Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017- 2018

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Công khai chất lượng năm học 2015-2016

Trường THPT C Kim Bảng công khai chất lượng năm học 2015-2016

Thông tin công khai về tài chính

Trường THPT C Kim Bảng công khai về tài chính

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Trường THPT C Kim Bảng cam kết về chất lượng giáo dục

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

Thông tin công khai về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Trường THPT C Kim Bảng thông tin công khai về tình hình đội ngũ năm học 2017-2018

Thông tin công khai về đội ngũ đầu năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông tin công khai về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học 2016-2017

Thông tin công khai về các khoản thu năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về các khoản thu năm học 2016-2017

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Trường Trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Thông báo cam kết chất lượng năm học 2016-2017

Trường THPT C Kim Bảng cam kết chất lượng năm học 2016-2017

Các khoản thu năm học 2018 - 2019

Trường THPT C Kim Bảng công khai các khoản thu năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018-2019

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng cam kết chất lượng năm học 2018 - 2019

Thông tin về cơ sở vật chất năm học 2017-2018

Trường THPT C kim Bảng thông tin về cơ sở vật chất năm học 2017-2018

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

Trường THPT C Kim Bảng thông báo về chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị