Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 05 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Sở GD&ĐT Hà Nam                          
Trường THPT Nam Cao THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
        Số 05: Thực hiện từ ngày 29 tháng 10 năm 2018
Thứ T 10A 10B 10C 10D 10E 10G 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E 12G
Thứ 2 1 Gương Diện Hằng.Đ Huyền Yên Ngần Bích Hạnh Phương Trang N.Thủy Tâm Biên Nhung T.Thủy L.Anh.S
2 Nhung Bình.V Mạnh(TC) Ngần Hiền HậuH N.Thủy Hoa Phấn Huyền Tâm Yên Phương Gương T.Thủy Biên
3 Hằng.Đ Bình.V Biên Gương Hoa Diện N.Thủy Tâm Ngọc T.Thủy Hạnh Phấn Bích Ngần Trường Nhung
4 Phương Diện Nhung Quân Gương Huyền Hoa Hằng.Đ Bích Phấn L.Anh.S T.Thủy Ngọc HậuH Ngần N.Thủy
Thứ 3 1 L.Anh.L Tùng YếnT Yên Ngọc Hường.L Bích Tâm Hiền Huệ T.Thủy Phấn Biên Hường.S N.Thủy
2 Yên YếnT Biên Hường.L Ngọc Huyền Hiền Bích T.Thủy Tâm Phấn Hạnh L.Anh.L Trường N.Thủy
3 L.Anh.L Tùng Mạnh(TC) YếnT Huệ N.Thủy Hoa Phấn T.Thủy Hường.L Hường.S Ngọc Huyền Bích
4 Huệ Hường.L Biên L.Anh.L Yên Hạnh Trường YếnT N.Thủy Tâm Ngọc Tùng T.Thủy(TC) Bích
5 Tùng Hường.S Hoa Hiền Huyền Phấn Hường.L Ngọc YếnT N.Thủy Hạnh Bích Trường Huệ L.Anh.L
Thứ 4 1 Ngần Bình.V YếnT Trang Yến.CD Gương Bích Tâm Bình.CN Tùng Biên Hường.L Hường.S HậuH L.Anh.L L.Anh.S
2 HậuH YếnT Phương Ngần Hoa Gương Yến.CD Tâm L.Anh.S Trường Biên Tùng Nhung Hường.S Bích
3 Gương Huệ Hậu.H Nhung Tùng Yến.CD Bình.CN Bình.V YếnT L.Anh.L Trang Tâm Hường.L Ngần Biên
4 Phương Trang Hoa Biên Huệ Bình.V Hường.L Bích YếnT L.Anh.S Tâm Bình.CN Gương Ngần Nhung
5 Nhung Biên Bình.V YếnT Ngần Hường.L Hoa Trang Tùng Bình.CN Huệ Hường.S Bích Gương Phương HậuH
Thứ 5 1 Nhung Trang Hằng.Đ Ngần YếnT Yên Tùng Hường.L Hoa Bích T.Thủy Hạnh Huyền Phấn Trường Huệ HậuH
2 HậuH Yên Hường.S Nhung Hoa Tùng Hạnh YếnT Ngọc T.Thủy Bình.CN Phấn Ngần L.Anh.L Bích
3 L.Anh.L YếnT Trang Ngọc HậuH Hạnh Hường.L Bình.CN Phấn Huệ Yên Bích Nhung Ngần Tùng
4 Ngần YếnT Hoa Yên Ngọc(TC) Huyền Bích BìnhV(TC) Tùng Phấn Hường.L Bình.CN Hường.S Hằng.Đ T.Thủy L.Anh.L
5 Hường.S Huệ BìnhV(TC) Hường.L Huyền Ngần Phấn Hoa Hằng.Đ YếnT Tùng Hạnh L.Anh.L Bình.CN Nhung
Thứ 6 1 Ngần YếnT(TC) Bình.V Gương Yên Huệ N.Thủy Tùng Ngọc Yến.CD Phấn Hằng.Đ Biên L.Anh.S HậuH Bích(TC)
2 Ngần(TC) L.Anh.L Bình.V Diện YếnT(TC) Gương(TC) NThủy(TC) Hằng.Đ Ngọc Bích(TC) Phương Tâm Hạnh Huyền Nhung(TC) Bình.CN
3 Gương Biên Hậu.H Tùng Diện Ngần(TC) Bích(TC) YếnT Phấn(TC) Trang Yên Hường.L Huệ Nhung(TC)
4 Nhung(TC) Hằng.Đ Yên Huyền L.Anh.L Phấn Phương YếnT Ngọc L.Anh.S Tùng Tâm Bích(TC) Bình.CN Ngần
5 Diện Huệ(TC) YếnT(TC) Nhung(TC) Hiền Hường.L Bình.CN Trang Ngọc L.Anh.L Biên Yến.CD Phấn Ngần Tùng
Thứ 7 1 Yên Hằng.Đ Gương Ngần(TC) Phấn(TC) Bình.V Hoa(TC) L.Anh.L YếnT(TC) Huệ(TC) Hường.L Biên Phương Yến.CD
2 Hằng.Đ Yên Hường.L Gương(TC) Hoa(TC) Bình.V YếnT(TC) Ngọc(TC) L.Anh.L Phương Tâm(TC) Phấn(TC) Ngần(TC) Huệ(TC) Biên
3 Ngần(TC) BìnhV(TC) Yên Phương YếnT(TC) Huệ(TC) Hoa(TC) Ngọc Trang NThủy(TC) Phấn(TC) Gương(TC) Biên Hằng.Đ
4 Gương(TC) YếnT(TC) Hoa(TC) Ngần(TC) Quân Hường.L Hiền Tâm(TC) Ngọc(TC) Phấn(TC) Yên T.Thủy Biên HậuH
5 Biên Hậu.H Trang Diện Gương Yến.CD Hạnh Hiền Hằng.Đ Phương Tâm(TC) T.Thủy(TC) Ngọc(TC) L.Anh.S Ngần(TC) NThủy(TC)
6   Tâm T.Thủy Ngọc L.Anh.S Huyền N.Thủy
Ghi chú: Thứ 2 chào cờ đầu buổi học. Thứ 7:  Tiết cuối sinh hoạt lớp. HIỆU TRƯỞNG
    Thứ 6: Tiết 1 hop liên tịch, Tiết 3 họp GVCN K11, 12, Tiết 4 họp GVCN khối 10. Sau tiết cuối GVCN họp cán bộ lớp.          
SỞ GD&ĐT HÀ NAM THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
TRƯỜNG THPT NAM CAO Đợt 2- Số 06: Thực hiện từ ngày 05 tháng 11 năm 2018
                                 
Thứ Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10G 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E 12G
TN1 XH1 XH2 XH3 TN2 TN3
Hai 1 Gương Phương Huyền Trang Hậu.H N.Thủy Bình.V Hoa Ngọc YếnT Huệ T.Thủy Phấn Hằng.Đ Ngần Bích
2 Gương Hằng.Đ Phương L.Anh.L Hiền Bích Hoa YếnT Trường Phấn Huệ Tâm Ngọc Nhung Ngần N.Thủy
3 Ngần Hằng.Đ Phương Hường.S L.Anh.L Phấn Hoa YếnT Ngọc T.Thủy N.Thủy Tâm Bích Trường Huyền Nhung
Tư    TN1 TN2 XH1 XH2 XH3  
1 Nhung YếnT Hoa Ngần Ngọc Gương Hiền Hường.L Trường Huyền Tâm Phấn Bích Hằng.Đ Huệ Phương
2 Nhung Bình.V YếnT Ngần Hoa Huệ Hường.L Hạnh Huyền Hằng.Đ Trường Tâm Phấn Ngọc Gương Phương Bích
3 Hậu.H Bình.V YếnT Gương Hoa Ngần Hạnh Hiền Huyền Hằng.Đ Trường Hường.L Phấn Phương T.Thủy Nhung
Năm 1 Gương YếnT Hoa Ngần Ngọc Huệ N.Thủy Bình.V Bích Phấn Tâm Hường.L Huyền Phương Trường Hằng.Đ
2 Nhung Huệ Bình.V Gương YếnT Ngần Phấn Hoa Ngọc Bích T.Thủy Hạnh Phương Trường Huyền Hằng.Đ
3 Ngần Huệ Bình.V Nhung YếnT Gương Bích Tâm Hoa Ngọc Phấn Hạnh Huyền Phương Trường T.Thủy
Sáu 1 Hường.S Huệ Hoa Gương YếnT Ngần Bích Bình.V Ngọc Phấn Tâm N.Thủy Huyền Phương Nhung Trường Hằng.Đ
2 Ngần Bình.V YếnT Nhung Hoa Huệ N.Thủy Tâm Ngọc Bích Phấn L.Anh.S T.Thủy Huyền Gương Phương
3 L.Anh.L YếnT Bình.V Nhung Ngọc Gương Phấn Tâm Hoa Bích T.Thủy L.Anh.S Phương Ngần Huệ N.Thủy
           
      HIỆU TRƯỞNG
       

 

Tác giả: THPT Nam Cao
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị