Bạn cần biết

Công khai về tài chính

Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

Chương: 422

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-SGD ĐT ngày 30/01/2018c ủa Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

                                                                                            ĐV tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

1

Số thu phí, lệ phí

555

1.1

Lệ phí

21

 

Lệ phí thi nghề, lệ phí tuyển sinh vào 10

21

1.2

Phí

534

 

Học phí

534

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

534

2.1

Chi sự nghiệp

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

534

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

0

3.1

Lệ phí

 

3.2

Phí

 

 

Học phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

4,115

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ quốc gia

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

4,115

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

4,115

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

5

Chi bảo hiểm xã hội

 

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

9.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

9.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

11

Chi chương trình mục tiêu

 

1

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

 

2

Chi chương trình mục tiêu

 

 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

 

 

Kế toán

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Lê Văn Thành

 

 

 

 


Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 23

Tổng lượng truy cập: 278347