tin tức-sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 4

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LẦN THỨ 4 ( 2014- 2015)
Có giá trị từ ngày 13 tháng 10 năm 2014
12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9
Thứ 2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
2 Hiền(S) Tấn Hải Xoan Nhung Hường(H) Lan(T) Kiên Hoa(CD) Lan(Đ) Thanh Ngân Hà(H) Dân Hiền(Đ) Tân Vân Hồng(A) Đặng Nga(A) V.Anh Ngọc Thu(L) Hòa(T) Thể Huyền Hạnh(H)
3 Hưng Thủy Xoan Giang Lâm Hoa(CD) Linh Kiên Vân Thanh Kim Ngân Thu(L) Dân Trang Điền Thể Tấn Huyền Hiền(Đ) Ngọc B.Hằng Hồng(A) Hạnh(S) Hà(H) Tân Hạnh(H)
4 V.Anh Thủy Thanh Lan(Đ) Đặng Lan(T) Nga(A) Hưng Vân Kim Kiên Thu(L) Nhung Hà(H) Hạnh(H) Giang Tấn Điền Lâm Hòa(T) Hồng(A) Hồng(V) Hạnh(S) Ngọc Linh Hường(H) B.Hằng
5 V.Anh Hưng Thanh Kiên Hạnh(S) Lan(T) Hoa(CD) Thủy Linh Kim Nhung Xoan Lan(Đ) Thu(L) Hạnh(H) Hà(H) Ngân Điền Hiền(Đ) Hòa(T) Đặng Huyền Trang Hường(H) Hồng(V) B.Hằng Tân
Thứ 3 1 Hà(CN) Hiệu Hường(t) Thanh Tấn Nhung Vân Hoàn Huệ Hương(QP) Thoa Hương(TD) Hoạt Chính(TD) Dung Lộc Hòa(Đ) Hồng(A) Huyền Hưng Hường(H) B.Hằng Trang Thuận Kim Thu(CD) Thắng
2 Hường(t) Tấn Khanh Hà(CN) Thoa Lâm Vân Hưng Huệ Hồng(A) Dung Thu(L) Thu(CD) Hà(H) Trang(t) Giang Hoạt Nhung Hoàn Dân Chính(QP) Huyền Trang Thuận Kim B.Hằng Hòa(Đ)
3 Hiệu Thuận Hải Thoa Huyền Lâm Toàn Nhung Linh Thu(CD) Hương(TD) Lộc Thu(L) Trang Hương(QP) Giang Vân Hòa(Đ) Hường(H) Hòa(T) Hoài Hà(H) Trang(t) Hường(t) Hồng(A) B.Hằng Nga(S)
4 Lộc Hiền(S) Lâm Dung Khanh Hương(TD) Hưng Giới Hoàn Giang Toàn Vân Hiệu Trang Dân Tấn Hương(QP) Hồng(V) Trang(t) Thuận Hồng(A) Thu(L) Nga(S) Hường(H) Linh Chính(QP) Tân
5 Hưng Hường(t) Hiền(S) Hải Lâm Hường(H) Linh Giới Lộc Giang Khanh Toàn Hiệu Dung Dân Tân Hà(H) Hồng(V) Hoài Hoàn Trang(t) Thu(CD) Thu(L) Hòa(T) Hòa(Đ) Nga(S) B.Hằng
Thứ 4 1 Thuận Hiệu Hải Xoan Hoa(CD) Hạnh(S) Hoa(S) Dung Thanh Hương(TD) Thể Ngân Lộc Hiền(Đ) Kiên Giang Hà(CN) Thu(CD) Dân Ngọc Đặng Hồng(V) Lan(Đ) Hồng(A) Hòa(Đ) Hường(H) Nga(A)
2 Hiệu Thuận Hải Thanh Hường(H) Giang Nga(A) Hương(TD) Hiền(Đ) Hồng(A) Dung Ngân Hà(H) Dân Kiên Thể Lộc Xoan Đặng Hạnh(S) Trang(t) Hồng(V) Ngọc Lan(Đ) Linh Hòa(Đ) V.Anh
3 Hưng Hoa(CD) Hòa(Đ) Dung Hạnh(S) Lan(Đ) Lan(T) Hoa(S) Hương(TD) Thanh Kiên Thu(L) Hồng(V) Trang Dân Lộc Thu(CD) Hà(CN) Trang(t) Thuận Ngọc Hà(H) Hồng(A) Hường(H) Hường(t) Thủy V.Anh
4 Hoa(CD) Hạnh(S) Dung Hải Đặng Nga(A) Lan(T) Thủy Huệ Thanh Khanh Hiền(Đ) Hiệu Thu(L) Thu(CD) Trang(t) Ngân Điền Thể Hưng Linh Hà(H) Trang V.Anh Hồng(A) Ngọc Hoài
5 Hòa(Đ) Hưng Thanh Hải Đặng Lan(T) Hiền(Đ) Thủy Huệ Kiên Khanh Lộc Thể Thu(CD) Trang Hà(H) Ngân Điền Hường(H) Trang(t) Linh Lan(Đ) Thu(L) V.Anh Hoài Hường(t) Hoa(CD)
Thứ 5 1 Hiệu Hường(t) Hiền(S) Giang Lâm Thoa Vân Hoàn Thanh Xoan Kim Hoạt Hương(TD) Dung Trang Điền Hà(H) Tấn Thu(CD) Hưng V.Anh Thể Thủy Ngọc Hồng(A) B.Hằng Nga(A)
2 Hiệu Hiền(S) Tấn Giang Đặng Hương(TD) Hưng Dung Thanh Thoa Kim Ngân Hà(H) Thể Trang Điền Trang(t) Hồng(A) Lâm Nga(A) V.Anh Huyền Thủy Hòa(T) Ngọc Hường(H) Chính(QP)
3 Tấn Huyền Xoan Thoa Đặng Nga(A) Hương(TD) Hưng Vân Kim Thanh Ngân Lộc Trang(t) Chính(TD) Thu(CD) Tân Hoạt Lâm Hoàn Hường(H) B.Hằng Hồng(A) Hòa(T) Hà(H) Ngọc Hường(t)
4 Xoan Thủy Lâm Tấn Huyền Giang Hoàn Giới Lộc Hương(TD) Dung Nhung Hiệu Trang Hạnh(H) Tân Ngân Điền Đặng Trang(t) Hường(H) Ngọc Thu(CD) Hồng(A) Chính(QP) Hường(t) Thắng
5 Lộc Hưng Dung Thanh Hường(H) Giang Nhung Giới Hoàn Thu(CD) Hiệu Trang Xoan Hà(H) Ngân Tân Đặng Hòa(T) Thể Trang(t) Hạnh(H) Hường(t) Kim Huyền B.Hằng
Thứ 6 1 V.Anh Huyền Dung Kiên Hà(CN) Lan(T) Hương(TD) Hiền(Đ) Huệ Kim Khanh Vân Hương(QP) Toàn Nga(S) Lộc Tân Hạnh(H) Dân Ngọc Linh Chính(QP) Trang Lan(Đ) Hồng(V) Hòa(Đ) Nga(A)
2 Lộc Hà(CN) Tấn Kiên Khanh Lan(T) Nga(A) Hương(TD) Linh Kim Thu(CD) Hương(QP) Toàn Chính(TD) Dung Hòa(Đ) Tân Hạnh(H) Dân Hiền(Đ) Nga(S) Thu(L) Lan(Đ) V.Anh Hồng(V) Huyền B.Hằng
3 Hường(t) Thuận Hà(CN) Hải Khanh Hạnh(S) Hoa(S) Hoa(CD) Lộc Toàn Hương(QP) Hương(TD) Hiệu Trang Kiên Tấn Vân Hồng(V) Ngọc Dân Hiền(Đ) Thu(L) Hạnh(H) Chính(QP) Nga(S) Tân B.Hằng
4 Thuận Hiệu Hải Tấn Lan(Đ) Nga(A) Lan(T) Hoa(S) Hương(TD) Kiên Kim Hạnh(H) Thu(L) Dung Trang Điền Vân Hương(QP) Huyền Dân Đặng Trang(t) Ngọc Hoài Thu(CD) Thủy Hạnh(S)
5 Thuận Hiệu Hải Hoa(CD) Huyền Toàn Lan(T) Giới Hoa(S) Kiên Lan(Đ) Hạnh(H) Hồng(V) Thu(L) Trang Hoạt Lộc Điền Hiền(Đ) Hoài Đặng B.Hằng Trang(t) Thu(CD) Hường(t) Thủy Tân
Thứ 7 1 Tấn Hiệu Lâm Hải Đặng Hường(H) Lan(T) Giới Nhung Giang Kiên Lộc Hồng(V) Dân Dung Điền Hà(H) Tân Hoàn Hòa(T) Hồng(A) Nga(S) Hoài Thuận Kim B.Hằng Hạnh(H)
2 Xoan Huyền Hoa(CD) Hải Hường(H) Lâm Linh Kiên Huệ Giang Hương(TD) Hạnh(H) Hồng(V) Nga(S) Dân Điền Ngân Tân Đặng Nga(A) Hiền(Đ) Lan(Đ) Thủy Hồng(A) Kim Hoài Hòa(Đ)
3 Hiền(S) Hạnh(S) Khanh Hường(t) Thoa Lan(T) Hưng Dung Toàn Nhung Thanh Vân Lộc Hà(H) Hà(CN) Hương(QP) Tấn Hạnh(H) Hường(H) Thu(CD) Đặng B.Hằng Chính(QP) Hòa(T) Ngọc Thể V.Anh
4 Hiệu Hòa(Đ) Khanh Dung Tấn Thoa Hoàn Toàn Hoa(S) Hồng(A) Kim Vân Hương(TD) Hương(QP) Chính(TD) Hà(CN) Lộc Hồng(V) Ngọc Thuận Thu(CD) Hoài Hạnh(H) Nga(S) Hà(H) Tân Hường(t)
5 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

Tác giả: THPT C BÌNH LỤC

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường