Bạn cần biết

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

                                                                                                         Biểu mẫu 11

 

SỞ GD&ĐT  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:  12 /TB – KBC                          Kim Bảng, ngày 10 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

24

Số m2/học sinh:1,12

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên c

24

Số m2/học sinh:1,12

2

Phòng học bán kiên c

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

5

Số phòng học bộ môn

Số m2/học sinh:0,32

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

Số m2/học sinh:0,32

7

Bình quân lớp/phòng học

Số m2/học sinh:0,3-

8

Bình quân học sinh/lớp

44.2

-

III

Số điểm trường

01 

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

25.900 

24.4m2/học sinh 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

21.300 

20.1m2/học sinh  

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 1207,2

Số m2/học sinh:1,1 4

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

432 

Số m2/học sinh:0,4

3

Diện tích thư viện (m2)

100,6 

Số m2/học sinh:0,09 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

 72

Số m2/học sinh:0,067  

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

2/khối 

Số bộ/lớp: 0,08

1

Tng số thiết bị dạy học ti thiu hiện có theo quy đnh

6 bộ 

 

1.1

Khối lớp 10

2 bộ 

 

1.2

Khối lớp11

2 bộ  

 

1.3

Khối lớp 12

2 bộ  

 

2

Tng số thiết bị dạy học ti thiu còn thiếu so với quy định

6 bộ 

 

2.1

Khối lớp 10

2 bộ 

 

2.2

Khối lớp 11

2 bộ  

 

2.3

Khối lớp 12

2 bộ  

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết b)

 1.800m2

Số m2/học sinh:1,66 

4

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

57

Số học sinh/bộ: 18.6

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

 

2

Cát xét

16 

0,7 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

 

4

chiếu OverHead/projector/vật th

15

0,63

5

Thiết bị khác...

 

 

6

…..

 

 

 

 

 

Ni dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu ni trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đchuẩn v sinh*

2 

 

4/4 

 

72/72 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học ph thông có nhiu cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hp vệ sinh

 x

 

XVI

Nguồn đin (lưới, phát đin riêng)

 x

 

XVII

Kết nối internet

 x

 

 

Nội dung

Không

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 x

 

XIX

Tường rào xây

 x

 

                                                         Thủ trưởng đơn vị
                                                      
(đã ký)

                                                                               Nguyễn Thị Lương

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị