Tin tức/(Trường TH Châu Giang A)/TIỂU HỌC BÁO CÁO/
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN VẬN KHÉO

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”

NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 22/PGDĐT ngày 09/02/2017 của Phòng GD&ĐT về việc xây dựng mô hình dân vận khéo năm 2017, trường Tiểu học A xã Châu Giang báo báo kết quả tình hình thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2017 như sau:

I. Đặc điểm, tình hình

1. Thuận lợi:

          - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Duy Tiên; của Đảng uỷ- HĐND- UBND; sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức ban ngành, các đoàn thể trong xã.

          - Trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ II. Cơ sở vật chất; trang thiết bị  phục vụ cho dạy học ngày một hoàn thiện; công tác xã hội hoá giáo dục ở địa phương ngày càng được sự ủng hộ tích cực của cha mẹ học sinh.

          - Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác.

          - Học sinh ngoan, có ý thức tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động đạt kết quả cao.  

2. Khó khăn:

          - Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn như: Mất cha hoặc mẹ, bố mẹ bệnh nặng, gia đình thuộc hộ nghèo ... từ đó ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

          - Một số cha mẹ học sinh đi làm ăn xa, gửi con ở nhà cho ông bà nên sự phối hợp với gia đình trong việc giáo dục con ở nhà còn hạn chế.

- Việc chấm dứt hợp đồng với giáo viên để thực hiện kế hoạch tuyển viên chức của tỉnh dẫn đến thiếu giáo viên đứng lớp trong 3 tháng của học kỳ I là khó khăn lớn trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Đời sống kinh tế  tại địa phương hầu như phụ thuộc vào nghề nông nghiệp và khu công nghiệp, vì vậy kinh tế phát triển rất chậm. Đây là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện  của nhà trường.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện

Cấp ủy, lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong nhà trường. Trong thời gian qua, đã tổ chức quán triệt sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong trường  các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tư tưởng của Hồ Chí Minh về công tác dân vận và nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Theo đó, nhà trường đã tập trung tuyên truyền quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung các văn bản sau:

-Thực hiện hướng dẫn số 25/HD-PGDĐT ngày 01/3/2016 của phòng GD&ĐT về việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo”;

- Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-PGD ngày 02/2/2016 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong công tác xã hội hóa giáo dục” giai đoạn 2015-2018.

- Thực hiện Công văn số 22-CV/PGDĐT ngày 09/02/2017 của Phòng GD&ĐT về việc đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2017.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của các cấp, nhà trường đã xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào Dân vận khéo, phát động phong trào thi đua trong nhà trường nhằm thực hiện tốt công tác dân vận đã đề ra. 

- Nhằm thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, nhà trường đã không ngừng đổi mới về phương pháp tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” sao cho phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh, học sinh… nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của mọi người trong việc tự giác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành với hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, nhà trường đã chú trọng đến việc phối hợp Hội cha mẹ học sinh để công tác dân vận đạt kết quả cao nhất.

III. Các giải pháp thực hiện:

- Xây  dựng  kế  hoạch  triển  khai thực  hiện  phong  trào "Dân vận khéo" với nội dung và giải pháp cụ thể; tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký  thực hiện mô hình “Dân vận khéo”.

- Quán triệt nội dung công tác dân năm 2017 đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi người. 

- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”.

- Gắn việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” với việc xét thi đua, đánh giá xếp loại công chức hàng năm.

- Thực hiện kịp thời công tác biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”.

- Phối hợp với Cha mẹ học sinh xã hội hóa việc triển khai dạy học theo mô hình trường học VNEN.

IV. Kết quả đạt được

Với việc thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện dạy học theo mô hình VNEN năm 2017 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các qui định của ngành, của trường, của địa phương.

- 100% giáo viên khối 2,3 và 4 thực hiện tốt việc triển khai dạy học theo mô hình mới VNEN tới phụ huynh học sinh được phụ huynh ủng hộ.

- Phụ huynh các lớp học theo mô hình mới VNEN ( lớp 2, 3 năm học 2016-2017); (Lớp 2,3,4 năm học 2017-2018)  chung sức, chung lòng hỗ trợ các lớp học của con em mình trong việc mua sắm, tự phân công nhau làm các đồ dùng phục vụ cho con em mình trong việc học ( như thẻ màu, hộp, giá đựng đồ dùng học tập các nhóm, đóng tủ đựng đồ dùng chung của học sinh trong lớp …). Tính đến tháng 12/2017: nhà trường có 13/13 lớp được trang trí lớp học theo mô hình dạy học mới VNEN ( Lớp 5 chưa học theo Mô hình VNEN nhưng cũng được phụ huynh ủng hộ)

Trong phong trào thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017, tập thể nhà trường được UBND huyện Duy Tiên tặng giấy khen và 03 cá nhân đạt danh hiệu” Chiế sĩ ti đua cấp cơ sở”.  02 cá nhân được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; 01 cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam tặng giấy khen.

V. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Năm 2017 nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của về công tác dân vận và đã tổ chức có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trong nhà trường. Đặc biệt đã xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” với việc triển khai dạy học theo mô hình trường học mới VNEN có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm 2017.

2. Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Do thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Dân vận khéo” trong nhà trường đều là cán bộ quản lí hoặc giáo viên trực tiếp đứng lớp nên phần lớn thời gian làm việc của mọi người đều ưu tiên cho hoạt động chuyên môn nên trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” có lúc chưa xây dựng kế hoạch hoặc chưa sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng công tác dân vận trong nhà trường.

3. Những bài học kinh nghiệm

Một là, công tác dân vận luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn chăm lo và bảo vệ lợi ích của mọi cá nhân động viên mọi người xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nội dung và phương thức vận động phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể. Để tạo được động lực thúc đẩy phong trào thì hoạt động dân vận phải đáp ứng các lợi ích thiết thực của mọi người, đồng thời lắng nghe, tìm hiểu các nguyện vọng chính đáng của họ để đề ra các hình thức dân vận vừa bảo đảm tính hiệu quả, vừa bảo đảm quyền lợi của mọi người.

Hai là, chủ động quán triệt sâu rộng và thể chế hóa kịp thời, đồng bộ các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về dân vận thành kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện.

Ba là, thường xuyên củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong tập thể hội đồng sư phạm để công tác dân vận ngày càng được triển khai sâu rộng trong nhà trường.

Bốn là, Phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng và thực hiện phong trào “Dân vận khéo”.

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Minh Huệ

Tác giả: thchaugianga
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường