Tin tức/(Trường THPT C Phủ Lý)/LỊCH SỬ NHÀ TRƯỜNG/
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG

 

 

BẢN TÓM TẮT SỰ PHÁT TRIỂN

VÀ THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG

* Những mốc lịch sử

- 31/8/1988 lễ khánh thành trường

- 01/9/1988 Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Minh Hạc về thăm trường.

- 19/9/1988 ngày dạy học đầu tiên

-Trường THPTC Duy Tiên được thành lập theo Quyết định số 45./QĐ -UBND, ngày  22 tháng  01 năm  1990 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

* Năm học 1988-1989 (trường là phân hiệu 2 của trường THPT A Duy Tiên)

- Đội ngũ: 20 - Đảng viên 04

- Học sinh: 7 lớp với 320h/s (4 lớp 10, 3 lớp 11)

- Có 10 học sinh tiên tiến cả năm

- Phân hiệu đạt tiên tiến.

1. Năm học 1989-1990

- 20/11/1989: Bộ GD&ĐT ra quyết định thành lập trường, lấy tên "Trường THPT C Duy Tiên".

- Đội ngũ: 25 - Đảng viên 5

- Học sinh: 11 lớp với 456 học sinh

- Có 32 học sinh tiên tiến

- Tốt nghiệp THPT 68,3%

- Chiến sĩ thi đua: 02

2. Năm học 1990-1991

- Đội ngũ: 29 - Đảng viên 6

- Học sinh: 10 lớp với 364 học sinh

- Có 28 học sinh tiên tiến

- Tốt nghiệp THPT 100%

- Chiến sĩ thi đua: 04

3. Năm học 1991-1992

- Đội ngũ: 24 - Đảng viên 8

- Học sinh: 9 lớp với 378 học sinh

- Có 42 học sinh tiên tiến

- Tốt nghiệp THPT 100%

- Chiến sĩ thi đua: 02

4. Năm học 1992-1993

- Đội ngũ: 23 - Đảng viên 9

- Học sinh: 8 lớp với 371 học sinh

- Có 56 học sinh tiên tiến

- Tốt nghiệp THPT 100%

- Chiến sĩ thi đua: 04

- Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến

5. Năm học 1993-1994

- Đội ngũ: 23 - Đảng viên 10

- Học sinh: 9 lớp với 444 học sinh

- Có 49 học sinh tiên tiến

- Tốt nghiệp THPT 100%

- Chiến sĩ thi đua: 04

- Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến

6. Năm học 1994-1995

- Đội ngũ: 24 - Đảng viên 9

- Học sinh: 9 lớp với 440 học sinh

- Có 38 học sinh tiên tiến

- Tốt nghiệp THPT 98,5%

- Chiến sĩ thi đua: 06

- Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến

7. Năm học 1995-1996

- Đội ngũ: 25 - Đảng viên 11

- Học sinh: 10 lớp với 516 học sinh

- Có 29 học sinh tiên tiến

- Tốt nghiệp THPT 63,2%

- Chiến sĩ thi đua: 7

- HSG: 1 giải nhất tỉnh, 9 giải khuyến khích

- Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến

8. Năm học 1996-1997

- Đội ngũ: 32 - Đảng viên 12

- Học sinh: 11 lớp với 604 học sinh

- Có 59 học sinh tiên tiến

- Tốt nghiệp THPT 99,44% (đợt I 89,33%)

- Chiến sĩ thi đua: 4

- HSG: 1 giải nhất tỉnh, 1 nhì, 1 ba, 2 giải khuyến khích

- Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến

9. Năm học 1997-1998

- Đội ngũ: 31 - Đảng viên 13

- Học sinh: 13 (4 lớp 12 với 218h/s, 4 lớp 11 với 240h/s, 5 lớp 10 với 275 h/s. tổng 733 học sinh).

- Có 41 học sinh tiên tiến = 5,7%

- Tốt nghiệp THPT 100% cả 2 đợt (đợt I 89,34%)

- Chiến sĩ thi đua: 7

- HSG: 8 giải (2 giải nhì tiếng Nga, 1 ba hóa, 5 giải khuyến khích)

- Lên lớp thẳng 78%

- Đạo đức khá tốt 95%

10. Năm học 1998-1999

- Đội ngũ: 34 - Đảng viên 10

- Học sinh: 14 (4 lớp 12 với 208h/s, 5 lớp 11 với 290h/s, 5 lớp 10 với 294 h/s. tổng 792 học sinh).

- Có 72 học sinh tiên tiến = 15%

- Tốt nghiệp THPT 100%

- Chiến sĩ thi đua: 7

- HSG: 11 giải (2 giải nhì, 3 ba, 6 giải khuyến khích)

- Thanh tra toàn diện xếp loại khá

- Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến

- Lên lớp thẳng 85%

- Đạo đức khá tốt 94,1%

11. Năm học 1999-2000

- Đội ngũ: 32 - Đảng viên 11

- Học sinh: 16 (5 lớp 12 với 297h/s, 5 lớp 11 với 282h/s, 6 lớp 10 với 334 h/s. tổng 995 học sinh).

- Học sinh tiên tiến = 9%

- Tốt nghiệp THPT 96,08%

- Chiến sĩ thi đua: 2, 4 giáo viên giỏi

- Đạo đức khá tốt 86%

12. Năm học 2000-2001

- Đội ngũ: 39 - Đảng viên 12

- Học sinh: 17 (5 lớp 12, 6 lớp 11, 6 lớp 10. tổng 919 học sinh).

- Văn hóa trung bình trở lên 92%

- Học sinh tiên tiến = 15%

- Tốt nghiệp THPT 98,9%

- Chiến sĩ thi đua: 2, 10 giáo viên giỏi

- Đạo đức khá tốt 95,1%

- HSG: 25 giải cá nhân, 4 giải đồng đội (Toán xếp thứ 2, Hóa thứ 2, Sinh thứ 3, Địa thứ 3) tổng xếp thứ 9.

13. Năm học 2001-2002

- Đội ngũ: 41 - Đảng viên 12

- Học sinh: 20 (6 lớp 12, 6 lớp 11, 8 lớp 10. tổng 1012 học sinh).

- Văn hóa trung bình trở lên 88%

- Học sinh tiên tiến = 21%

- Tốt nghiệp THPT 96,8%

- Chiến sĩ thi đua: 1, 5 giáo viên giỏi

- Đạo đức khá tốt 90%

- HSG: 29 giải cá nhân, 5 giải đồng đội, tổng xếp thứ 9.

14. Năm học 2002-2003

- Đội ngũ: 41 - Đảng viên 12

- Học sinh: 22 (6 lớp 12, 8 lớp 11, 8 lớp 10. tổng 1081 học sinh).

- Văn hóa: Gỏi 0,2%; khá 17,6%; TB 63,7%. TB trở lên 81,6%

- Học sinh tiên tiến = 18%

- Tốt nghiệp THPT 96,2%

- Chiến sĩ thi đua: 2

- Đạo đức khá tốt 91%

- HSG: 23 giải cá nhân, 2 giải đồng đội.

15. Năm học 2003-2004

- Đội ngũ: 41 - Đảng viên 10

- Học sinh: 24. tổng 1142 học sinh, thanh tra toàn diện xếp loại tốt

- Học sinh tiên tiến = 24,2%

- Tốt nghiệp THPT 98,5%

- Chiến sĩ thi đua: 2

- Đạo đức khá tốt 91%

- HSG: 20 giải cá nhân, 4 giải đồng đội (1 nhì, 1 ba, 2 KK)

- Văn hóa trung bình trở lên 91,2%; đạo đức khá tốt 95%; CSTĐ 04

16. Năm học 2004-2005

- Đội ngũ: 41 - Đảng viên 12

- Học sinh: 24 (8 lớp 12, 8 lớp 11, 8 lớp 10. tổng 1185 học sinh).

- Học sinh tiên tiến = 12%

- Tốt nghiệp THPT 97,5%

- Đạo đức khá tốt 89,5%

- HSG: 15 giải cá nhân, 1 giải đồng đội (1 nhì, 1 ba, 2 KK) trường đạt danh hiệu tiên tiến

- Văn hóa 83% trở lên; CSTĐ 06

16. Năm học 2004-2005

- Đội ngũ: 41 - Đảng viên 12

- Học sinh: 24 (8 lớp 12, 8 lớp 11, 8 lớp 10. tổng 1185 học sinh).

- Học sinh tiên tiến = 12%

- Tốt nghiệp THPT 97,5%

- Đạo đức khá tốt 89,5%

- HSG: 15 giải cá nhân, 1 giải đồng đội (1 nhì, 1 ba, 2 KK) trường đạt danh hiệu tiên tiến

- Văn hóa 83% trở lên; CSTĐ 06

17. Năm học 2005-2006

- Đội ngũ: 41 - Đảng viên 15; trường đạt tiên tiến

- Học sinh: 26 lớp. tổng 1227 học sinh

- Học sinh tiên tiến = 28%

- Tốt nghiệp THPT 100%

- Đạo đức khá tốt 92%

- HSG: 15 giải cá nhân, 1 giải đồng đội (1 nhì, 1 ba, 2 KK) trường đạt danh hiệu tiên tiến

- Văn hóa 83% trở lên; CSTĐ 05

- Lên lớp thẳng 86%; vào ĐH 15%

18. Năm học 2006-2007

- Đội ngũ: 52 - Đảng viên 17; trường đạt tiên tiến

- Học sinh: 27 lớp. (8 lớp 12; 10 lớp 11; 9 lớp 10. tổng 1277 học sinh

- Học sinh tiên tiến = 28%

- Tốt nghiệp THPT 95,28%

- Đạo đức khá tốt 98,1%

- Văn hóa 83% trở lên; CSTĐ 05

- Lên lớp thẳng 85%; vào ĐH 18,5%

19. Năm học 2007-2008

- Đội ngũ: 55 - Đảng viên 17

- Học sinh: 29 lớp. (10 lớp 12; 10 lớp 11; 9 lớp 10. tổng 1287 học sinh

- Học sinh tiên tiến = 28%

- Tốt nghiệp THPT 96,4%

- Đạo đức khá tốt 92,5%

- Lên lớp thẳng 88,7%; vào ĐH 25,1%

- Trường đạt TTXS; CSTĐ 07

20. Năm học 2008-2009 (20/11/2009 tròn 20 năm)

- Đội ngũ: 56 - Đảng viên 17

- Học sinh: 26 lớp. (10 lớp 12; 9 lớp 11; 7 lớp 10. tổng 1146 học sinh

- Học sinh tiên tiến = 28%

- Tốt nghiệp THPT 97,88%

- Đạo đức khá tốt 93,3%

- Lên lớp thẳng 89%; vào ĐH 31%

- Trường đạt TTXS; CSTĐ 06

21. Năm học 2009-2010

- Đội ngũ: 59 - Đảng viên 15

- Học sinh: 23 lớp. (9 lớp 12; 7 lớp 11; 7 lớp 10. tổng 1117 học sinh

- Học sinh tiên tiến = 28%

- Tốt nghiệp THPT 98,12%

- Đạo đức khá tốt 93,3%

- Lên lớp thẳng 81; vào ĐH - CĐ 41%

22. Năm học 2010 - 2011

 

 23. Năm học 2011-2012

- Đội ngũ: 56 - Đảng viên 19

- Học sinh: 21 lớp. (7 lớp 12; 7 lớp 11; 7 lớp 10. tổng 880 học sinh

-HS giỏi = 2,5%

- Học sinh tiên tiến = 37,8%

- Tốt nghiệp THPT 100%

- Đạo đức tốt 73,3%

- Vào ĐH - CĐ 65%

 -CS thi đua cơ sở 8

24. Năm học 2012-2013

- Đội ngũ: 54 - Đảng viên 19

- Học sinh: 20 lớp. (7 lớp 12; 6lớp 11; 6 lớp 10. tổng 844 học sinh

-HS giỏi = 3,1%

- Học sinh tiên tiến = 40%

- Tốt nghiệp THPT 100%

- Đạo đức tốt 74,2%

- Vào ĐH - CĐ 61,69 %

-CS thi đua cơ sở 8

25. Năm học 2013-2014

- Đội ngũ: 51

- Học sinh: 18 lớp. (7 lớp 12; 6lớp 11; 65 lớp 10. tổng 746 học sinh)

-HS giỏi = 5,8%

- Học sinh tiên tiến = 48,5%

- Tốt nghiệp THPT 100%

- Đạo đức tốt 85,7%

- Vào ĐH - CĐ 84,72%

-CS thi đua cơ sở 8

Tác giả: Nguyễn Trường Sơn
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…

Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo

Không liên quan gì đến việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng người của Công ty TNHH cho thuê Quảng cáo Việt Nam, văn phòng tại 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM, ngang nhiên giới thiệu mình là người của ban tổ chức.

Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m

Mới chỉ 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao lên đến 1,73m, cậu bé Karan Singh, sống tại thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) được xem là cậu bé 5 tuổi cao nhất thế giới hiện nay.

Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được không?

“Báo chí đã phản ánh việc Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ăn bánh mì tiếp dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều đơn thư bức xúc của người dân, các Bộ trưởng có thể ăn bánh mì liên tục mà tiếp dân được không”?...

'Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu'

'Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ nhất là nó truyền đời đến con cháu', nguyên Chủ tịch An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.
Xem thêm...
Website Đơn vị