tú) .

 

5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

- Thực hiện và chỉ đạo tốtcông tác nữ công trong nhà trường, công tác nữ công góp phần quan trọng vào kết quả giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, cụ thể hoá các tiêu chí và xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho mỗi nội dung. Đồng thời gắn việc thực hiện phong trào thi đua với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tiếp tục  thực hiện Tiểu Đề án 2; “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong hệ thống các trường học”. Đồng thời hưởng ứng sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4042/BVHTTDL- GĐ ngày 11/11/2014, với chủ đề “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em

- Triển khai học tập tiêu chí đánh giá phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” do CĐGD Việt Nam hướng dẫn. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác nữ cho tổ trưởng nữ công các trường học. Tổ chức có nề nếp, hiệu quả phong trào thi đua trong nữ CNVC và lao động nhân ngày 20/10. Tham gia tích cực giới thiệu cán bộ nữ trong ngành và CBCĐ nữ.

- Kết quả đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” 100% công đoàn viên đăng kí.

- Xây dựng chương trình hoạt động của ban nữ công và chỉ đạo hoạt động thường xuyên đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức tốt phong trào VH, VN, TDTT trong nữ CNVC và lao động. Cụ thể Công đoàn nhà trường đã thành lập được đội bóng chuyền nữ thi đấu giao lưu với các trường bạn trong khu vực nhân ngày 20 – 11.

- Kết quả: Chính quyền và công đoàn các cấp đã tạo điều kiện về CSVC, tinh thần động viên quan tâm tới công tác nữ và các chính sách đối với nữ trong ngành.               Tổng kinh phí chi cho các hoạt động nữ công trong học kì I trị giá:1.200.000 đồng.

  

 6. Tăng cường công tác kiểm tra

- Công đoàn trường phối hợp với chính quyền kiểm tra đánh giá về tình hình thực hiện hoạt động chuyên môn, hoạt động công đoàn đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động trong trường.

      * Kết quả như sau:

- Thanh tra chuyên môn trong học kì I tổng 14 đồng chí trong đó 04 đồng chí thanh tra toàn diện, 10 đồng chí thanh tra chuyên đề.

Kết quả : 11 đồng chí đạt loại Tốt, 03 khá.

- Thanh tra hoạt động công đoàn : 100% các tổ công đoàn sinh hoạt đều đặn đúng quy định.

  

7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

- Công đoàn nhà trường thực hiện nghiêm túc việc thu, chi theo quy định của tài chính.

       -Phối hợp với chuyên môn trong các hoạt động tăng cường nguồn lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên, nhân viên.

 

III. Đánh giá chung

1. Thành tích nổi bật

- Tổ chức hoạt động công đoàn theo kế hoạch, đúng điều lệ và quy chế của BCH xây dựng.

- Phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên, hiệu quả với chính quyền đồng cấp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và các chương trình nhiệm vụ cụ thể của công tác công đoàn. Chất lượng công tác công đoàn được nâng lên rõ rệt.

- Tổ chức sinh hoạt đúng hướng dẫn theo điều lệ, báo cáo kịp thời chính xác.

     2. Hạn chế

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Cán bộ, đoàn viên và người lao động còn chưa sâu rộng, biện pháp chưa có sức thu hút đoàn viên và người lao động.

- Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phương pháp triển khai còn hình thức, nhân điển hình còn chậm.

- Sinh hoạt tổ công đoàn còn hình thức chưa hiệu quả.

- Việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” triển khai còn hình thức, hiệu quả chưa cao, nhân điển hình chậm.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn học kỳ II, năm học 2016 - 2017

1-  Dự báo tình hình, biến động về: cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn, các điều kiện chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến công tác công đoàn của đơn vị trong học kỳ II.

- Cơ cấu tổ chức, số lượng không thay đổi so với học kì I, chất lượng đoàn viên công đoàn càng được nâng lên qua kết quả các hoạt động công đoàn cơ sở.

-Các điều kiện chủ quan và khách quan sẽ ảnh hưởng thuận lợi và tích cực  đến công tác công đoàn của đơn vị trong học kỳ II: Kết quả hoạt động công đoàn rất tốt của học kì I sẽ  tạo đà tốt cho học kì II, sự qua tâm của CĐGD huyện, LĐLĐ huyện, chi ủy chi bộ, BGH, các tổ chuyên môn, sự đoàn kết, sự đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể, cán bộ, công đoàn viên cơ quan.

2- Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn và giải pháp tổ chức thực hiện trong học kỳ II.


        Hoạt động của CĐCS trường THCS Đạo Lý diễn ra trong điều kiện đất nước có nhiều sự kiện trọng đại là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Lý Nhân lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Chi Bộ Đảng Trường THCS Đạo Lý quán triệt chỉ thị năm học của Bộ và Sở GD-ĐT. Thực hiện Nghị quyết công đoàn các cấp và 4 chương trình hành động của công đoàn ngành nhằm thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trí tuệ” đoàn viên công đoàn Trường THCS Đạo Lý tiếp tục  phát huy tính năng động sáng tạo, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp đổi mới giáo dục để góp phần mình vào công cuộc phát triển sự nghiệp GD-ĐT.


        2.1.Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ bản của ngành GD - ĐT trong những năm tới là: Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

    1.  Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ, quán triệt sâu rộng các chủ trương NQ của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

      2.  Vận động CBGV tự học, tự rèn luyện để nâng cao nhận thức, trình độ và tạo điều kiện để dần dần nâng chuẩn.

     3.  Động viên CBGV phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực để vươn lên làm tốt nhiệm vụ theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, phấn đấu không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong đơn vị.

     4. Chủ động tham gia quản lý nhà trường, tham gia tích cực công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển GD-ĐT cho những năm tới.

     5. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để CBGV có thể tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, tin học.
      6. Vận động CBGV tham gia góp ý xây dựng Đảng viên, Cán bộ quản lý, cấp ủy Đảng.

      7. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng để giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.


       2.2. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, tạo động lực nâng cao chất lượng phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo.


       1. Phối hợp với chuyên môn giải quyết kịp thời việc phân công lao động, giảng dạy trong đơn vị, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách hiện hành và giám sát kiểm tra việc thực hiện các chế độ đó.

      2. Tham mưu với chính quyền chăm lo tốt cho CBGV, động viên CBGV trong ngày tết.

      3. Chủ động làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỷ động viên CBGV lúc khó khăn hoạn nạn nhằm tăng cường khối đoàn kết, mối tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau.
     4.  Phát huy vai trò của Công đoàn tham gia quản lý, giám sát để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CBGV.

     5. Đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần lẫn vật chất như tham mưu tích cực, tranh thủ các nguồn lực để thăm hỏi tặng quà cho CBGV trong các dịp lễ, tết, sơ tổng kết.

    6. Vận động CBGV tham gia đóng góp đầy đủ để xây dựng các loại quỹ.
    7. Phối hợp với chính quyền đấu tranh chống mọi biểu hiện có thể xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của CBGV.

     8. Cùng chính quyền rà soát và làm tốt công tác nâng lương trường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho CBGV trong năm 2017.


2.3. Tổ chức, vận đồng ĐV tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua và hoạt động xã hội.


1. Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua hai tốt”, cải tiến đổi mới nội dung phương pháp dạy học, quy trình đánh giá thi đua khen thưởng, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương lớn do Tỉnh và địa phương tổ chức, phấn đầu đưa trường sớm đạt Trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

2. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo. sơ kết, tổng kết có hoạt động công đoàn

3. Giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hội họp.
 Phát triển tốt mối quan hệ công tác với công đoàn cấp trên, với chi bộ Đảng, BGH và các đoàn thể khác trong nhà trường.

4.  Tổ chức vận động CBGV thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực đóng góp ý kiến với cán Bộ Đảng viên ở đơn vị, có kế hoạch bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét và kết nạp. Chỉ đạo làm tốt công tác thu chi quỹ Công đoàn, đúng định kỳ, đúng điều lệ công đoàn.
     2.4. Đề xuất kiến nghị

Không có đề xuất kiến nghị gì.

 

Trên đây là báo cáo cơ kết hoạt động công đoàn học kì I và nhiệm vụ trọng tâm  học kỳ II năm học 2016 – 2017 của Công đoàn cơ sở trường THCS Đạo Lý.

Công đoàn cơ sở trường THCS Đạo Lý trân trọng báo cáo.           

      Kính mong được sự ghi nhận và đóng góp ý kiến của Công đoàn cấp trên để  đưa hoạt động công đoàn Trường THCS Đạo Lý ngày càng có hiệu quả hơn.

 

 

Nơi nhận:                                                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

   - CĐGD huyện Lý Nhân.                                                                       CHỦ TỊCH

   - Lưu: CĐCS

                                                                                                       Trương Ngọc Huỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh
http://hanam.edu.vn/data/12496854026448586278/tintuc/files/02.2017/B%C3%A1o c%C3%A1o s%C6%A1 k%E1%BA%BFt ho%E1%BA%A1t %C4%91%E1%BB%99ng C%C4%90 h%E1%BB%8Dc k%E1%BB%B3 I NH 16-17.doc
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường năm học 2017 - 2018

Biểu mẫu công khai năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin chất lượng thực tế của nhà trường

Biểu mẫu công khai thông tin năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của nhà trường

Biểu mẫu công khai năm 2018

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị