Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01
Sở GD&ĐT Hà Nam                                
Trường THPT Nam Cao THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018  
        Số 01: Thực hiện từ ngày 21 tháng 8 năm 2017    
Thứ T 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 11D 11E 11G 12A 12B 12C 12D 12E 12G  
Thứ 2 1 HOA - Quân TD - Yên DIA - Hằng.Đ TOAN - Hảo VAN - Hậu.V TA - Phấn TIN - Hiên VAN - Ngọc VAN - Bình.V GDCD - Phương DIA - Huyền TOAN - Tâm KTCN - Bình.CN TOAN - Chi VAN - T.Thủy VAN - Gương SU - Lý  
2 TOAN - Chi VAN - Hậu.V VAN - Bình.V TD - Yên TOAN - Hảo VAN - N.Thủy DIA - Hằng.Đ KTCN - Bình.CN TA - Hoa TIN - Hiên GDCD - Yến.CD VAN - T.Thủy TA - Phấn VAN - Ngọc GDCD - Phương VAN - Gương TOAN - Tâm  
3 TOAN - Chi VAN - Hậu.V VAN - Bình.V DIA - Hằng.Đ GDCD - Phương VAN - N.Thủy SINH - L.Anh DIA - Huyền TA - Hoa SU - Lý TOAN - Hảo VAN - T.Thủy VAN - Gương VAN - Ngọc KTCN - Bình.CN LY - Linh LY - Hằng.L  
4 VAN - Gương GDCD - Yến.CD TIN - Hiên SU - Lý DIA - Hằng.Đ KTCN - Bình.CN TOAN - Hảo HOA - Hạnh GDCD - Phương TA - Hoa VAN - N.Thủy SINH - L.Anh TOAN - Ngần LY - Hằng.L TOAN - Chi TA - Phấn VAN - Ngọc  
Thứ 3 1 HOA - Quân TA - Huệ TD - Yên GDQP - Tùng VAN - Hậu.V TA - Phấn TA - Hoa TOAN - Bích TOAN - YếnT LY - Hà TOAN - Hảo TOAN - Tâm TIN - Biên TOAN - Chi LY - Linh TOAN - Ngần VAN - Ngọc  
2 TD - Yên TA - Huệ SU - Lý TIN - Hiên VAN - Hậu.V TA - Phấn TA - Hoa TOAN - Bích TOAN - YếnT TD - Dư TOAN - Hảo DIA - Huyền LY - Linh GDCD - Yến.CD HOA - Quân SINH - Hiền VAN - Ngọc  
3 TA - Nhung.A SU - Lý VAN - Bình.V DIA - Hằng.Đ LY - Linh GDCD - Phương HOA - Trang VAN - Ngọc TA - Hoa TOAN - YếnT GDQP - Tùng TD - Yên TA - Phấn TIN - Biên SINH - Hường.S KTCN - Bình.CN TOAN - Tâm  
4 TA - Nhung.A HOA - Trang TIN - Hiên TA - Huệ TOAN - Hảo TOAN - Bích TD - Dư VAN - Ngọc SU - Lý KTCN - Bình.CN SINH - Nhung.S HOA - Hạnh TD - Yên DIA - Hằng.Đ TIN - Biên TA - Phấn SINH - Hiền  
5 SINH - Nhung.S TIN - Biên HOA - Trang SINH - Hiền TA - Nhung.A DIA - Hằng.Đ GDCD - Yến.CD TIN - Hiên KTCN - Bình.CN GDQP - Tùng TA - Phấn TA - Huệ SU - Lý HOA - Hạnh TOAN - Chi DIA - Huyền GDCD - Phương  
Thứ 4 1 VAN - Gương GDQP - Tùng TOAN - YếnT TA - Huệ TIN - Hiên TOAN - Bích TOAN - Hảo TD - Dư LY - Hà TA - Hoa TA - Phấn GDCD - Yến.CD TOAN - Ngần TD - Yên DIA - Hằng.Đ SU - Lý HOA - Hạnh  
2 VAN - Gương HOA - Trang GDQP - Tùng TA - Huệ TD - Yên TOAN - Bích TIN - Hiên TA - Hoa TD - Dư TOAN - YếnT LY - Hà VAN - T.Thủy TOAN - Ngần TIN - Biên TA - Nhung.A HOA - Hạnh SU - Lý  
3 TD - Yên TOAN - Bích DIA - Hằng.Đ TOAN - Hảo SU - Lý TA - Phấn(TC) VAN - Hường.V GDCD - Phương TIN - Hiên LY - Hà TD - Dư TIN - Biên HOA - Hạnh TA - Nhung.A VAN - T.Thủy VAN - Gương TA - Huệ  
4 LY - Hà TIN - Biên TA - Huệ HOA - Trang VAN - Hậu.V(TC) TD - Dư VAN - Hường.V TOAN - Bích SINH - Hường.S TIN - Hiên TOAN - Hảo HOA - Hạnh SU - Lý TA - Nhung.A VAN - T.Thủy GDQP - Tùng LY - Hằng.L  
5 TA - Nhung.A VAN - Hậu.V HOA - Trang LY - Hường.L TOAN - Hảo HOA - Hạnh LY - Hằng.L SU - Lý GDQP - Tùng VAN - Hường.V TIN - Hiên TA - Huệ GDCD - Phương SINH - Hường.S SU - Trường TIN - Biên SINH - Hiền  
Thứ 5 1 TOAN - Chi TOAN - Bích KTNN - Diện VAN - Hậu.V TD - Yên TIN - Hiên TOAN - Hảo TA - Hoa TD - Dư TOAN - YếnT VAN - N.Thủy TOAN - Tâm GDQP - Tùng VAN - Ngọc LY - Linh TA - Phấn TA - Huệ  
2 SU - Lý KTNN - Diện LY - Hường.L VAN - Hậu.V GDQP - Tùng TOAN - Bích TOAN - Hảo TA - Hoa TOAN - YếnT TD - Dư VAN - N.Thủy TOAN - Tâm LY - Linh TA - Nhung.A HOA - Quân TA - Phấn(TC) DIA - Huyền  
3 TA - Nhung.A(TC) LY - Hà TD - Yên LY - Hường.L SINH - Nhung.S GDQP - Tùng TD - Dư VAN - Ngọc TOAN - YếnT VAN - Hường.V TIN - Hiên SU - Lý TA - Phấn(TC) TOAN - Chi TIN - Biên VAN - Gương(TC) TOAN - Tâm  
4 VAN - Gương(TC) TD - Yên TOAN - YếnT TA - Huệ HOA - Trang LY - Hường.L GDQP - Tùng VAN - Ngọc(TC) LY - Hà VAN - Hường.V TOAN - Hảo(TC) TIN - Biên SINH - L.Anh SINH - Hường.S TA - Nhung.A SU - Lý TD - Dư  
5 DIA - Huyền SINH - Nhung.S TA - Huệ TOAN - Hảo TA - Nhung.A SINH - Hường.S TA - Hoa LY - Hường.L TIN - Hiên HOA - Trang LY - Hà SINH - L.Anh VAN - Gương SU - Trường TOAN - Chi TIN - Biên VAN - Ngọc(TC)  
Thứ 6 1 LY - Hà VAN - Hậu.V(TC) TOAN - YếnT TOAN - Hảo(TC) TIN - Hiên TD - Dư HOA - Trang HOA - Hạnh VAN - Bình.V TA - Hoa TA - Phấn TA - Huệ TIN - Biên KTCN - Bình.CN TOAN - Chi TOAN - Ngần TOAN - Tâm  
2 TIN - Biên LY - Hà TOAN - YếnT(TC) TOAN - Hảo(TC) HOA - Trang TIN - Hiên KTCN - Bình.CN TOAN - Bích VAN - Bình.V TA - Hoa(TC) TA - Phấn(TC) TA - Huệ(TC) HOA - Hạnh TOAN - Chi TD - Dư TOAN - Ngần GDQP - Tùng  
3 TOAN - Chi(TC) DIA - Huyền VAN - Bình.V(TC) VAN - Hậu.V TOAN - Hảo(TC) VAN - N.Thủy TA - Hoa(TC) LY - Hường.L TOAN - YếnT(TC) VAN - Hường.V KTCN - Bình.CN LY - Hằng.L TA - Phấn HOA - Hạnh TA - Nhung.A TD - Dư TIN - Biên  
4 DIA - Huyền TA - Huệ LY - Hường.L TIN - Hiên LY - Linh VAN - N.Thủy(TC) TOAN - Hảo(TC) TA - Hoa(TC) HOA - Trang VAN - Hường.V(TC) TD - Dư TOAN - Tâm(TC) TOAN - Ngần GDQP - Tùng TA - Nhung.A(TC) HOA - Hạnh KTCN - Bình.CN  
5 KTNN - Diện TOAN - Bích SINH - Hiền VAN - Hậu.V(TC) TOAN - Hảo(TC) LY - Hường.L VAN - Hường.V TIN - Hiên TA - Hoa(TC) DIA - Huyền HOA - Trang KTCN - Bình.CN TOAN - Ngần(TC) TA - Nhung.A(TC) GDQP - Tùng LY - Linh TA - Huệ  
Thứ 7 1 GDCD - Phương TOAN - Bích(TC) TA - Huệ TD - Yên KTNN - Diện HOA - Hạnh SU - Trường SINH - Hường.S HOA - Trang TOAN - YếnT VAN - N.Thủy LY - Hằng.L DIA - Hằng.Đ VAN - Ngọc(TC) TOAN - Chi(TC) TD - Dư TIN - Biên  
2 TIN - Biên TOAN - Bích(TC) TA - Huệ(TC) GDCD - Phương DIA - Hằng.Đ VAN - N.Thủy LY - Hằng.L GDQP - Tùng VAN - Bình.V TOAN - YếnT(TC) HOA - Trang TD - Yên SINH - L.Anh TOAN - Chi(TC) TD - Dư TOAN - Ngần TOAN - Tâm(TC)  
3 TOAN - Chi(TC) TA - Huệ(TC) TOAN - YếnT(TC) KTNN - Diện TA - Nhung.A TOAN - Bích(TC) VAN - Hường.V TD - Dư DIA - Hằng.Đ HOA - Trang SU - Lý GDQP - Tùng TD - Yên SU - Trường SINH - Hường.S SINH - Hiền HOA - Hạnh  
4 GDQP - Tùng DIA - Huyền GDCD - Phương HOA - Trang TA - Nhung.A(TC) SU - Trường VAN - Hường.V(TC) TOAN - Bích(TC) VAN - Bình.V(TC) SINH - Nhung.S VAN - N.Thủy(TC) SU - Lý VAN - Gương(TC) TD - Yên VAN - T.Thủy(TC) GDCD - Yến.CD TD - Dư  
5 SH-Chi SH-Diện SH-Hiền SH-HằngĐ SH-Linh SH-Phương SH-L.Anh SH-Ngọc SH-Bình SH-Huyền SH-N.Thủy VAN - T.Thủy(TC) VAN - Gương LY - Hằng.L SU - Trường TOAN - Ngần(TC) TA - Huệ(TC)  
6   SH-Hằng.L SH-Gương SH-Yến.CD SH-T.Thủy SH-Ngần SH-Tâm  
Ghi chú: Thứ 2 chào cờ đầu buổi học. Thứ 6:  Tiết 1 họp liên tịch. Sau tiết cuối GVCN họp cán bộ lớp.         HIỆU TRƯỞNG  
    Thứ 7 :  Tiết 3 họp GVCN K11, 12 .  Tiết 4 họp GVCN khối 10. Tiết cuối sinh hoạt lớp.                  
Tác giả: THPT Nam Cao
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị