Bạn cần biết

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017-2018

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

             TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN                    

 

 

THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

42

31

9

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

34

31

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

5

4

 1

 

2

3

 

 

 

 

2

4

3

 

 

1

3

 

 

 

 

3

Hóa

3

3

 

 

1

2

 

 

 

 

4

Văn

5

5

 

 

 

5

 

 

 

 

5

Địa

2

2

 

 

1

1

 

 

 

 

6

GDCD

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

7

Anh

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

8

Sinh

2

2

 

 

1

1

 

 

 

 

9

Sử

2

2

 

 

2

 

 

 

 

10

TD

2

1

1

 

 

2

 

 

 

 

11

QPAN

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

12

Công nghệ

2

2

 

 

1

1

 

 

 

 

13

Tin

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiêm nhiệm

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiêm Nhiệm 

5

Nhân viên thư viện

 

1

 

 

1

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                                                                                              Thanh Liêm, ngày  22  tháng 9  năm 2017

                                                                                                                              Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                                                 Ngô Quang Tuệ

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755
Xem thêm...
Website Đơn vị