Tin tức/(THPT C Thanh Liêm)/KHOA HỌC KỸ THUẬT/
Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM

 

                 Số:     /KH-THPTCTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh Liêm, ngày     tháng 9 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

NĂM HỌC 2018  - 2019

 

           Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Thực hiện Công văn số 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018  - 2019;

            Căn cứ công văn số 1455/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019.

Trường THPT C Thanh Liêm xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            1. Mục đích

 • Khuyến khích học sinh nhà trường NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống;
 • Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường;
 • Tạo cơ hội để học sinh nhà trường giới thiệu kết quả NCKH của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế;
 • Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Yêu cầu 

 • Tuyên truyền để  cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thấy được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, các quy định và hướng dẫn của cuộc thi.
 • Giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt việc cho học sinh thảo luận, đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật cấp trường. Yêu cầu mỗi lớp có ít nhất 01 ý tưởng dự thi.
 • Các tổ trưởng chuyên môn đưa nội dung cuộc thi vào trong sinh hoạt của tổ chuyên môn, tham mưu với nhà trường trong việc bố trí phân công giáo viên hướng dẫn.
 • Các giáo viên được phân công hướng dẫn học sinh cần nắm vững quy chế cuộc thi và tìm hiểu các kiến thức và phương pháp nghiên cứu về lĩnh vực mình phụ trách để đảm bảo hướng dẫn học sinh có sản phẩm đạt chất lượng.
 • Tổ chức tốt cuộc thi cấp trường để chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh, dựa vào kết quả cuộc thi ý tưởng chọn sản phẩm và giáo viên hướng dẫn dự thi.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

- Toàn thể học sinh trường THPT C Thanh Liêm. Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hay tập thể (mỗi dự án không quá 02 học sinh).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

2.1. Cấp trường

 •  Từ ngày 01/9/2018 đến 12/9/2018 xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên và học sinh.
 •  Từ 13/9/2018 đến 15/9/2018 Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi.
 •  Từ 26/11/2018 đến 03/12/2018 Tổ chức thi sản phẩm cấp trường để chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

2.2. Cấp tỉnh

- Thời gian (03 ngày): Dự kiến từ ngày 11/12/2018 đến ngày 13/12/2018.

- Địa điểm: Trường THPT Lý Thường Kiệt.

2.3. Cấp quốc gia

          - Thời gian: Dự kiến từ ngày 09/3/2019  đến ngày 12/3/2019

          - Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

3. Lĩnh vực dự thi

Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực (chi tiết kèm Công văn 3521/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT hoặc Công văn 1455/HD-SGDĐT của Sở GDĐT Hà Nam)

4. Nội dung thi

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi.

5. Dự án (Sản phẩm) dự thi

- Sản phẩm dự thi là đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thuộc 22 lĩnh vực (danh sách các lĩnh vực trong phụ lục đính kèm kế hoạch).

- Những dự án nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia Cuộc thi.

- Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ khác nhau đóng góp vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.

6. Người hướng dẫn nghiên cứu

- Mỗi dự án dự thi có 01 người hướng dẫn nghiên cứu do hiệu trưởng nhà trường ra quyết định cử. Các thầy cô hướng dẫn bổ sung kiến thức cho học sinh, cung cấp tài liệu, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh hoàn thành đề tài nghiên cứu.

- Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án NCKH của học sinh trong cùng thời gian.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Lãnh đạo

- Tổng kết, đánh giá các hoạt động NCKH của học sinh; biểu dương, khen thưởng học sinh và cán bộ hướng dẫn có thành tích trong công tác NCKH của học sinh trong năm học 2017 – 2018.

- Lập kế hoạch triển khai, tuyên truyền phổ biến ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi đến các thành viên hội đồng sư phạm.

          - Thành lập Ban chỉ đạo Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh nhà trường (Có danh sách kèm theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường) và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

2. Đoàn thanh niên

- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi năm học 2018 – 2019. Qua các buổi chào cờ, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo định hướng, giúp học sinh hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu.

- Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của cuộc thi trong học sinh.

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Trong các buổi sinh hoạt lớp tổ chức cho học sinh trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình học tập, giúp học sinh hình thành ý tưởng nghiên cứu.

- Phối hợp chặt chẽ với các thầy cô giáo bộ môn, Đoàn Thanh niên để thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ học sinh hình thành ý tưởng, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

4. Phụ trách hướng dẫn HS

          Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, khả năng của cán bộ, giáo viên, nhà trường phân công Tổ chuyên môn Hóa – Sinh, Vật Lý – CN – TD phụ trách hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi KHKT năm học 2018 – 2019.

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và triển khai cuộc thi KHKT dành cho học sinh phổ thông của trường THPT C Thanh Liêm năm học 2018 - 2019. Đề nghị các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời với BLĐ để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để b/c);

- Ban chỉ đạo (để t/h));

- Đoàn trường (để  phối hợp);

- GVCN (để t/h);

 - Lưu: VP.

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

 

Lại Văn Thiết

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM

Số:      /QĐ- CTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Thanh Liêm, ngày      tháng 9 năm 2018 

 

         

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi KHKT năm học 2018  - 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM

 

Căn cứ vào điều lệ trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành ngày 28/03/2011;

 Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường THPT C Thanh Liêm;

Căn cứ kế hoạch số:       /KH-THPT C Thanh Liêm, ngày     tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức cuộc thi KHKT năm học 2018 - 2019 của trường THPT C Thanh Liêm;

Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng của cán bộ, giáo viên. 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi KHKT của trường THPT C Thanh Liêm năm học 2018 - 2019 gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tuyên truyền phổ biến ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi; Phân công nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

          Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

       - Như điều 1 (để thực hiện)

       - Lưu: VT

               

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

         

                                                                            

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI KHKT

NĂM HỌC 2018  - 2019

 

(Kèm theo quyết định số:    /QĐ-CTL ngày 01/9/2018 của Hiệu trưởng trường THPT C Thanh Liêm về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi KHKT năm học 2018 - 2019)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

 1.  

Ông Nguyễn Văn Thắng

Hiệu trưởng

Trưởng ban: Chỉ đạo chung, phân công nhiệm vụ.

 1.  

Ông Lại Văn Thiết

Phó Hiệu trưởng

Phó ban: Lập kế hoạch triển khai, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

 1.  

Bà Trần Thị Hải

 1.  

Ông Dương Văn Tấn

BT đoàn trường

Uỷ viên: Phát động phong trào nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi năm học 2018 – 2019;

Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của cuộc thi trong học sinh.

 1.  

- Ông Viên Đức Tuấn

- Ông Đinh Kiên Trung

- Bà Lã Thị Nga

- Bà Nhiếp Thị Vân Anh

- Bà Lê Thị Thu Hương

TTCM

Ủy viên: Triển khai cuộc thi đến các thành viên trong tổ; Cùng với các giáo viên trong tổ phụ trách hướng dẫn trực tiếp các dự án liên quan đến môn của tổ mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thptcthanhliem

Phóng sự về chương trình tọa đàm phổ biến giáo dục pháp luật tại trường THPT C Thanh Liêm
Văn nghệ chào mừng năm học mới
Văn nghệ chào mừng năm học mới
 • Ba công khai
 • Thông báo
Website Đơn vị