Tin tức/(THPT C Kim Bảng)/HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG/
PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ CAO ĐẸP CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ

 “ Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 34 cán bộ, chiến sĩ nhưng đã sớm phát huy được truyền thống chống ngoại xâm và nghệ thuật quân sự lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc. Ngay từ lần đầu ra quân, đội quân chính quy đầu tiên của Việt Nam đã lập nên những chiến công vang dội, giải phóng những khu vực rộng lớn làm căn cứ cho các hoạt động đấu tranh giành độc lập, mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam sau này. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sáp nhập với lực lượng Cứu quốc quân và đổi tên thành Giải phóng quân, trở thành lực lượng quân sự chủ yếu của Mặt trận Việt Minh khi tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng, và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân; sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành, chiến thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây tạo nên các giá trị truyền thống cao đẹp. Trong bài viết này, xin đề cập đến những giá trị cơ bản nhất của Bộ đội Cụ Hồ - nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của bản chất Bộ đội Cụ Hồ suốt hơn 70 năm qua. Đó là:

            Trước hết, lòng trung thành vô hạn với dân tộc, kiên quyết chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đó cũng là một lời hứa danh dự của Người với dân tộc, với các anh hùng dân tộc - những người đã vượt qua biết bao gian nan thử thách, lập biết bao chiến công để xây dựng và bảo vệ lãnh thổ vẹn toàn của dân tộc. Nhờ vậy, dân tộc Việt Nam mới có nền gốc để vươn lên về mọi mặt trong thời hiện đại.

Từ khi ra đời đến nay, Quân đội ta luôn luôn thực hiện trọn vẹn chữ trung với nước, dù trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn thử thách. Đó là một phẩm chất cao quý của quân đội cách mạng, và cũng chỉ có các lực lượng vũ trang cách mạng mới có lòng trung thành vô hạn với lợi ích dân tộc. Phẩm chất trung với nước, với dân tộc, cùng những đóng góp to lớn của quân đội vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả của mối quan hệ máu thịt giữa dân tộc Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự hình thành, phát triển phẩm chất trung với nước, với dân tộc đã giúp cho Quân đội ta không chỉ mang bản chất giai cấp, bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn mang đậm tính dân tộc.

             Thứ hai, luôn luôn thực hiện tự giác sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại

Theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản thì sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản đối với quân đội là một nguyên tắc cơ bản, bất di, bất dịch.

                  Thứ ba, giữ vững truyền thống tốt đẹp: "hiếu với dân"

Để đáp lại sự sinh thành, nuôi dưỡng, đùm bọc, sự chăm lo về mọi mặt của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã làm hết mình vì nhân dân. Quan hệ tốt đẹp đó biểu hiện trước hết ở tinh thân vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân hy sinh. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi sự xâm lược là một chứng minh hùng hồn cho giá trị truyền thống đó. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội còn thường xuyên tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hết lòng giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm quốc phòng, an ninh

                Thứ tư, có tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Các phẩm chất như tình thương yêu đồng chí, đồng đội lúc thường cũng như lúc chiến đấu; quan hệ dân chủ, thân ái giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và quần chúng; sự chia ngọt, sẻ bùi và cùng chung gian nan hoạn nạn đã làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong các giai đoạn lịch sử khác nhau đoàn kết như keo sơn, đồng lòng chung sức xây dựng quân đội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Truyền thống đó là sự hội tụ, kết tinh của bản lĩnh chính trị và tính nhân văn cao đẹp của từng quân nhân, từng tập thể quân nhân và của Quân đội nói chung. Đó cũng chính là sức mạnh nội tại để Quân đội ta tạo ra các giá trị tinh thần khác trong mọi hoạt động của mình.

Thứ năm, giữ gìn và phát triển các quan hệ tốt đẹp với nhân dân và quân đội các nước anh em, đặc biệt là các nước láng giềng, và đối xử nhân đạo với tù binh trong chiến tranh

Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm, chúng ta có quyền tự hào về tình nghĩa thủy chung của Quân đội ta với nhân dân, quân đội Lào, Cam-pu-chia, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Sau khi Liên Xô tan rã, chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta vẫn ghi nhớ công lao của nhân dân và quân đội các nước anh em. Bằng các hình thức tiếp xúc khác nhau, Quân đội ta đã và đang giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế tốt đẹp đó.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, trong đó có việc xây dựng, giữ gìn và phát triển các giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Các giá trị cao đẹp đó đã, đang và sẽ sống mãi trong lý trí và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cũng như của anh em, bạn bè quốc tế.

          Phát huy truyền thống cao quý của anh bộ đội Cụ Hồ, học sinh chúng ta hôm nay càng thấy mình có trách nhiệm to lớn trước những hy sinh to lớn của cha ông cho nền độc lập hòa bình của dân tộc. Bản thân các em cần nhận thức đúng đắn về lý tưởng của tuổi trẻ, có bản lĩnh vững vàng, có kiến thức tốt, có khả năng phản biện để chống lại những luận điệu xuyên tạc, lợi dụng văn hóa, nhân quyền của kẻ thù hòng làm chia rẽ nội bộ ta, làm nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ mất niềm tin đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngay từ bây giờ các em cần rèn cho mình tác phong làm việc khoa học, kỷ cương, chuẩn bị cho bản thân những kiến thức cơ bản nhất, nền tảng nhất để chuẩn bị cho con đường hội nhập. Chúng ta luôn nhớ rằng: Học để làm chủ đất nước chứ không phải học để trở thành người làm thuê.    

Bác Hồ với đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Tiền thân của Quân đội NDVN

Phát huy truyền thống của cha ông, Học sinh trường THPT C Kim Bảng thể hiện tinh thần kỷ luật trong buổi hội thao Quốc phòng năm 2017

Tinh thần hội thao chào mừng 73 năm ngày thành lập QĐNDVN

Động tác " Lê cao" của học sinh lớp 12

Tác giả: THPT C Kim Bảng

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị