tin tức-sự kiện

Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phòng thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 như sau:

a) Về nguyên tắc: Theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng, các máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi là các máy tính:

- Không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại…);

- Không có thẻ nhớ cắm thêm vào.

b) Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu cơ bản nói trên là:

Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus,

FX 570 MS, FX 570 ES, FX 570 ES Plus và FX 570 VN Plus;

VinaCal 500MS, 570 MS, 570 ES Plus và 570 ES Plus II;

Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus;

Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

Canon F-788G, F-789GA;

và các máy tính tương đương.

Thông báo này được đăng trên website Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn và http://thituyensinh.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục KTKĐCLGD, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH, Thanh tra (để phối hợp t/h);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đã kí)

Quách Tuấn Ngọc

Tác giả: Nguồn tin từ Bộ

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường