Tin tức/(THPT Lê Hoàn)/THỐNG KÊ/
Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ

   SỞ GD&ĐT HÀ NAM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số 04 /KH – THPTLH                                                                       Thanh Liêm, ngày 25 tháng 9 năm 2014    

       

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2014 - 2015

Trường THPT Lê Hoàn

 

- Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.

- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

 - Căn cứ Kế hoạch số 1226/KH – SGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 về Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2014 – 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam

          - Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường THPT Lê Hoàn

          Ban chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở trường THPT Lê Hoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế DCCS năm học 2014 – 2015 như sau

 

          I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1- Phát huy quyền dân chủ của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường gắn với việc đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ, chấp hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

          2- xây dựng nhà trường trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực, làm việc hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công tác, ngăn chặn chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng gây phiền hà cho nhân dân

          3- Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường. Thực hiện QCDC cơ sở gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XI về Xây dựng Đảng; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

          4- Yêu cầu 100% CB – CC – VC trong trường thực hiện tốt QCDC trong mọi hoạt động, đảm bảo công khai minh bạch. 100% CB – CC – VC được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm túc QCDC. Việc tổ chức thực hiện phải tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với các phong trào thi đua và tình hình thực tiễn nhà trường

 

II -  NỘI DUNG THỰC HIỆN

1-     Công tác chỉ đạo, triển khai

Tăng cường vai trò của cấp ủy, của lãnh đạo đơn vị, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan về thực hiện QCDC ở cơ sở, nâng cao hoạt động của các tổ chức chính trị trong cơ quan, tập trung vào nội dung sau

- Chỉ thỉ số 30/ CT – TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

- Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.

- Hướng dẫn chi tiêu nội bộ của Bộ Tài chính

-  Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ về Quy định đạo đức nhà giáo

- Thông tư 09/2009/ TT – BGDĐT ngày 07/5/2009 về quy chế thực hiên công khai trong các cơ sở giáo dục

-  Quy chế thực hiện DCSC tại đơn vị

2- Công tác tuyên truyền:  

- Tuyên truyền các văn bản pháp quy về QCDC ở cơ sở đến toàn thế CB – GV – NV. Hình thức tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp qua các buổi họp, trên Vebsite, niêm yết công khai các bảng biểu trong phòng họp, bảng tin nhà trường

- Nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở

+ Quán triệt sâu rộng đến tất cả mọi thành viên trong nhà trường các văn bản: Chỉ thị, quyết định của Bộ GD&ĐT, quy chế của ngành GD&ĐT Hà Nam, Quy chế của đơn vị

+ Kết hợp việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện NQ Trung ương 4 khóa XI về Xây dựng Đảng; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

3-Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014 – 2015

- Căn cứ Hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Hà Nam và Công văn liên tịch của Sở Giáo dục và Đào tạo với Công đoàn ngành về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014 – 2015

- Trên cơ cở lấy ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, tiến hành rà soát, sửa đổi các quy chế quy định giữa nhà trường và công đoàn cho phù hợp.

4- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường

- Phát huy quyền dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện cơ quan: Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quy chế tuyển dụng và đào tạo, quy chế tuyển sinh, quy chế chuyên môn, quy chế quản lý tài sản, quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy chế hoạt động của ban TTND…

- Thực hiện các cuộc họp CBQL theo quy định, bàn bạc, phổ biến, thảo luận, lấy ý kiến, công khai các hoạt động của trường. Phân công lao động đảm bảo hợp lý, công bằng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường

5- Phát đông các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện QCDC trong cơ quan. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở được coi là chỉ tiêu thi đua cuối năm học

6- Củng cố và duy trì việc đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với CB – CC – VC, giữa GV với phụ huynh, học sinh

7- Thực hiện 3 công khai của nhà trường theo Thông tư 09/2009 của Bộ GD&ĐT người học và xã hội giám sát: Công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo; Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; Công khai về thu chi tài chính.

8- Tổ chức sơ kết, tổng kết năm, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo

9- Tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện ở đội ngũ giáo viên, nhân viên thông qua các hình thức kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch. Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm quy chế ở cả các mặt: đạo đức nhà giáo, quy chế chuyên môn, những hành vi xâm phạm đến thân thể và quyền lợi GV, HS

 

III – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO THÁNG

 

TT

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện QCDC của trường

Ban chỉ đạo

Tháng 9/2014

 

2

Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức HNCC - VC

Ban chỉ đạo

Tháng 10/2014

 

3

Tuyên truyền việc thực hiện QCDC trong trường

Các thành viên BCĐ

Làm thường xuyên, liên tục

 

4

Công khai tài chính, tài sản của nhà trường

HT và KT

Cuối kỳ, cuối năm

 

5

Đối thoại với CB, GV, nhân viên, PH, HS

HT

Làm thường xuyên

 

6

Báo cáo sơ kết

Ban chỉ đạo

Tháng 01/2015

 

7

Kiểm tra việc thực hiện QCDC

Công đoàn trường

Tháng 3,4/2015

 

8

Tổng kết, báo cáo công tác thực hiện

Ban chỉ đạo

Tháng 6/2015

 

 

IV – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

- Trưởng ban chỉ đạo căn cứ các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch và có trách nhiệm phổ biến đến các thành viên. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp chỉnh sửa, hoàn thành và phổ biến đến toàn đơn vị

- Nhà trường phối hớp với Công đoàn trường triển khai thực hiện QCDC trong cơ quan.

- Ban TTND, Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS vừa có trách nhiệm thực hiện vừa có quyền kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC của người đứng đầu đơn vị cũng như nhà trường

         

 

Nơi nhận                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

   - Sở GD&ĐT( để b/c)                                                                                                               ( Đã ký)

   - Các thành viên BCĐ( để thực hiện)

   - Công đoàn, Đoàn TNCS( để phối hợp)

   - TTND( giám sát)                                                                                                                    Lê Thị Hoa

Tác giả:
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755
Xem thêm...
Website Đơn vị