tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI

SỞ GD&ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C BÌNH LỤC


Số:05 /KH-THPTCBL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bình lục, ngày 01 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trườngnăm học 2014 - 2015

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-PGDĐT ngày 20 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi;

Căn cứ vào kế hoạch năm học thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của nhà trường;

Trường THPT C Bình Lục xây dựng kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Hội thi GV dạy giỏi nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Hội thi GV dạy giỏi nhằm góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

- Là cơ sở để lựa chọn giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016.

2. Yêu cầu

- Hội thi được tổ chức ở các môn học chính khoá trong chương trình giáo dục.

- Việc tổ chức hội giảng, hội thi GV dạy giỏi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi giáo viên giỏi

1. Đối tượng

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường (đủ các điều kiện tại mục 2 dưới đây) có đăng kí dự thi.

2. Điều kiện

- Giáo viên đăng kí tham gia hội thi GV giỏi phải có đủ các điều kiện sau:

- Đạt loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu sư phạm ứng dụng (từ năm 2011 đến 2014) đã triển khai có hiệu quả được nhà trường công nhận xếp loại đạt yêu cầu trở lên.

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao.

II. Tổ chức hội thi

1. Ban tổ chức

- Trưởng ban: Hiệu trưởng

- Phó trưởng ban: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

- Thư kí: Thư kí hội đồng

- Các thành viên: Chủ tịch Công đoàn, Các tổ trưởng chuyên môn.

2. Ban giám khảo

- Trưởng ban: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

- Thư kí: Thư kí hội đồng

- Các thành viên: là GV có năng lực được ban tổ chức lựa chọn sau khi hoàn thiện danh sách GV dự thi theo từng đợt.

2. Hình thức thi

- Giáo viên nộp cho BTC hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm.

- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy đợt 1 từ tuần 12 đến tuần 13, đợt 2 từ tuần 30 đến tuần 33 trong đó có 1 tiết do GV tự chọn và 1 tiết do BTC bốc thăm. BTC thông báo và bố trí lớp dạy cho giáo viên trước 1 tuần.

3. Thời gian tổ chức

Chia làm 2 đợt

Đợt 1: Từ 14/11 đến 19/11/2014.

Đợt 2: Từ 16 đến 30/3/ 2015.

III. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và tuyển chọn giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016

- Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi được công nhận và cấp giấy chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015". Cụ thể như sau:

+ Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt loại đạt yêu cầu trở lên.

+ Bài kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên (hoặc làm và sử dụng đồ dùng dạy học đạt giải 3 trở lên)

+ Các tiết thi dạy đều đạt loại giỏi hoặc có 1 tiết loại khá.

- Giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” 2 năm (từ năm học 2011-2012 đến hết năm học 2014-2015) là cơ sở để nhà trường cử tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016. Mỗi môn không quá 3 người.

Trên đây là kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014- 2015 của nhà trường. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần liên hệ BTC để được giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:

- Các hiệu phó;

- Các tổ trưởng;

- Văn thư.

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: THPT C BÌNH LỤC

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường