Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
THỜI KHÓA BIỂU SÔ 07 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Sở GD&ĐT Hà Nam                          
Trường THPT Nam Cao THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
        Số 07: Thực hiện từ ngày 26 tháng 11 năm 2018
Thứ T 10A 10B 10C 10D 10E 10G 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E 12G
Thứ 2 1 Gương Ngọc Hằng.Đ Huyền Yên Diện Bích Phương Trang N.Thủy Tâm Biên Nhung T.Thủy L.Anh.S
2 Nhung Ngọc Mạnh(TC) Gương Hường.S HậuH N.Thủy Tâm Hoa Phấn Huyền Hạnh Yên Phương T.Thủy Biên
3 Hằng.Đ Diện Biên Yên Trang Huyền N.Thủy Hoa T.Thủy Phấn Tâm Hạnh Bích Gương Hường.S Nhung
4 Phương Diện Nhung Hoa Hường.S Huyền Hạnh Hằng.Đ Bích T.Thủy L.Anh.S Phấn Ngọc HậuH Trường N.Thủy
Thứ 3 1 Yên Tùng YếnT Ngần Ngọc Hường.L Bích L.Anh.S Hoa Trường Tâm T.Thủy Hạnh L.Anh.L Huệ N.Thủy
2 L.Anh.L YếnT Hoa Hường.L Ngọc Ngần Bích T.Thủy Huệ Tâm Phấn Tùng Trường N.Thủy
3 Ngần L.Anh.L Tùng Mạnh(TC) YếnT Huệ N.Thủy L.Anh.S Phấn T.Thủy Hường.L Hường.S Ngọc Biên Huyền Bích
4 Hường.S Hường.L Biên L.Anh.L Yên Hạnh Tâm YếnT N.Thủy Phấn Ngọc Ngần T.Thủy(TC) Bích
5 Tùng Huệ Biên Hường.S Huyền Phấn Hường.L Ngọc YếnT N.Thủy Hạnh Bích Trường Ngần L.Anh.L
Thứ 4 1 Ngần L.Anh.L Hậu.H Trang Yến.CD Gương Bích Tâm Bình.CN YếnT Biên Hường.L Tùng Trường Hường.S L.Anh.S
2 HậuH YếnT Phương Ngần Hoa Gương Yến.CD Tâm Tùng Trường Biên Hường.S Nhung L.Anh.L Bích
3 Gương Huệ Hoa Nhung Tùng Yến.CD Bình.CN N.Thủy YếnT L.Anh.L Trang Tâm Hường.L Ngần Biên
4 Phương Trang YếnT Biên Huệ N.Thủy Hường.L Bích Tùng L.Anh.S Tâm Bình.CN Gương Ngần Nhung
5 Nhung Biên Tùng YếnT Ngần Hường.L Hoa Trang L.Anh.S Bình.CN Huệ Hường.S Bích Gương Phương HậuH
Thứ 5 1 Nhung Trang Hường.S Ngần YếnT Yên Tùng Hạnh Hoa Ngọc Phấn Hường.L Huyền Bích Hằng.Đ T.Thủy HậuH
2 HậuH Yên Hằng.Đ Nhung Hoa Tùng Hạnh YếnT Ngọc T.Thủy Bình.CN Phấn Ngần L.Anh.L Bích
3 L.Anh.L YếnT Trang Ngọc HậuH BìnhCN Hường.L Bích T.Thủy Huệ Yên Phấn Nhung Ngần Tùng
4 Ngần YếnT Hoa Yên Ngọc(TC) Huyền Bích Hường.L T.Thủy Phấn Hạnh Bình.CN Hường.S HậuH Huệ L.Anh.L
5 Hường.S Huệ Ngọc Hường.L Huyền Ngần Phấn Hoa Hằng.Đ YếnT Tùng Hạnh L.Anh.L Bình.CN Nhung
Thứ 6 1 Hằng.Đ Ngọc Gương YếnT(TC) Huệ N.Thủy Phương Tùng Yến.CD Phấn Yên Biên Nhung(TC) HậuH Bích(TC)
2 Ngần(TC) YếnT(TC) Ngọc Diện Gương(TC) NThủy(TC) Hằng.Đ TThủy(TC) Bích(TC) Phương Tâm Yến.CD Huyền L.Anh.S Bình.CN
3 Gương Biên Hậu.H Diện Yên Ngần(TC) Bích(TC) YếnT Phấn(TC) Trang Tùng Hường.L Huệ Nhung(TC)
4 Nhung(TC) Ngọc Yên Huyền L.Anh.L Phấn N.Thủy YếnT Bình.CN L.Anh.S Hằng.Đ Tâm Bích(TC) Ngần Tùng
5 Diện Huệ(TC) YếnT(TC) Nhung(TC) Gương Hường.L Tùng Trang Ngọc L.Anh.L Biên T.Thủy Phấn Bình.CN Ngần
Thứ 7 1 Yên Hằng.Đ Ngọc(TC) Gương Ngần(TC) Phấn(TC) N.Thủy Hoa(TC) L.Anh.L YếnT(TC) Huệ(TC) Hường.L Biên Phương
2 Hằng.Đ YếnT(TC) Hường.L Gương(TC) Hoa(TC) NThủy(TC) T.Thủy Ngọc(TC) L.Anh.L Yên Tâm(TC) Phấn(TC) Ngần(TC) Huệ(TC) Biên
3 Ngần(TC) Ngọc(TC) Yên Phương YếnT(TC) Huệ(TC) Hoa(TC) T.Thủy Trang NThủy(TC) Phấn(TC) Gương(TC) Biên Hằng.Đ
4 Gương(TC) Yên Hoa(TC) Ngần(TC) Trang Hường.L L.Anh.S Tâm(TC) YếnT(TC) Phấn(TC) Phương T.Thủy Biên HậuH Yến.CD
5 Biên Hậu.H Trang Diện Gương Yến.CD Quân Mạnh Hằng.Đ Phương Tâm(TC) T.Thủy(TC) Ngọc(TC) L.Anh.S Ngần(TC) NThủy(TC)
6   Tâm T.Thủy Ngọc L.Anh.S Huyền N.Thủy
Ghi chú: Thứ 2 chào cờ đầu buổi học. Thứ 7:  Tiết cuối sinh hoạt lớp. HIỆU TRƯỞNG
    Thứ 6: Tiết 1 hop liên tịch, Tiết 3 họp GVCN K11, 12, Tiết 4 họp GVCN khối 10. Sau tiết cuối GVCN họp cán bộ lớp.          
SỞ GD&ĐT HÀ NAM THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT NAM CAO Đợt 2- Số 07: Thực hiện từ ngày 26 tháng 11 năm 2018
                                 
Thứ Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10G 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E 12G
TN1 XH1 XH2 XH3 TN2 TN3
Hai 1 Gương Phương Huyền Trang Hậu.H Phấn N.Thủy Hoa Ngọc YếnT Tâm T.Thủy Bích Hằng.Đ Ngần Nhung
2 Gương Hằng.Đ Phương L.Anh.L Hường.S Bích Hoa YếnT Phấn T.Thủy Huệ Tâm Ngọc Nhung Ngần N.Thủy
3 Ngần Hằng.Đ Phương Hường.S L.Anh.L N.Thủy Hoa YếnT Ngọc T.Thủy Huệ Tâm Phấn Trường Huyền Bích
Tư    TN1 TN2 XH1 XH2 XH3  
1 Nhung YếnT Hoa Ngần Ngọc Gương L.Anh.S Hường.L Trường Huyền N.Thủy Phấn Bích Tâm T.Thủy Phương
2 Nhung Ngọc YếnT Ngần Hoa Huệ Hường.L Hạnh Huyền Hằng.Đ Trường Tâm Phấn T.Thủy Gương Phương Bích
3 Hậu.H Ngọc YếnT Gương Hoa Ngần Hạnh L.Anh.S Huyền Hằng.Đ Trường Hường.L T.Thủy Phấn Phương Huệ Bích
Năm 1 Gương YếnT Hoa Ngần Ngọc Huệ Phấn N.Thủy T.Thủy Bích Tâm Hạnh Huyền Phương Trường Nhung
2 Nhung Huệ Ngọc Gương YếnT Ngần N.Thủy Hoa Bích T.Thủy Phấn Hạnh Phương Trường Huyền Hằng.Đ
3 Ngần Huệ Ngọc Nhung YếnT Gương Bích Tâm Hoa Trường Phấn N.Thủy Huyền Phương Hằng.Đ T.Thủy
Sáu 1 L.Anh.L Huệ Ngọc Gương YếnT Ngần Bích Tâm Hoa Phấn T.Thủy Hường.L Phương Nhung Trường N.Thủy
2 Ngần Ngọc YếnT Nhung Hoa Huệ N.Thủy Tâm T.Thủy Bích Phấn L.Anh.S Huyền Gương Phương Hằng.Đ
3 Hường.S YếnT Hoa Nhung Ngọc Gương Phấn N.Thủy T.Thủy Bích Tâm L.Anh.S Huyền Phương Ngần Huệ
           
      HIỆU TRƯỞNG

 

Tác giả: Trương Duy Quân - PHT
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị