tin tức-sự kiện

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được hợp nhất tại Văn bản số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Công văn số 1260/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT về Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Giúp cơ quan quản lý nắm thông tin chính xác về việc tổ chức thi và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ; ứng phó với tình huống bất thường; chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

b) Phát hiện những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

2. Yêu cầu

a) Chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theo quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia tuyển sinh.

b) Cán bộ, công chức, viên chức được trưng tập tham gia thanh tra thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được hợp nhất tại Văn bản số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và được tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi.

c) Mọi vi phạm quy chế phải được xử lý theo Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản có liên quan.

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm

Tác giả: Nguồn tin từ Bộ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường