Bạn cần biết

Công khai tài chính
SỞ GD & ĐT HÀ NAM

Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
Biểu số 2
Chương: 422

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015ĐVT: đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú
A Dự toán thu    
I Tổng số thu                  440,119,000  
1 Thu phí, lệ phí                 440,119,000  
1.1 Học phí                     405,119,000  
  Häc phÝ n¨m 2014 tån sang                     5,119,000  
  Thu häc phÝ n¨m 2015                 400,000,000  
1.2 Lệ phí thi                      35,000,000  
1 Thu viện trợ    
2 Thu sự nghiệp khác    
II Số thu nộp NSNN                                   -    
1 Phí, lệ phí    
1.1 Học phí    
1.2 Lệ phí thi    
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ    
3 Hoạt động sự nghiệp khác    
III Số được để lại chi theo chế độ                  440,119,000  
1 Thu phí, lệ phí                 440,119,000  
1.1 Học phí                     405,119,000  
  Häc phÝ n¨m 2014 tån sang                     5,119,000  
  Thu häc phÝ n¨m 2015                 400,000,000  
1.2 Lệ phí thi                      35,000,000  
1 Thu viện trợ    
2 Thu sự nghiệp khác    
B Dự toán chi ngân sách nhà nước               3,263,000,000  
I Loại 490, khoản 494    
1 Chi thanh toán cá nhân                  3,030,259,000  
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn                     132,741,000  
3 Chi mua sắm, sửa chữa                      60,000,000  
4 Chi khác                      40,000,000  
II Loại…, khoản…    
       
C Dự toán chi nguồn khác (nếu có)    
1 Chi thanh toán cá nhân    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn    
3 Chi mua sắm, sửa chữa    
4 Chi khác    


Ngày  20  tháng  02  năm  2015


Thủ trưởng đơn vị


Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 51

Tổng lượng truy cập: 278375